Tweets

flevolandschap
@flevolandschap:
RT @Joshuijzer Nu iets duidelijker in beeld, de 2 jonge Ooievaars op het nest #NatuurparkLelystad http://t.co/FUL1BNZS6d
46 months ago
flevolandschap
@flevolandschap:
@Mutector bezoekers bleven op afstand en konden oeverzwaluwen zien mbv verrekijkers.
46 months ago
flevolandschap
@flevolandschap:
@DriesvPutten en daarom goed om daar te zijn en (nieuwe) inwoners van Poort te betrekken bij plannen Pampushout.
46 months ago
DriesvPutten
@DriesvPutten:
@flevolandschap Het poortfestival is toch alleen maar om bouwkavels aan de man te brengen.
46 months ago

Het kan in Almere en als het niet kan, dan moet het!

news008Voor de zomer van 2012 heeft de groep initiatiefnemers (firma Reimert, de Ter Haak Groep en MCS) een herzien plan gemaakt voor een mogelijke overslagterminal bij de Blocq van Kuffeler (zie hier). Komende week zullen de ambtenaren van de gemeente Almere het aangepast plan met een positief advies voorleggen aan het College van B&W.

Dat het College een warm voorstander is van dit plan is de afgelopen twee jaar wel duidelijk geworden. Dat de Raad het er niet mee eens is, is de afgelopen anderhalf jaar ook twee maal hard duidelijk geworden.

Door nieuwe regels binnen de gemeente Almere is het College nu echter zelfstandig, zonder verplichte tussenkomst van de Raad, bevoegd om het geld voor het gevraagd Voorbereidingskrediet zelf toe te kennen. Een dergelijk krediet moet wel worden terugbetaald door de bedrijven die het plan indienen.

Dit geld zou gebruik moeten worden om een aantal onderzoeken te laten uitvoeren naar de haalbaarheid (=toetsing wettelijke normen) van een overslagterminal bij de Blocq van Kuffeler. De verwachting is dat een dergelijk onderzoek geen wettelijke bezwaren zal aantonen.

De vraag is echter niet zo zeer of een overslagterminal op deze locatie wel mag (hoewel dit natuurlijk gecontroleerd moet worden), maar of deze wel gepast is op deze locatie. Dit is ook het punt waarop in de Raad opmerkingen zijn gemaakt en die mede hebben bijgedragen tot het tweemaal tegenhouden van het plan door de Raad.

Een dergelijke vraag wordt niet door een onderzoek beantwoord, maar door de politiek.

Het lijkt daarom veel verstandiger (en goedkoper) om eerst politiek te bekijken over een dergelijke overslagterminal wel gepast is bij de Blocq van Kuffeler en pas bij een positief besluit hierover door te gaan met de toetsing aan wettelijke normen.

De gemeente Almere zou een heldere gebiedsvisie moeten ontwikkelen voor niet alleen de 2 hectare bij de Blocq van Kuffeler, maar voor de hele zone in dit stuk uniek buitengebied.

Hoewel de Vereniging Bewoners de Blocq van Kuffeler het vernieuwde plan niet hebben mogen inzien, is er genoeg duidelijk om twee punten te kunnen opmerken:

 1. Het plan is slechts aangevuld met hippe termen als ‘Duurzaamheid’, ‘Economische voordelen’, ‘Milieuvriendelijk’, ‘Waardecreatie’. enz.
 2. Het plan komt met 2 alternatieve inpassingen voor de laad- en loskade.

Kijkend naar deze informatie plus de diverse informatie van de initiatiefnemers komen wij tot de volgende conclusies:

