Place making versus betonpuinoverslag

Aan de politieke bestuurders van de Provincie Flevoland en Almere,

Wij maken ons grote zorgen over de inrichting van het gebied rond de Blocq van Kuffeler en daarom vragen wij uw aandacht voor het volgende: Cirwinn BV. heeft plannen geuit om op het werkeiland bij De Blocq van Kuffeler een betonpuinoverslag te willen bouwen. Als bewoners en omringende organisaties zijn wij bang dat dit een groot negatief effect op de omgeving zal hebben. Een betonpuinoverslag staat haaks op de diverse vergevorderde natuurontwikkelingsprojecten die in deze omgeving spelen!

De Blocq van Kuffeler
Het  gebied rond de Blocq van Kuffeler, op de dijk Almere – Lelystad, kent een ongekende flora en fauna. Het is het entreegebied en de waterpoort van NP NieuwLand en ligt midden tussen Natura2000 gebieden:

Hier zijn de mooiste zonsondergangen van de provincie te zien, zijn donkere nachten te ervaren ( een schaars goed)  en recreëren vele inwoners, vogelaars, watersporters en andere toeristen.

Als enige bewoners van Nationaal Park Nieuw Land roepen wij, samen met omringende organisaties, de gemeentelijke en provinciale bestuurders op om KOERS te houden op de ecologische en recreatief / toeristische inrichting van deze unieke omgeving aan de rand van onze natuurinclusieve stad.

De Blocq van Kuffeler is een belangrijk kruispunt in diverse natuurontwikkelingsprojecten: 
Klik op de links voor meer informatie

In de hierboven genoemde natuurontwikkelingsprojecten werken verschillende overheden met elkaar samen met als doel de verschillende natuurgebieden onderling met elkaar te verbinden, te vergroten en te versterken. Hier wordt veel gemeenschapsgeld en energie in gestoken door:

  • Provincie Flevoland
  • Gemeente Almere en gemeente Lelystad
  • Rijkswaterstaat
  • Waterschap Zuiderzeeland
  • het Flevolandschap
  • Staatsbosbeheer  
  • Natuurmonumenten

Het plan van de industriële betonpuinoverslag 

Het overslagplan betekent: bij aanvang 200 vrachtwagens per week vullen met betonpuin. Dit betekent 80 vrachtwagen bewegingen per dag langs natuurgebieden door af- en aanrijden tussen de Blocq van Kuffeler en Cirwinn  (bron: Cirwinn). 
Het overladen vanuit enorme vrachtboten gebeurt met grijpers die het betonpuin storten in 9 meter hoge silo’s. Vervolgens dendert het puin de vrachtwagens in. Veel overlaadmomenten. Veel geluidsoverlast & fijnstof, licht & visuele vervuiling. Dit alles zal geen positieve bijdrage aan de omgeving leveren, noch aan de beleving van toeristen en recreanten, noch aan de leefbaarheid van de omgeving, noch aan de natuur die zo overduidelijk aanwezig is.  

Als een overslag er eenmaal ligt, ligt het gevaar op de loer dat deze wordt uitgebreid. 
Dit initiatief past NIET op deze plek en tast alle bijzondere waarden van deze omgeving aan. Deze industriële activiteit past op geen enkele manier in het vigerende bestemmingsplan Groenzone Noorderplassen – De Vaart en Oosterbos, zoals in 2017 is vastgesteld door de gemeente Almere. ( NL. IMRO. 0034.BP2X3Z01-VG01) en past op geen enkele manier in de Almeerse visie Ecologie 2020 waarin de mens juist met de natuur verbonden wordt.

Vier keer eerder wees de gemeenteraad een overslag op de Blocq van Kuffeler af!


Vier keer eerder was het belangrijkste argument voor de afwijzing dat een industriële activiteit niet in dit gebied past, omdat juist híer nieuwe natuur ontwikkeld wordt die de aantrekkelijkheid van het gebied en de ecologie van het Blauw Groene Hart dient. 
Nieuwe natuur die van waarde is voor de kansenkaart van de vrijetijdseconomie van Almere en de Provincie Flevoland en die zelfs de officiële status Nationaal Park Nieuw Land heeft gekregen!  

Bekijk HIER verschillende video’s met argumenten tegen een overslag op deze plek.

Waarom is een overslag bij de Blocq van Kuffeler een slecht idee:
De locatie ligt midden in het hart van een belangrijk en uniek natuurgebied van Flevoland en bedreigt het gebied met fijnstof, geluidsoverlast door minimaal 80 extra vrachtwagenbewegingen per dag. 
– De leefbaarheid van de omgeving voor de lokale bewoners komt door bovengenoemde effecten in gevaar en kan leiden tot 
  negatieve gezondheidseffecten.
– Het natuurtoerisme en de natuurrecreatie in dit gebied zijn een uitlaatklep voor de regio en dreigen door de overslag te worden verstoord.
– Dit gebied functioneert als het visitekaartje van Almere en Flevoland. Industrie past niet binnen het plaatje van een 
  verwelkomende stad en regio.
– De gemeente heeft zelf in eerdere jaren besluiten genomen een groene koers in te slaan. Hou deze groene koers aan!
– In het verleden is meerdere keren tegen een overslag gestemd door de gemeente, maar het blijft terugkomen. 
  Gun de lokale bewoners de gemoedsrust.

