Verbazing dat geen m.e.r. nodig is voor overslaglocatie

Almere, 14 januari 2021 12:20

De PvdA is verbaasd dat het bedrijf Cirwinn BV geen milieueffectrapport (m.e.r.) hoeft te overleggen voor de aanleg van een overslaglocatie voor betonpuin in de haven van het Oostvaardersdiep, bij het gemaal Blocq van Kuffeler. Het college van Burgemeester en Wethouders besloot dat onlangs.

Cirwinn wil in de haven locatie openen voor het overslaan van bouw-, grond- en afvalstoffen. Met een m.e.r. wordt getoetst of de plannen die Cirwinn B.V. met dit gebied heeft impact hebben op onder meer bodem, lucht, water, geluid en milieu. 

De Partij van de Arbeid is zeer verbaasd dat het college van B&W geen m.e.r. noodzakelijk acht en dus stelt dat er geen nadelige gevolgen voor het milieu optreden. De partij benadrukt dat het gebied zich direct naast de Lepelaarsplassen bevindt. ‘Een gebied dat onlangs nog is aangemerkt als onderdeel van Nationaal Park Nieuw Land, een van de speerpunten in ons groenblauwe raamwerk en zeer belangrijk voor de ecologie in Almere en de provincie’, aldus de PvdA.

In gesprek
Voordat er verdere stappen in het proces gezet worden, wil de Partij van de Arbeid graag met het college in gesprek over de plannen van Cirwinn B.V. en in hoeverre deze plannen volgens het college passen binnen het groenblauwe raamwerk en de Visie Ecologie 2020. Daarnaast willen indieners met college en de raad in gesprek over de wenselijkheid van een overslaglocatie op deze plek in de stad. Op diverse momenten in het verleden heeft de raad zich uitgesproken tegen ontwikkelingen in dit gebied. De raad heeft sowieso het laatste woord.

Andere partijen
Inmiddels heeft de Partij voor de Dieren (PvdD) het verzoek ingediend om een onafhankelijk onderzoek naar de m.er. bij overslaghaven in te stellen.

Bron: Almere Deze Week

Geen m.e.r. nodig voor overslaglocatie Cirwinn

Almere, 13 januari 2021 16:15

Het recyclingbedrijf Cirwinn hoeft geen milieueffectrapport (m.e.r) op te stellen om een overslagkade te maken in de haven bij het Oostvaardersdiep, schuin tegenover het gemaal De Blocq van Kuffeler. Dat schrijft het college van Burgemeester en Wethouders aan de gemeenteraad. 

Een m.e.r. is doorgaans nodig om aan te geven wat de gevolgen zijn voor de leefomgeving. Cirwinn, voorheen De Vijfhoek, is een afvalverwerkend en bouwstoffen-producerend bedrijf, gevestigd aan de Pontonweg 10. Het bedrijf wil in de haven bij het Oostvaardersdiep een overslagstation maken voor bouw-, grond- en afvalstoffen. Van daaruit kan het puin van het bedrijf worden af- en aangevaard met vrachtwagens.

Weerstand
De plannen van Cirwinn stuiten op veel weerstand van bewoners van het wijkje Oostvaardersdiep. In 2011/2012 zijn eerdere plannen daarom in de ijskast gezet. Inmiddels heeft Cirwinn de plannen aangepast, waardoor niet langer goederen in de haven worden opgeslagen. Er worden alleen nog bouw- en grondstoffen en niet-gevaarlijke afvalstoffen overgeslagen. De activiteit is onderdeel van Upcycle city, een project dat ook hergebruik van afvalstromen stimuleert. 

Effecten
Het college van B&W heeft, als bevoegd gezag voor het m.e.r-beoordelingsbesluit, nu besloten dat een m.e.r. niet nodig is omdat er ‘geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu optreden’. Daarmee is de kous nog niet af. Omdat de overslaglocatie niet past binnen het bestemmingsplan, kan een omgevingsvergunning alleen worden verleend als de activiteit niet in strijd is met de goede ruimtelijke ordening en de aanvraag een goede ruimtelijke onderbouwing bevat. Daarvoor wordt de aanvraag omgevingsvergunning met een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen aan de gemeenteraad voorgelegd. 

