Nieuw plan voor overslagterminal betonpuin: bewoners De Blocq van Kuffeler boos

Almere, woensdag 18 november 2020

Recyclebedrijf Cirwinn heeft een nieuw plan voor een overslagterminal bij het Almeerse gemaal De Blocq van Kuffeler. Het bedrijf wil per schip betonpuin aanvoeren en vanaf de kade naar het verwerkingsbedrijf op bedrijventerrein De Vaart brengen. Bewoners van De Blocq van Kuffeler zijn fel tegen.

In 2017 had het bedrijf, dat toen nog De Vijfhoek heette, een soortgelijk plan. Na protesten van de bewoners, de gemeenteraad en de provincie trok De Vijfhoek het voorstel destijds in. 
Cirwinn heeft het plan aangepast, waardoor het voor minder overlast moet zorgen.

Het bedrijf wil bij de Silokade op het veld naast het gemaal een platform in het water bouwen, waarop twee silo’s en een elektrische hijskraan komen te staan. Vijf keer per week voert een binnenvaartschip met een capaciteit van maximaal drieduizend ton betonpuin aan.

Geen opslag van puin op locatie
Een verschil met het plan uit 2017 is dat het niet meer de bedoeling is dat er betonpuin bij de overslagterminal wordt opgeslagen. Het puin wordt direct met kiepwagens naar de betonverwerker gereden, zegt Atto Harsta, die namens een bouwadviesbureau het woord voert. De terminal wordt ‘ingepakt’ met een groene haag, zodat die vanaf de weg niet zichtbaar is.

Minder vrachtverkeer door aanvoer per schip
Wekelijks zijn er 250 tot 260 ritten met kiepwagens nodig om het betonpuin vanaf de terminal naar de fabriek te rijden, die 1,7 kilometer verderop staat. Volgens Harsta zorgt de aanvoer per binnenvaartschip voor eenderde minder uitstoot van kooldioxide dan wanneer alles via de weg wordt gebracht. In de huidige situatie rijden er vanaf de snelweg A6 al vrachtwagens naar de fabriek van Cirwinn. Dat verkeer komt te vervallen en alleen de korte ritjes naar de fabriek blijven over.
Door ‘groene’ diesel te gebruiken, wordt de uitstoot per saldo nog minder. Daarmee levert het nieuwe plan volgens Cirwinn een grote milieuwinst op. Bovendien past het goed in de strategie van de rijksoverheid en de gemeente Almere om grondstoffen opnieuw te gebruiken.

Cirwinn werkt al sinds maart vorig jaar aan het plan. In september dit jaar zijn een communicatie- en bouwadviesbureau ingeschakeld om het te presenteren aan de provincie, de gemeente Almere, het waterschap Zuiderzeeland (eigenaar van de terminallocatie) en Flevolandschap (eigenaar van natuurgebieden bij De Blocq van Kuffeler). Ook is het voorgelegd aan de bewoners bij het gemaal, de jachthaven en de camping bij de Noorderplassen.
Cirwinn is van plan om nog voor het einde van het jaar een omgevingsvergunning bij de gemeente in te dienen.

Bewoners boos over vijfde poging voor terminal
De Vereniging Bewoners De Blocq van Kuffeler is geschrokken van de plannen en heeft de gemeenteraad vorige week een brief gestuurd. Woordvoerder Inge Berendsen is boos dat er opnieuw wordt geprobeerd om in het gebied een overslagterminal te realiseren. Volgens haar is dit het vijfde plan. Naast het eerdergenoemde voorstel uit 2017 waren er eerder ook al plannen voor een containerterminal bij Almere Pampus.

De politiek is volgens Berendsen elke keer duidelijk geweest dat een dergelijke bedrijfsactiviteit niet past in het gebied, dat wordt omgeven door de Oostvaardersplassen en Lepelaarplassen als onderdeel van Nationaal Park Nieuw Land. Zowel onder de wethouders Adri Duivesteijn als Tjeerd Herrema zijn eerdere plannen tegengehouden. Zij begrijpt niet dat de raad zich nu opnieuw over een voorstel moet uitspreken.

Berendsen zou het belachelijk vinden om de betonoverslag toe te staan, terwijl de gemeente, provincie en Rijkswaterstaat negentig miljoen euro investeren om het gebied Oostvaardersoevers aantrekkelijk te maken voor natuur en toerisme.