 • Het vernieuwde plan is hetzelfde plan als eerst.
 • Het toevoegen van veel trendy woorden lijken bedoeld te zijn om de ware aard van een terminal een mooie vernislaag te geven en het zo politiek acceptabeler te maken.
 • De alternatieven liggen in dezelfde havenkom en de leveren dezelfde impact op voor de omgeving (mondelinge mededeling initiatiefnemers).
 • De aansluiting op bestaande binnenvaart is dubieus. Denk aan het wegvallen van de ACT (Amsterdamse Container Terminal), de ontwikkeling van een grote overslagterminal in Lelystad en de informele uitspraken van RSW.
 • De initiatiefnemers geven zelf inmiddels toe dat de voordelen voor de werkgelegenheid beperkt zullen zijn. Wij trekken zelfs dit in twijfel gezien het wegvallen van vele vrachtwagenritten.
 • De aantrekkingskracht voor nieuwe bedrijven (De Vaart staat nu voor een groot deel leeg en dit neemt alleen maar toe) is nihil aangezien de capaciteit van de terminal vrijwel geheel (zo niet geheel) door de drie initiatiefnemers gebruikt zal gaan worden (op basis van cijfers initiatiefnemers)

Al met al kunnen wij geen andere conclusie trekken dan dat de Almeerse politiek voor de 3e keer met precies hetzelfde plan wordt geconfronteerd.

Bewoners lichten gemeenteraad in over tegenargumenten

news009
Afgelopen week heeft een vertegenwoordiging van de Vereniging bewoners de Blocq van Kuffeler een brief aan de gemeenteraadsleden van Almere verzonden met daarin argumenten waarom er geen overslagterminal bij de Blocq van Kuffeler mag komen.

Nu de initiatiefnemers bij het College een aangepast plan hebben ingediend (zie hier), willen zij voor de derde keer bij de Almeerse politiek om geld vragen. In maart en november 2011 bleek hier geen meerderheid voor te zijn in de Raad.

Wij als bewoners van het Oostvaardersdiep, op een paar honderd meter van de gewenste terminal, zijn van mening dat dit nieuwe plan helemaal niet nieuw is. Buiten wat mooie nieuwe bewoordingen, zoals het gebruik van het woord ‘duurzaam’, en twee alternatieve locaties direct naast de oude locatie, gaat het om hetzelfde plan als in maart en november 2011.

Naast alle argumenten van vorige jaar (zie hier), welke ook nu nog geldig blijven, is er ook nieuwe informatie beschikbaar welke wederom laat zien dat een degelijke terminal een slecht idee is. Een greep uit de nieuwe additionele argumenten:

 1. Afname veiligheid havenkom. Volgens de initiatiefgroep zullen er 10-12 boten per week bij de haven komen. Dit is 2 boten per dag, terwijl de huidige beroepsvaart op de loswal in De Vaart gewoon door blijven gaan. De pleziervaart in de haven zal hier in toenemende mate last van krijgen.
 2. Versterking natuurwaarden Markermeer. In plannen uit het RRAAM overleg wil men uitgebreide waddengebieden aanleggen o.a. direct voor de havenkom van de Blocq van Kuffeler. Een industriële activiteit als een overslagterminal, past niet in dit beeld en kan een bedreiging vormen voor deze nieuwe natuur.
 3. De afgelopen jaren is door provincie en gemeente in dit gebied geïnvesteerd in recreatieve en toeristische waarden. Een overslagterminal met alle activiteiten hierom heen (zoals 80 vrachtwagens per dag) doen deze investeringen voor een groot deel teniet.
 4. Op basis van cijfers van de initiatiefnemers blijkt dat de capaciteit van de gewenste terminal vrijwel geheel door deze initiatiefnemers (Ter Haak Groep, MSC en Reimert) in beslag genomen zal worden. Voor derden is niet of nauwelijks ruimte. Hierdoor is de overslagterminal niet aantrekkelijk voor nieuwe bedrijven, noch zal het veel, als überhaupt iets, opleveren aan werkgelegenheid (zie ook bestaande argumenten hier).
 5. De twee alternatieve locaties binnen dezelfde havenkom leveren, ook volgens de initiatiefgroep, niet acht voordelen op voor natuur, recreatie en bewoning. Het zijn schijnbewegingen welke de aandacht proberen af te leiden van de tekortkomingen van de argumenten voor een overslagterminal.