Besluitvorming
Bij de besluitvorming over de verklaring van geen bedenkingen wordt getoetst of de aanvraag voldoet aan aspecten van een goede ruimtelijke ordening. Alleen wanneer dat niet het geval is, kan de aanvraag worden geweigerd. Het is nog niet duidelijk wanneer de omgevingsvergunning zal worden ingediend. Tegen het ontwerpbesluit van de omgevingsvergunning en het ontwerpbesluit verklaring van geen bedenkingen kan iedereen zienswijzen indienen. Tegen het besluit tot verlening van de omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden een voorlopige voorziening of beroepschrift indienen bij de rechtbank. Daarna is er de mogelijkheid tot hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Bron: Almere Deze Week

Raadsbrief d.d. 18 januari 2021

Almere, 18 januari 2021

Betreft: reactie op collegevoorstel inzake het initiatief voor een betonpuinoverslag bij De Blocq van Kuffeler

Geachte leden van de gemeenteraad van Almere,

College negeert hoogste orgaan in de stad
Afgelopen twee weken is duidelijk geworden dat het Almeerse College eerdere besluiten van het hoogste orgaan in de stad, de gemeenteraad, volledig naast zich neerlegt. Het college vraagt de gemeenteraad om een politieke beslissing te nemen over de aanleg van een betonpuinoverslag midden in Natura2000 gebieden (NP Nieuw Land), zonder dat er een onafhankelijke toetsing van het onderzoek is geweest. Hiermee wil het college de weg vrijmaken voor dit industriële initiatief ten behoeve van winst voor één ondernemer. Het onderzoeksbeginsel is hiermee geschonden. Een goede belangenafweging is niet gemaakt. Wil het college met dit besluit een Milieu Effect Rapportage en een passende beoordeling voorkomen? Is dit een verkapte bevoordeling van één ondernemer?

Een ruimtelijke ingreep als deze past niet in deze natuurlijke omgeving en brengt een enorme impact op dit gebied met zich mee.

Dit onderwerp is op 17 december 2020 besproken in de Statenvergadering van de Provincie Flevoland, waarin zij uitspraken niet blij te zijn met dit industriële initiatief vanwege alle lopende natuurontwikkelingsprojecten.

Blauwgroen raamwerk
In de plannen van NP Nieuw Land hoort het gebied De Blocq van Kuffeler bij het groenblauwe raamwerk van het nationaal park.
Daarnaast heeft Almere een grote, groene opgave: de Floriade met growing green cities.
In de zojuist ontwikkelde Almeerse visie ecologie, gepresenteerd door B&W en getekend door wethouder Hoek, lezen we het volgende: “Het groenblauwe raamwerk omvat ook de Natura 2000-gebieden en de NNN. Het beschermingsregime van de categorieën is voor die gebieden leidend […] Ontwikkelopgave: De ecologische potentie van het groenblauwe raamwerk optimaliseren ten behoeve van de ecologische functie”. De visie ecologie is erop gericht bestaande natuurgebieden te verbinden en te versterken.

In de raadsbrieven van de gemeente lezen we: “[…] een klein stukje fietsen en je bent in het gigantische Almeerse buitengebied waar geen Coronadrukte is en volop natuurbeleving.”

Offer dit gebied niet op voor een herrie makende betonpuinoverslag met af- en aan rijdende vrachtwagens en denderend betonpuin. Het gaat in tegen de beoogde uitstraling van een gebied, waarin door veel overheden en voor miljoenen met elkaar samengewerkt wordt in placemaking natuur – ontwikkelingsprojecten. Als er eenmaal industrie op deze locatie ligt, staat de deur open voor toekomstige uitbreidingen.

Natuurwet en Passende beoordeling
We roepen de gemeenteraad op om niet akkoord te gaan met de verklaring van geen bedenkingen inzake dit ad hoc besluit van het college. Neem uw verantwoordelijkheid om eerst het inhoudelijke gesprek te voeren over de impact van dit initiatief. We vragen met klem een onafhankelijk onderzoek uit te laten voeren en dit naast het onderzoek van Cirwinn te leggen. Waarom is er geen alternatief ontwikkeld, passend bij de ontwikkelopgaves die er nu liggen? Op basis van weloverwogen conclusies kan pas een

We roepen de gemeenteraad op om aan te dringen op onafhankelijk onderzoek over de impact van een industrieel initiatief in een natuurgebied. Ga niet akkoord met het collegebesluit!

politieke afweging worden gemaakt. Denk toekomstgericht en aan alle gebruikers van dit gebied. 12

Zie: De Natuurwet en De effectenindicator van storende effecten in een gebied.