Daarnaast vrezen de bewoners van De Blocq van Kuffeler geluidsoverlast door het storten van het betonpuin in de stalen silo’s en kiepwagens. Ook zijn ze bang voor overlast van stof. Cirwinn stelt dat de activiteiten bij de terminal binnen de wettelijke geluids- en stankcontouren zullen blijven, al moet dat nog nader worden onderzocht. Volgens Inge Berendsen is het onmogelijk dat op zo’n korte afstand van de vijftien woningen aan de normen kan worden voldaan. Ook komen er nu volgens haar helemaal geen vrachtwagens met beton langs De Blocq van Kuffeler. Van een verbetering van de situatie is volgens Berendsen geen sprake.

Overheden hebben nog geen standpunt
De bewoners hebben verantwoordelijk wethouder Jan Hoek (GroenLinks) en de gemeenteraad over hun zorgen geïnformeerd. Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat men geen standpunt over het voorstel heeft. “We horen en zien dat dit een ander plan is dan dat uit 2017, maar we kunnen het pas beoordelen als de omgevingsvergunning daadwerkelijk wordt aangevraagd. Dan zullen we ook scherp letten op wat er is aangepast en hoe dat met de bewoners is besproken. Tot die tijd hebben we geen oordeel, dat zou niet fair zijn.”

De provincie zegt formeel niet op de hoogte te zijn van de plannen van Cirwinn. Een woordvoerder acht het waarschijnlijk dat de provincie met een zienswijze zal reageren op de omgevingsvergunning. Zij voegt toe dat de buitendijkse haven Flevokust bij Lelystad is aangewezen als dé overslagterminal van de provincie. In 2017 zei gedeputeerde Michiel Rijsberman ‘niet gelukkig’ te zijn met het eerdere plan. Rijsberman stelde destijds dat de toeristische ontwikkeling van het gebied zijn voorkeur had.

De overslagterminal moet komen op grond van het Waterschap Zuiderzeeland. Het is aan de gemeente Almere om te bepalen of het plan van Cirwinn kan worden gerealiseerd, zegt een woordvoerder. Het waterschap zal daarna beoordelen of de locatie beschikbaar kan worden gesteld aan het recyclebedrijf. Dat zal de grond alleen kunnen pachten en niet kopen, omdat het om een waterkering gaat.

Flevolandschap is ook op de hoogte van de terminal, die vlak naast zijn natuurgebied Lepelaarplassen komt. Een woordvoerder zegt dat de organisatie nog geen mening over het plan heeft, maar het natuurbelang staat voor op. Tegelijk merkt hij op dat bijvoorbeeld het Natuurpark Lelystad van Flevolandschap pal naast de vuilstort, de A6 en nabij Lelystad Airport ligt.

De fractie van NIDA in de Almeerse gemeenteraad heeft schriftelijke vragen aan het college van B en W gesteld. Ook GroenLinks in Provinciale Staten heeft vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten.

Bron: Omroep Flevoland

Betoncentrale De Vijfhoek heeft haast!?

Betoncentrale De Vijfhoek lijkt haast te hebben! De bouw van de nieuwe, grotere betoncentrale is geannuleerd. Nu zijn de plannen om een kleinere te bouwen, eentje waarvoor geen goedkeuring door de gemeente Almere nodig is. Maar eentje waar meer chemisch verontreinigende stoffen aan te pas komen.

Dat past toch niet, op het knooppunt van 3 fantastische natuurgebieden?!

Wil Vijfhoek de gemeenteraad omzeilen? Wil Vijfhoek voor de verkiezingen in maart de betoncentrale geregeld hebben?

Hoe zit het met de verticale uitbreiding van het verwerken van milieuverontreinigende IBC stoffen? En hoe zit het nu met de upcycle prijs?

Zie hier de raadsbrief aan de gemeente.

Opnieuw mogelijke overslag in natuurgebieden Blocq van Kuffeler?!

Middenin de Blauwe As en midden tussen de natuurgebieden bij de Blocq van Kuffeler: Markermeer, Oostvaardersplassen en Lepelaarsplassen wil recyclebedrijf de Vijfhoek een overslag voor onder andere afval creëren.