 

Lees hier de brief aan de gemeenteraad

Initiatiefgroep probeert het voor een 3e keer

news010De initiatiefnemers, nu vertegenwoordigd door de Haventafel, MSC en het College, willen nog deze maand (juni 2012) een nieuwe poging doen om een voorbereidingskrediet te verkrijgen bij de Gemeente Almere voor een overslagterminal bij de Blocq van Kuffeler. Voor de derde keer in anderhalf jaar!

Op 11 juni 2012 had de werkgroep Overslagterminal – Nee!, op haar initiatief, een overleg met deze initiatiefnemers om te horen wat het nieuwe plan inhoudt.

Het “nieuwe” plan omvat nieuwe bewoordingen en twee alternatieve locaties voor de kade en opslag van de overslagterminal.

De nieuwe bewoordingen richten zich er vooral op dat Almere de spreekwoordelijke economische boot niet mag missen, omdat het Havenbedrijf Rotterdam heeft gezegd dat de nieuwe Tweede Maasvlakte voor 50% afhankelijk zal zijn van de binnenvaart. Als Almere daar nu niet op inspringt met een overslaghaven dan mist Almere die boot. Wij vragen ons af of de Tweede Maasvlakte werkelijk belang heeft bij zo’n kleinschalige terminal in Almere, zonder echte opslagmogelijkheden. Uit bronnen bij Rijkswaterstaat blijkt ook dat zij een overslagterminal bij de Blocq van Kuffeler niet belangrijk achten voor een landelijk binnenvaartnet.

Uit bronnen bij Rijkswaterstaat (lid van de Haventafel) is echter gebleken dat RWS een haven bij de Blocq van Kuffeler absoluut niet significant vindt in de ideeen rondom een vast transportnet over water.

De alternatieve locaties bevinden zich binnen dezelfde havenkom ongeveer 100-200m naar het oosten en omvatten een kunstmatig aan te leggen kade (net als in het originele plan) en een kunstmatige aan te leggen op- en overslagoppervlak.  De initiatiefnemers menen hiermee goed geluisterd te hebben naar alle bezwaren en met significante aanpassingen te zijn gekomen.

Tijdens het overleg werd echter al door de initiatiefnemers toegegeven dat de alternatieve locaties slechts een marginaal verschil uitmaken qua overlast voor de bewoners van het Oostvaardersdiep en de omliggende natuur ten opzichte van de originele locatie (welke nog steeds een optie is).

Wat wel naar voren kwam is de initiatiefgroep nu van meer schepen uit gaat dan in het vorige plan. Toen was sprake van niet meer dan een schip per dag, nu wordt aangegeven dat het toch wel om 10-12 schepen per week zal gaan. Buiten de vraag of het hier bij blijft.

Helaas waren de initiatiefnemers niet genegen om de gehele tekst aan te bieden voordat deze officieel aan het College werd gepresenteerd. Wij hebben het moeten doen met een summiere samenvatting.

Op basis van deze samenvatting en het overleg moeten wij concluderen dat het plan niet significant anders is dan het plan dat men in maart en november 2011 al heeft ingediend en waarop de gemeenteraad in maart duidelijk ‘Nee’ heeft gezegd en in november  zelfs niet in stemming werd gebracht vanwege gebrek aan steun!

Buiten dat al onze originele argumenten en vraagtekens tegen een overslagterminal gewoon blijven staan (zie hier en hier), vragen wij ons af of de initiatiefnemers en daarmee ook het College de gemeenteraad wel serieus nemen door voor de derde maal hetzelfde verzoek neer te leggen, terwijl de Raad in maart 2011 tegen heeft gestemd en het in november 2011 niet eens de Raad haalde vanwege gebrek aan politieke steun.

Hoewel de initiatiefnemers proberen om met mooie woorden en slimme zinssneden het te laten overkomen dat het deze keer door de gemeenteraad goed gekeurd zal worden, moeten wij, na overleg met de Almeerse politiek, tot de conclusie komen dat de stemverhouding in de gemeenteraad eerder nog negatiever zal zijn dan in maart 2011.

Al met al kunnen wij alleen nogmaals benadrukken dat een industriële activiteit als een overslagterminal niet gepast is in een gebied omgeven door beschermde natuur, dat intensief gebruikt wordt door natuur- en waterliefhebbers en waar bewoners op een steenworp afstand wonen.

