Geen m.e.r. nodig voor overslaglocatie Cirwinn

Almere, 13 januari 2021 16:15

Het recyclingbedrijf Cirwinn hoeft geen milieueffectrapport (m.e.r) op te stellen om een overslagkade te maken in de haven bij het Oostvaardersdiep, schuin tegenover het gemaal De Blocq van Kuffeler. Dat schrijft het college van Burgemeester en Wethouders aan de gemeenteraad. 

Een m.e.r. is doorgaans nodig om aan te geven wat de gevolgen zijn voor de leefomgeving. Cirwinn, voorheen De Vijfhoek, is een afvalverwerkend en bouwstoffen-producerend bedrijf, gevestigd aan de Pontonweg 10. Het bedrijf wil in de haven bij het Oostvaardersdiep een overslagstation maken voor bouw-, grond- en afvalstoffen. Van daaruit kan het puin van het bedrijf worden af- en aangevaard met vrachtwagens.

Weerstand
De plannen van Cirwinn stuiten op veel weerstand van bewoners van het wijkje Oostvaardersdiep. In 2011/2012 zijn eerdere plannen daarom in de ijskast gezet. Inmiddels heeft Cirwinn de plannen aangepast, waardoor niet langer goederen in de haven worden opgeslagen. Er worden alleen nog bouw- en grondstoffen en niet-gevaarlijke afvalstoffen overgeslagen. De activiteit is onderdeel van Upcycle city, een project dat ook hergebruik van afvalstromen stimuleert. 

Effecten
Het college van B&W heeft, als bevoegd gezag voor het m.e.r-beoordelingsbesluit, nu besloten dat een m.e.r. niet nodig is omdat er ‘geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu optreden’. Daarmee is de kous nog niet af. Omdat de overslaglocatie niet past binnen het bestemmingsplan, kan een omgevingsvergunning alleen worden verleend als de activiteit niet in strijd is met de goede ruimtelijke ordening en de aanvraag een goede ruimtelijke onderbouwing bevat. Daarvoor wordt de aanvraag omgevingsvergunning met een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen aan de gemeenteraad voorgelegd. 

Besluitvorming
Bij de besluitvorming over de verklaring van geen bedenkingen wordt getoetst of de aanvraag voldoet aan aspecten van een goede ruimtelijke ordening. Alleen wanneer dat niet het geval is, kan de aanvraag worden geweigerd. Het is nog niet duidelijk wanneer de omgevingsvergunning zal worden ingediend. Tegen het ontwerpbesluit van de omgevingsvergunning en het ontwerpbesluit verklaring van geen bedenkingen kan iedereen zienswijzen indienen. Tegen het besluit tot verlening van de omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden een voorlopige voorziening of beroepschrift indienen bij de rechtbank. Daarna is er de mogelijkheid tot hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Bron: Almere Deze Week