Deze wens lijkt haaks te staan op de ideeën van de Gemeente Almere: de omgeving bij de Blocq van Kuffeler is een plek die door de gemeenteraad in een besluit in december 2014 is aangewezen als locatie waar toerisme en recreatie gestimuleerd moeten worden.

Er is een informatieavond op donderdag 6 april van 18.30 – 20.30 uur bij Vijfhoek.

Meer informatie op deze website: http://blocq-de-puinbak.nl

Nieuw college voor waterrecreatie

Binnen de gemeente wordt drukt gewerkt aan het vormen van een nieuw College na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014. D66 neemt hierbij het voortouw. Tijdens de vorige periode was de D66 fractie een groot voorstander van een overslagterminal bij de Blocq van Kuffeler, nu lijkt het er echter op dat zij als trekker van de formatie een andere insteek kiezen. Waterrecreatie staat nu hoog in het vaandel en laat dat nu precies passen in de omgeving van de Blocq van Kuffeler. Waterrecreatie is hier al aanwezig, maar er zou veel meer kunnen om dit gebied over het water te ontsluiten. Ook het werkeiland bij het gemaal de Blocq van Kuffeler, het gebied dat beoogd was voor de overslagterminal, zou hierbij een belangrijke rol kunnen vervullen voor nieuwe initiatieven, nieuwe bedrijven en een versterking van het recreatieve karakter van dit gebied.

Wij hopen natuurlijk dat D66 en haar mogelijke toekomstige College partners dit standpunt hoog zullen houden en mee helpen voorkomen dat een overslagterminal bij de Blocq van Kuffeler alsnog realiteit kan worden.

Tegelijkertijd is de provincie Flevoland, samen met de gemeente Lelystad, druk bezig om toch nog een overslagterminal van formaat binnen Lelystad te gaan opzetten. Een dergelijke overslagterminal zou een lokale terminal bij de Blocq van Kuffeler overbodig maken voor Almere.

Met andere woorden het begint er meer en meer op te lijken dat er steeds minder animo en minder nut is voor een overslagterminal bij de Blocq van Kuffeler. De komende weken en maanden zullen wij de ontwikkelingen op de voet volgen en deze op de website van het Oostvaardersdiep.net publiceren.

Klik hier voor de complete tekst over de formatiebesprekingen en de overslagterminal Flevokust in Lelystad.

Geen overslagterminal bij Pampushaven

Naar aanleiding van een rapport van Arcadis blijkt dat een overslagterminal aanleggen bij Pampushaven economisch niet rendabel is.
Hiermee haalt dit rapport wederom een streep door de plannen van de drie initiatiefnemers onder aanvoering van Reimert. Dit betekent dat er op dit moment geen opties over zijn voor een overslagterminal in Almere. Zoals eerder uitgelegd op deze site zou een dergelijk initiatief alleen economisch rendabel zijn bij de Stichtse Kant.

Dat dit goed nieuws is voor het Oostvaardersdiep en de natuurgebieden moge duidelijk zijn. Een zware industrie midden in de natuur past op geen enkele plek, of dat nu Pampushaven of de Blocq van Kuffeler is. Vervelend voor de ondernemers, maar wel realistisch.

Het is nu wachten op wat er gaat gebeuren wanneer er volgende jaar een nieuwe Raad is gekozen. Wellicht wil het nieuwe College het dan nogmaals gaan proberen met de ondernemers.

Wij houden in ieder geval het scherp in de gaten en houden u via deze website op de hoogte.

Artikel in Almere Vandaag

Radiointerview met Herman Reimert op Omroep Flevoland

Onderzoeksrapport Arcadis

news018

Bedrijven onderzoeken Pampus voor overslagterminal

news003In navolging van de wens van de gemeenteraad in november 2012, heeft het College van B&W van de gemeente Almere nu officieel besloten om verder geen aandacht te schenken aan de mogelijkheden van een overslagterminal bij de Blocq van Kuffeler.

Zij zetten een haalbaarheidsonderzoek in op de locatie Pampushaven.

Hoewel deze locatie meerdere problemen heeft, ongunstig vanwege buitendijks bouwen – grenst aan natuurgebieden, is zeer slecht ontsloten over de weg, zien meerdere partijen wel brood in deze locatie. Het is afwachten wat er uit het onderzoek komt en hoe de raad hierover zal beslissen later dit jaar.