Als de gemeente iets wil met het gebied, laten we dan gezamenlijk werken aan een integrale visie voor het gehele gebied inclusief het noordelijk deel van De Vaart IV/VI.

Persbericht Almere Vandaag over verbazing gang van zaken bij bewoners.

Persaandacht voor protest tegen overslagterminal Kuffeler

news011Op vrijdag 18 mei jl. heeft Omroep Flevoland aandacht besteed aan de redenen waarom een overslagterminal bij de Blocq van Kuffeler geen goed idee is.

In een interview met een van de buurtbewoners wordt ingegaan op de geplande natuurontwikkelingen in het Markermeer vlak voor de haven bij de Blocq van Kuffeler (RRAAM overleg). Een industriele activiteit zoals een overslagterminal pas niet in dit beeld.

Ook Almere Vandaag besteedde aandacht aan het op handen zijnde nieuwe plan voor de overslagterminal. Hierin werd ook weer eens aangehaald dat de plannen vooral afkomstig zijn van de firma Reimert en dat het toch wel verbazend is dat dit plan nu voor de derde keer in de Almeerse politiek behandelt zal worden.

Bericht Omroep Flevoland

Bericht Almere Vandaag

Bewonersvereniging geeft nieuwe feiten aan Raad tegen plan

news012
De Vereniging Bewoners de Blocq van Kuffeler heeft een paar dagen geleden aan B&W en gemeenteraad van Almere een brief verzonden waarin zij een aantal punten aan de kaak stelt omtrent het voornemen van de initiatiefnemers en B&W om binnenkort nog een keer de overslagterminal bij de Blocq van Kuffeler aan de orde te stellen.

Hoewel alle argumenten voor en tegen van het afgelopen jaar nog steeds overeind staan (zie hier) wordt in de brief op nieuwe argumenten ingegaan.

Natuurlijk wordt in de brief verontwaardigd gereageerd op het feit dat dit voorstel nu voor de derde keer in politiek Almere aan de orde zal komen. In maart 2011 is het weggestemd in de Raad en in november 2011 kwam het niet eens in de Raad omdat het politiek niet haalbaar bleek. Toch wil men het nogmaals proberen.

Daarnaast zijn eind 2011 verschillende rapporten verschenen in het kader van het RRAAM overleg waarin o.a. een 300ha grote vooroever, een soort wadomgeving, voor de havenkom bij de Blocq van Kuffeler zal worden aangelegd om de natuurwaarden van het Markermeer te versterken.

Hierin wordt ook melding gemaakt van het belang van toeristisch-recreatieve mogelijkheden in dit gebied.

Uit bronnen binnen de gemeente zelf heeft de Vereniging vernomen dat ook de gemeente een overslagterminal bij de Blocq van Kuffeler ziet als een privaat initiatief van mn. de firma Reimert en niet zozeer in het grotere belang van de gemeente Almere.

Wij als bewoners van het Oostvaardersdiep vragen ons af of een beperkte laad- en loskade bij de Stichtse Kant geen beter alternatief is. Daar zou men het liefst een grote binnenhaven aanleggen hetgeen nu economisch niet haalbaar is, maar hier ligt wel een industrieterrein dat veel profijt zou hebben bij een overslagterminal. Als een beperkte opslag en een laad- en loskade bij de Blocq van Kuffeler mogelijk, dan moet dat bij Stichtse Kant ook kunnen. Een veel betere plek voor de economie van Almere, direct aan de A27, direct aan een logistiek industrieterrein en gelijk een voorloper voor een toekomstige echte haven op deze locatie.

Brief Burgemeester Jorritsma aan Vereniging Bewoners de Blocq van Kuffeler

Brief aan de gemeenteraad van Almere

Beknopte samenvatting relevante punten uit recente RRAAM rapporten

Bezoek wethouder Ben Scholten over overslagterminal

Op uitnodiging van de Vereniging Bewoners de Blocq van Kuffeler is wethouder Ben Scholten (verantwoordelijk voor de portefeuille economie) voor het eerst op bezoek geweest op het Oostvaardersdiep. De wethouder is officieel de wijk-wethouder van Almere-Buiten, waaronder ook het Oostvaardersdiep schijnt te vallen, en zijn taak is om de belangen te behartigen van alle inwoners van Almere Buiten.

