Inspreektekst Politieke Markt – 28 januari 2021

Agendapunt: Overslaglocatie – Blocq van Kuffeler

Geachte gemeenteraadsleden, aanwezigen en luisteraars,

Mijn naam is Pia Barentsen en namens de Vereniging Bewoners de Blocq van Kuffeler mag ik het woord tot u richten.

De geschiedenis van dit politiek beladen dossier begon 13 jaar geleden:
In januari 2008 achtte de gemeenteraad de BvK als locatie ongeschikt voor een overslag vanwege de vigerende natuur- en milieuwetgeving (EHS).
Daarna volgden maart 2011, oktober 2012, 2014 en september 2017.
Alle keren stemde de gemeenteraad negatief tegenover een industriële overslag op deze locatie. En nu, januari 2021, staan we hier weer omdat er opnieuw een plan is voor een overslag op de Silokade. Het ‘nieuwe’ plan is niets anders dan oude wijn in nieuwe zakken:

We hebben het nog steeds over 675 af- en aanrijdende vrachtwagens per week in een groenblauw bestemd gebied met een summiere infrastructuur. Over een platform in het Markermeer, met grote stalen trechters waarin jaarlijks 702.000 ton aan grond-, bouw- en afvalstoffen wordt gestort. Een overslag aan rotzooi die meer dan gemiddeld geluid en fijnstof produceert gezien de veelheid aan overladingen ( daarbij: geluid over water draagt ver), op een locatie die centraal tussen Natura2000 gebieden in staat.

Mag het eens klaar zijn gemeente Almere?

Graag wijs ik u op de 6 cruciale verschillen ten opzichte van de laatste aanvraag in 2017:

 1. In 2017 vroegen we de politiek om eindelijk eens een ontwikkelvisie te realiseren voor dit gebied. Hier is gehoor aan gegeven door het bestemmingsplan te wijzigen richting Natuur en Recreatie: ‘Groenzone Noorderplassen – De Vaart en Oostvaardersbos’.
 2. De gemeente Almere heeft zich verbonden aan het besluit van de rijksoverheid die dit gebied de officiële status van Nationaal Park Nieuw Land heeft gegeven.
 3. De gemeente Almere heeft zich verbonden aan de projectplannen van de rijksoverheid en de provincie Flevoland binnen Oostvaardersoevers; een plan om het Markermeer te verbinden met de Lepelaars- en Oostvaardersplassen ter verbetering van de ecologie.
  Aan deze twee natuurontwikkelingsprojecten zijn koppelingen verbonden om de kansenkaart voor de vrijetijdseconomie lokaal en regionaal te vergroten.
  Voor deze plannen is ruim 450 miljoen aan overheidsgeld gereserveerd.
  De ontwikkelingsplannen bestrijken de hele westkust van de provincie (Oostvaardersdijk = parkway).
 4. De gemeente Almere heeft de visie ecologie gepresenteerd met als opgave alle natuur te verbinden en te versterken; bewoners verbinden met de natuur in de groter groeiende stad.
 5. Camping Waterhout heeft z’n intrede gedaan in dit recreatief ingerichte gebied.
 6. In Lelystad is op 25 km afstand voor miljoenen euro’s de splinternieuwe overslaghaven Flevokust gerealiseerd. Het lijkt logisch om economische activiteiten daar te concentreren. Een grote overslaglocatie met bijpassende infrastructuur.

We zijn nu dertien jaar verder en nu vraagt het Almeerse college u voor de zoveelste keer om een politiek besluit te nemen over dit onderwerp. Een overslagplan dat al meerdere keren door de gemeenteraad is afgewezen. Zelf de Statenleden van de provincie hebben zich in december 2020 negatief uitgesproken over dit initiatief.

Maken de ambtenaren de dienst uit in Almere? Hoe komt dit punt elke keer weer op de agenda?

Het college vraagt u een besluit te nemen, zonder dat er een onafhankelijke toetsing van het eigen onderzoek van Cirwinn is geweest! Er liggen heel wat vragen…Ik wil u wijzen op het verplichtend karakter van een Milieu Effect Rapportage, voortvloeiend uit artikel 28 eerste lid van de Wet Natuurbescherming jo. artikel 7,2a Wet Milieu Beheer.

Wil het college deze keer een politiek besluit forceren via een gemeentelijke verklaring van geen bedenking?

Gezien de politieke beladenheid van dit dossier tekenen wij bezwaar aan tegen deze vraag van het college aan de gemeenteraad. We vragen u met klem om niet akkoord te gaan met de verklaring van geen bedenkingen.
Sterker nog… we vragen u om het college te dwingen om binnen afzienbare tijd voor ééns en voor altijd een ontwikkelvisie neer te leggen richting toekomstbestendig natuurbeleid, aansluitend bij alle bovengenoemde plannen.

U bent als hoogste bestuursorgaan de draaideur tussen burgers en bestuur. Wij vragen u om aan de noodrem te trekken en om proactief in gesprek te gaan met uw achterban. Om niet achterover te leunen tot er een juridische route gelopen wordt. Ik verwijs u naar de brief aan de raad ( januari 2021) inzake burgerparticipatie.

U kunt voor ons het verschil maken!
Wij vragen u om de geschiedenis van dit dossier zwaarwegend mee te laten tellen in de weegschaal der belangen.

Hoe rechtvaardigt zich een industrieel initiatief ten behoeve van winst voor één ondernemer ( een initiatief dat structureel nadelige impact op de omgeving heeft ) tegenover landelijk ingezette natuurontwikkelingsprojecten, die van waarde zijn voor ALLE gebruikers van het gebied?

Dit plan van Cirwinn botst frontaal met ingezet natuurbeleid! Houd KOERS gemeente Almere!

Cirwinn, voorheen Vijfhoek en Reimert, heeft zich in de geschiedenis laten zien als een onbetrouwbare partij. Zo is letterlijk tegen ons gezegd: “We beginnen klein maar als het er eenmaal ligt, breiden we uit”. Het bedrijf bewijst in de geschiedenis lak aan regels te hebben en gaat gewoon z’n gang. Aan de door de gemeente Almere verplichte “participatie met de omgeving” wordt geen inhoud gegeven.

Meerdere partijen wijzen dit overslagplan af. De volgende insprekers zullen u daarin meenemen.

Ik nodig u uit om het overslagdossier en eerdere petities te bekijken op onze website: www.oostvaardersdiep.net of ons Youtube kanaal.

Graag ontmoeten we u op het Oostvaardersdiep om op locatie informatie uit te wisselen en verder van gedachten te wisselen.

Als enige menselijke bewoners van NP Nieuw Land voelen we ons ambassadeurs van onze nieuwe natuur en zijn we er trots op. We voelen ons gemotiveerd om toekomstbestendige natuurontwikkelingsdoelen op nummer één te zetten.
Deze omgeving is in de groter groeiende stad bedoeld als unieke natuurbeleving en rustpunt voor ALLE Almeerders.

Een horizonvervuilende en herrie makende industriële overslag van bouw-, grond- en afvalstoffen past nu niet en nooit niet in deze omgeving.

De raadsgriffie zorgt ervoor dat u deze tekst morgen kunt teruglezen.

Dank voor uw aandacht en wij wensen u veel wijsheid toe.

Met vriendelijke groeten,
Pia Barentsen
Secretaris Vereniging Bewoners de Blocq van Kuffeler