De Bewonersvereniging de Blocq van Kuffeler

  • We horen graag hoe onze bestuurders aankijken tegen een initiatief dat zo indruist tegen alle andere natuurontwikkelingen in dit gebied, waar zoveel geld in geïnvesteerd wordt ( miljoenen euro’s)
  • Hoe worden de effecten getoetst van de externe werking van een overslag op de Natura 2000 gebieden en de Ecologische Hoofdstructuur (EHS)?
  • Hoe verhoudt zich dit initiatief ten opzichte van het vernieuwde bestemmingsplan dat in 2017 is vastgesteld?

Als bewoners van het Oostvaardersdiep, aan de Blocq van Kuffeler, zijn we trots op onze omgeving en hebben we direct te maken met alle ontwikkelingen in dit gebied. Adri Duyvesteijn, wethouder RO – Almere,  zei al in 2012 over dit gebied: “Maak sterker wat nu sterk is”. 

Sinds 2003 nemen we deel aan allerlei werkgroepen die nadenken over de visieontwikkeling en de inrichting van deze omgeving. Zo werken we mee in de klankbordgroep Oostvaardersoevers ( vergevorderd stadium) , en nemen deel aan projecten als Visit Flevoland en visieontwikkeling Trekvogel en Lepelaarplassen.
Sinds de vorige aanvraag in 2017 ligt er inmiddels een grote overslaghaven in Lelystad (Flevokust) met een nabije verbinding naar trein en snelwegen. 
Sinds de vorige aanvraag ligt de Blocq van Kuffeler  aan 
de Route Touristique, ontwikkeld door Visit Flevoland. Hier,  bij het blauw – groene hart van Nederland, start het verhaal van Zuid-Flevoland ( één van de opgaves van de provincie).
Sinds de vorige aanvraag heeft NP Nieuw Land een officiële status. Klik 
hier voor de ontwikkelingsvisie van NP Nieuw Land. We zien geen entree voor ons met een horizonvervuilende overslagkade inclusief twee opslagsilo’s van negen meter hoog, waarbij veel herrie gegenereerd wordt van staal op staal en denderend betonpuin. Water is geluiddragend en we vrezen voor geluidsoverlast en verwaaid fijnstof van beton. Bovendien vrezen we voor onveilige verkeerssituaties op de Oostvaardersdijk. Al deze vrachtwagenbewegingen, geluidsoverlast en verwaaiing van fijnstof staan haaks op de ambitie van Nationaal Park Nieuw Land om van dit gebied een vogelparadijs te maken. 

Watersportvereniging de  Blocq van Kuffeler

Industriële activiteit doet afbreuk aan dit rustgebied. Wij zijn een zeilende vereniging met passanten die van de natuur willen genieten. Dit wordt verstoord met lawaai, emissies en stof. De recreatievaart wordt minder veilig door de extra scheepsbewegingen en door felle lichten die vanaf schemering nodig zijn om veilig te werken. Tegelijkertijd hindert dit een veilig varen in dit van nature nog donkere gebied. Wij werken actief mee aan project Oostvaardersoevers en Nationaal park Nieuwland. Industrie past daar niet bij.

Vogel- en Natuurwacht Flevoland: 

Nog afgezien van de verstoring van de vogels ter plaatse, moet je er toch niet aan denken dat je bij het Trekvogellandje naar vogels staat te kijken en luisteren en dan ineens het knerpende geluid van een grijper hoort die met veel lawaai een lading puin in een silo stort, waarna het met opnieuw veel lawaai in een vrachtwagen valt.  Of dat je de Grote Vaartweg afrijdt op weg naar de nieuwe natuur van de Oostvaardersoevers, maar bij de dijk aangekomen geconfronteerd wordt met een uitzicht op silo’s, kranen, vrachtwagens en vrachtschepen in plaats van op het wijde water. Laat het gebied bij het gemaal een toegangspoort voor het Nationaal Park worden en zet er eventueel een uitkijktoren neer gemaakt van gerecycled beton, maar geen overslagfaciliteit.

De omgeving met eigen ogen beleven?   Graag ontvangen we u op locatie. U kunt hiervoor een afspraak maken via   info@oostvaardersdiep.net of 06 – 23148924

Tegengestelde gebiedsinrichtingen Blocq van Kuffeler in beeld gebracht

Houd KOERS op geïnvesteerd natuurbeleid!