Een beetje dubbele pet dus vanmiddag.

Dhr. Scholten is uitgenodigd vanwege de eerdere berichten over een hernieuwde poging om de plannen voor een overslagterminal bij de Blocq van Kuffeler voor de dérde keer door de gemeenteraad te krijgen.

Zoals wij al eerder hebben vermeld, heeft de initiatiefnemer, firma Reimert, enkele weken geleden in de media aangekondigd met een aangepast en duurzamer plan te komen voor de overslagterminal.

Daarnaast hebben wij een brief ontvangen van de burgemeester, mevr. Jorritsma, waarin zij en haar wethouders hun steun betuigen voor het plan (meer info).

Deze brief bevreemdde ons.

Dhr. Scholten maakte zijn excuses voor de slechte communicatie in het begin van 2011 toen de kwestie voor het eerst politiek werd behandeld. Niet alleen is er te weinig en te laat gecommuniceerd, maar tevens zijn er behoorlijke fouten gemaakt in het hele communicatieproces.

Hij verzekerde ons dat hij en zijn ambtenaren er voor zullen zorgen dat dit in de toekomst niet weer zal gebeuren. Zo zegde hij toe dat wij als bewonersvereniging de aangepaste plannen voor de overslagterminal tijdig zullen ontvangen, ruim voor de officiële aankondiging van de Politieke Markt.

Dhr. Scholten ziet geen problemen in twee verschillende zones binnen de beperkte ruimte van de havenkom bij de Blocq van Kuffeler: enerzijds een zone met zware industrie (overslagterminal) én anderzijds de toeristisch-recreatieve doelstellingen van de gemeente.

Uit onze eerdere berichtgevingen en achterliggende documenten op deze website is het duidelijk dat wij het hier niet mee eens kunnen zijn.

Een overslagterminal, hoe goed ook gepland, aangelegd en onderhouden, betekent een achteruitgang van het gebied qua natuurwaarden, natuurbeleving en recreatieve aantrekkingskracht.

Over de ver uitgewerkte plannen uit het RRAAM overleg voor een uitgebreide vooroever direct buiten de havenkom bij de Blocq van Kuffeler kon dhr. Scholten weinig zeggen. Op de vraag of deze plannen, ter waarde van 60 miljoen euro, in zijn ogen schade zouden kunnen oplopen door een mogelijke overslagterminal, kon hij helaas geen antwoord geven.

Wij kregen de indruk dat dhr. Scholten niet bijzonder op de hoogte was van deze nieuwe documenten.

Wij vinden een overslagterminal niet passen in dit gebied en het is twijfelachtig of een industriële zone past in plannen waardoor de natuurwaarden, en daarmee ook de toeristisch-recreatieve waarden, in belangrijke mate worden versterkt in een gebied dat vrijwel uitsluitend bestaat uit beschermde natuur.

Beknopt overzicht plannen RRAAM Markermeer

scholten

VVD Almere ziet overslagterminal Blocq niet meer zitten

news012Eind 2011 stapte de VVD fractie van Almere nog vol goede moed de wekelijkse Politieke Markt van Almere binnen met een voorstel om het voorbereidingskrediet voor een overslagterminal bij de Blocq van Kuffeler weer in de gemeenteraad te brengen. Het was al in dit vooroverleg duidelijk dat er wederom geen meerderheid zou zijn voor dit voorstel. De VVD diende ook geen voorstel in.

Nu, bij monde van de indiener van toen, dhr Hengstman, ziet zelfs de VVD fractie niets meer in een overslag bij de Blocq van Kuffeler. Dhr. Hengstman meldde dit de afgelopen dagen via Twitter.

hengstman_tweet

De VVD wil nu het idee van de PVV voor een overslagterminal bij Pampushaven nader gaan bestuderen.