Lees persbericht hierover in Almere Vandaag

Geen Overslagterminal bij Blocq van Kuffeler

ZononderGisteravond heeft de Almeerse gemeenteraad, na een debat tussen de VVD en GroenLinks, met ruime meerderheid ingestemd met de motie waarin het College dringend wordt verzocht het dossier Overslagterminal Blocq van Kuffeler te sluiten.

Daarnaast wordt het College gevraagd om een onderzoek te starten naar alternatieve locaties voor een overslagcentrum met toekomstperspectieven. Tot slot dient het College deze keer alle belanghebbenden in een vroeg stadium en intensief te betrekken bij het hele traject.

Zo komt na ruim anderhalf jaar voorlopig een einde aan onze strijd tegen een stuk zware industrie voor onze voordeur. Het ziet er niet naar uit dat de Blocq voorlopig nog een keer op de agenda komt voor een dergelijk plan.

Wij danken iedereen die ons die lange tijd heeft geholpen met uiteindelijk dit fantastische resultaat.

Lees het nieuws hierover:

Almere Vandaag

Twitter Ruud Pet

PVV Almere

Nieuwe motie: Geen overslag BvK

news006Op 9 november hebben de PvdA, GroenLink, Leefbaar Almere, PVV, D66 en de fractie Sinke een aangepaste motie ingediend waarin aan het College dringend gevraagd wordt om:

1. Te stoppen met de ontwikkelingen van een overslagcentrum bij de Blocq van Kuffeler

2. Te starten met een onderzoek naar alternatieve locaties waar een toekomstbestendige haven kan worden aangelegd

Aanstaande donderdag (19.00 in de Groene Zaal, gemeentehuis Almere) zal deze motie tijdens de Politieke Markt besproken worden. De week daarop zal in de plenaire sessie gestemd worden over de motie.

Hiermee lijkt het nu zeker te zijn dat er geen overslagcentrum bij de Bloca van Kuffeler zal komen!!!

Zou er dan toch na bijna twee jaar strijd een einde komen aan dit slepende verhaal? We weten het volgende week donderdag zeker!

Lees de aangepaste motie.

Lees nieuwsbericht in Almere Vandaag.

Almeerse fracties beraden zich over een gecombineerde motie

news005
Op donderdag 8 november zou een motie van GroenLinks, Leefbaar Almere en de PVV worden besproken tijdens de Politieke Markt van Almere. In deze motie werd het College dringend gevraagd om te stoppen met de ontwikkeling van een overslagcentrum bij de Blocq van Kuffeler.

De PvdA bod tijdens dit overleg een nieuwe en aangepaste motie aan waar het College ook wordt opgedragen om een studie te starten naar alternatieve locaties binnen Almere voor de aanleg van een overslagcentrum.

Natuurlijk was het niet mogelijk voor alle fracties om zo plots een uitspraak te kunnen doen over een nieuwe tekst. Daarom is afgesproken om onderling overleg te plegen en de nieuwe gecombineerde motie volgende week weer op de agenda te zetten.

Natuurlijk hopen wij van harte dat de vier fracties (PvdA, GL, PVV en Leefbaar Almere) het eens kunnen worden en dat over twee weken het College wordt opgedragen om de stoppen met de plannen voor een overslagcentrum bij de Blocq van Kuffeler.

Lees de originele motie hier

Veel aandacht in pers over koppige houding College Almere

Het debat gisteravond tijdens de Politieke Markt van Almere over de overslagterminal bij de Blocq van Kuffeler heeft veel aandacht gekregen in de pers en social media.

Hieronder een overzicht:

Pers

Omroep Flevoland persbericht

Almere Vandaag – GroenLinks vraagt om opheldering

Almere Vandaag – Overslag weer op de agenda

Almere Vandaag – Motie tegen terminal

Dichtbij.nl

Drimble.nl

036.nl

Politieke Partijen

PVV tekst Politieke Markt

Twitter berichten

Toon van Dijk PVV

Filmpje van wethouder Scholten slaat niet op Blocq

Bewoners hebben betere dossierkennis dan wethouder