Raadsbrief d.d. 18 januari 2021

Almere, 18 januari 2021

Betreft: reactie op collegevoorstel inzake het initiatief voor een betonpuinoverslag bij De Blocq van Kuffeler

Geachte leden van de gemeenteraad van Almere,

College negeert hoogste orgaan in de stad
Afgelopen twee weken is duidelijk geworden dat het Almeerse College eerdere besluiten van het hoogste orgaan in de stad, de gemeenteraad, volledig naast zich neerlegt. Het college vraagt de gemeenteraad om een politieke beslissing te nemen over de aanleg van een betonpuinoverslag midden in Natura2000 gebieden (NP Nieuw Land), zonder dat er een onafhankelijke toetsing van het onderzoek is geweest. Hiermee wil het college de weg vrijmaken voor dit industriële initiatief ten behoeve van winst voor één ondernemer. Het onderzoeksbeginsel is hiermee geschonden. Een goede belangenafweging is niet gemaakt. Wil het college met dit besluit een Milieu Effect Rapportage en een passende beoordeling voorkomen? Is dit een verkapte bevoordeling van één ondernemer?

Een ruimtelijke ingreep als deze past niet in deze natuurlijke omgeving en brengt een enorme impact op dit gebied met zich mee.

Dit onderwerp is op 17 december 2020 besproken in de Statenvergadering van de Provincie Flevoland, waarin zij uitspraken niet blij te zijn met dit industriële initiatief vanwege alle lopende natuurontwikkelingsprojecten.

Blauwgroen raamwerk
In de plannen van NP Nieuw Land hoort het gebied De Blocq van Kuffeler bij het groenblauwe raamwerk van het nationaal park.
Daarnaast heeft Almere een grote, groene opgave: de Floriade met growing green cities.
In de zojuist ontwikkelde Almeerse visie ecologie, gepresenteerd door B&W en getekend door wethouder Hoek, lezen we het volgende: “Het groenblauwe raamwerk omvat ook de Natura 2000-gebieden en de NNN. Het beschermingsregime van de categorieën is voor die gebieden leidend […] Ontwikkelopgave: De ecologische potentie van het groenblauwe raamwerk optimaliseren ten behoeve van de ecologische functie”. De visie ecologie is erop gericht bestaande natuurgebieden te verbinden en te versterken.

In de raadsbrieven van de gemeente lezen we: “[…] een klein stukje fietsen en je bent in het gigantische Almeerse buitengebied waar geen Coronadrukte is en volop natuurbeleving.”

Offer dit gebied niet op voor een herrie makende betonpuinoverslag met af- en aan rijdende vrachtwagens en denderend betonpuin. Het gaat in tegen de beoogde uitstraling van een gebied, waarin door veel overheden en voor miljoenen met elkaar samengewerkt wordt in placemaking natuur – ontwikkelingsprojecten. Als er eenmaal industrie op deze locatie ligt, staat de deur open voor toekomstige uitbreidingen.

Natuurwet en Passende beoordeling
We roepen de gemeenteraad op om niet akkoord te gaan met de verklaring van geen bedenkingen inzake dit ad hoc besluit van het college. Neem uw verantwoordelijkheid om eerst het inhoudelijke gesprek te voeren over de impact van dit initiatief. We vragen met klem een onafhankelijk onderzoek uit te laten voeren en dit naast het onderzoek van Cirwinn te leggen. Waarom is er geen alternatief ontwikkeld, passend bij de ontwikkelopgaves die er nu liggen? Op basis van weloverwogen conclusies kan pas een

We roepen de gemeenteraad op om aan te dringen op onafhankelijk onderzoek over de impact van een industrieel initiatief in een natuurgebied. Ga niet akkoord met het collegebesluit!

politieke afweging worden gemaakt. Denk toekomstgericht en aan alle gebruikers van dit gebied. 12

Zie: De Natuurwet en De effectenindicator van storende effecten in een gebied.

Verschillen ten opzichte van eerdere plannen

  • De ontwikkeling en realisatie van Nationaal Park Nieuw Land (geraamdegemeenschapskosten 470 miljoen)
  • Ecologische opwaardering en ontwikkeling van het gebied via project Oostvaardersoevers (geraamde gemeenschapskosten ruim 90 miljoen)
  • Visie Ecologie gemeente Almere om natuur te verbinden en te versterken.
  • Ontwikkelopgaves Floriade – Growing Green Cities
  • Aangepast bestemmingsplan voor deze omgeving richting natuur (2017)
  • Overslaghaven Flevokust in Lelystad is een feit (25 km verderop)De Blocq van Kuffeler – een gebied dat steeds meer is ingericht ten behoeve van de natuur, wordt nu weer door industrie bedreigd!

4x eerder wees de raad dit initiatief af
Al meer dan 10 jaar is dit een politiek beladen dossier. Mag het eens klaar zijn gemeente Almere? Wordt het geen tijd om voor eens en voor altijd een structurele ontwikkelvisie te realiseren in het kader van natuur en recreatie? Hou KOERS op ingezet beleid. ‘Maak sterker wat nu sterk is!’, zei wethouder RO Adri Duijvestein al in 2012. Hier leest u het ‘overslag dossier’ terug.

Uitnodiging voor rondleiding en contact
Graag nodigen we de raadsleden van alle politieke partijen uit voor een informatieve rondleiding op locatie (Coronaproof), zodat een volledig beeld gevormd kan worden over de impact van alle ontwikkelingen van deze locatie. Indien wenselijk kan dit ook online georganiseerd worden.

Contactgegevens:

M: oostvaardersdiep@gmail.com (secretariaat bewonersvereniging de Blocq van Kuffeler)

W: www.oostvaardersdiep.net en www.blocq-de-puinbak.nl

FB: https://nl-nl.facebook.com/blocqvankuffeler.bewonersvereniging

Met vriendelijke groet en de hoop op een wijs besluit, namens bestuur en bewoners van het Oostvaardersdiep,

Cees ten Broeke (voorzitter), Dick Kniep (penningmeester), Pia Barentsen (secretariaat)

Er is voor alles een plek, maar niet overal plek voor alles

Precies op een cruciale (hoofd) verbindingsplek tussen natuurgebieden en de waterpoort van NP Nieuw Land heeft het Almeerse college geen bedenkingen bij een plan voor een industriële activiteit. Op één van de smalste stukken van NP Nieuwland, op 100 meter van de plek waar Het Flevolandschap deze zomer fors heeft geïnvesteerd om een nieuwe kwelzone aan te leggen voor moerasvogels, nabij een belangrijke vogelringplaats en op een locatie die getypeerd wordt als groenblauw raamwerk. Een plan om hier industrie toe te laten druist regelrecht in tegen de eigen visies en eerder genomen besluiten van de gemeente Almere!!

We roepen de gemeenteraad op om aan te dringen op onafhankelijk onderzoek over de impact van een industrieel initiatief in een natuurgebied. Ga niet akkoord met het collegebesluit!