Op zijn zachts gezegd een markante houding van de fractie na de recente brief (dd) van het College van Wethouders en Burgemeester, ondertekend door mevr. Jorritsma zelf, waarin impliciet steun werd betuigd voor een hernieuwde inbreng van een voorstel in de gemeenteraad voor een overslagterminal bij de Blocq van Kuffeler.

Het lijkt erop dat de fractie en het College hier niet op een lijn zitten!

Als bewoners van het Oostvaardersdiep zijn wij natuurlijk blij met het nieuwe inzicht dat door de VVD fractie is verkregen. Wij hopen dat een afweging van een overslagterminal bij de Pampushaven ook rekening zal houden met de enorme toename van het vrachtverkeer voor een overslagterminal. De Oostvaardersdijk, welke langsde huizen van het Oostvaardersdiep en verschillende natuurgebieden loopt, is hier niet voor bedoeld en berekend.

Wij hopen dat de Almeerse politiek zich beseft dat het om 1 vrachtwagen elke 5-10 minuten gaat! En als de haven gaat lopen zoals begroot dan zal dit na enkele jaren gelden tussen ‘s morgens vroeg tot laat in de nacht! Elke dag! (op basis van cijfers initiatiefnemers)

Wij wensen de fractieleden veel wijsheid toe in hun studies.

Natuurcompensatie De Vaart IV/VI maakt overslag onaantrekkelijk

news013Provinciale Staten van Flevoland heeft bevestigd dat de gemeente Almere verplicht is natuur te compenseren wanneer zij het industrieterrein De Vaart IV/VI wil gaan ontwikkelen. Hiervoor was ook het recentelijk afgeschoten natuurgebied het Oostvaarderswold bestemd. Nu dit gebied is weggevallen, of op zijn minst de goedkope door het Rijk gesubsidieerde versie, zal dit zijn effect hebben op de grondprijs van De Vaart IV/VI.

De hogere grondprijs zal het toch al niet aantrekkelijke terrein nog minder interessant maken voor bedrijven. Ontwikkeling zal op zijn minst verdere vertraging gaan oplopen en het lijkt daarom ook tijd om naar een andere inrichting van dit terrein te gaan kijken.

Voor zover een overslagterminal bij de Blocq van Kuffeler al capaciteit zou hebben voor andere bedrijven dan die van de initiatiefnemers, zal de dure natuurcompensatie een negatief effect hebben op de overslagterminal.

Lees de brief van PS Flevoland

Ruud Pet van GroenLinks Almere is verbaasd over geplande actie

news014
Ruud Pet, fractievoorzitter van GroenLinks Almere, heeft op zijn blog zijn verbazing geuit over de voorgenomen derde poging van een kleine groep Almeerse bedrijven om de gemeenteraad over te halen voor het maken van een overslagterminal bij de Blocq van Kuffeler.

Hij vraagt zich vooral af voor wie deze overslagterminal nu zo nuttig zal zijn.

Lees Ruud Pet’s blog

Ondernemers gaan nogmaals overslagterminal proberen

news015
De initiatiefnemers van de overslagterminal bij de Blocq van Kuffeler gaan het nog een keer proberen om steun te vinden bij de gemeenteraad van Almere om 150.000 euro te krijgen voor de aanleg.

De gemeenteraad heeft in 2011 al twee maal het voorstel afgewezen, maar de initiatiefnemers geven het niet op. Ook nu kunnen zij weer rekenen op de steun van het College van Burgemeester en Wethouders (B&W), zoals ook een brief van mevrouw Jorritsma zelf lijkt te suggereren.

Het probleem is dat er feitelijk geen andere argumenten voor (financieel voor de initiatiefnemers) en tegen (geen nieuwe werkgelegenheid, niet beter voor het milieu, zware industrie midden in de natuur kan niet) zijn.

Ook deze maal zullen wij eerlijke wijze de voordelen accepteren en de nadelen objectief naar voren brengen. Wij blijven van mening dat er veel meer en zwaarder wegende argumenten tegen de overslagterminal zijn dan voor.

Brief burgemeester Jorritsma over voornemens overslagterminal

Zie ook achterliggende documentatie.

Nieuwsbericht Almere Vandaag