Verschillen ten opzichte van eerdere plannen

  • De ontwikkeling en realisatie van Nationaal Park Nieuw Land (geraamdegemeenschapskosten 470 miljoen)
  • Ecologische opwaardering en ontwikkeling van het gebied via project Oostvaardersoevers (geraamde gemeenschapskosten ruim 90 miljoen)
  • Visie Ecologie gemeente Almere om natuur te verbinden en te versterken.
  • Ontwikkelopgaves Floriade – Growing Green Cities
  • Aangepast bestemmingsplan voor deze omgeving richting natuur (2017)
  • Overslaghaven Flevokust in Lelystad is een feit (25 km verderop)De Blocq van Kuffeler – een gebied dat steeds meer is ingericht ten behoeve van de natuur, wordt nu weer door industrie bedreigd!

4x eerder wees de raad dit initiatief af
Al meer dan 10 jaar is dit een politiek beladen dossier. Mag het eens klaar zijn gemeente Almere? Wordt het geen tijd om voor eens en voor altijd een structurele ontwikkelvisie te realiseren in het kader van natuur en recreatie? Hou KOERS op ingezet beleid. ‘Maak sterker wat nu sterk is!’, zei wethouder RO Adri Duijvestein al in 2012. Hier leest u het ‘overslag dossier’ terug.

Uitnodiging voor rondleiding en contact
Graag nodigen we de raadsleden van alle politieke partijen uit voor een informatieve rondleiding op locatie (Coronaproof), zodat een volledig beeld gevormd kan worden over de impact van alle ontwikkelingen van deze locatie. Indien wenselijk kan dit ook online georganiseerd worden.

Contactgegevens:

M: oostvaardersdiep@gmail.com (secretariaat bewonersvereniging de Blocq van Kuffeler)

W: www.oostvaardersdiep.net en www.blocq-de-puinbak.nl

FB: https://nl-nl.facebook.com/blocqvankuffeler.bewonersvereniging

Met vriendelijke groet en de hoop op een wijs besluit, namens bestuur en bewoners van het Oostvaardersdiep,

Cees ten Broeke (voorzitter), Dick Kniep (penningmeester), Pia Barentsen (secretariaat)

Er is voor alles een plek, maar niet overal plek voor alles

Precies op een cruciale (hoofd) verbindingsplek tussen natuurgebieden en de waterpoort van NP Nieuw Land heeft het Almeerse college geen bedenkingen bij een plan voor een industriële activiteit. Op één van de smalste stukken van NP Nieuwland, op 100 meter van de plek waar Het Flevolandschap deze zomer fors heeft geïnvesteerd om een nieuwe kwelzone aan te leggen voor moerasvogels, nabij een belangrijke vogelringplaats en op een locatie die getypeerd wordt als groenblauw raamwerk. Een plan om hier industrie toe te laten druist regelrecht in tegen de eigen visies en eerder genomen besluiten van de gemeente Almere!!

We roepen de gemeenteraad op om aan te dringen op onafhankelijk onderzoek over de impact van een industrieel initiatief in een natuurgebied. Ga niet akkoord met het collegebesluit!

Oppositiepartijen willen onafhankelijk onderzoek overslagkade Cirwinn

Almere, 15 januari 2021

Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar het plan van recyclebedrijf Cirwinn om een overslagkade voor betonpuin bij gemaal De Blocq van Kuffeler in Almere te realiseren. Dat zeggen oppositiepartijen PvdA, Partij voor de Dieren, de SP en NIDA in de Almeerse gemeenteraad. Het onderzoek zou antwoord moeten geven op de vraag welke effecten het plan heeft op natuur en milieu in het gebied. De beoogde locatie van de overslagkade ligt vlak bij Nationaal Park Nieuw Land. Aan de hand van de onderzoeksresultaten moet beoordeeld worden of een uitgebreide milieueffectrapportage (mer) nodig is.

De vier politieke partijen reageren daarmee op het standpunt van burgemeester en wethouders in Almere. Die stellen in een brief aan de gemeenteraad dat een mer niet nodig is. Het college van B en W baseert zich daarbij op verschillende onderzoeken die het bedrijf zelf heeft laten doen. Uit die onderzoeken blijkt dat een milieueffectrapportage niet nodig is, de uitstoot van stikstof beperkt is, de gevolgen voor de flora en fauna minimaal zijn en ook de geluidshinder onder de norm blijft.

‘Het is alsof een slager zijn eigen vlees keurt’
De vier politieke partijen vinden het onbegrijpelijk dat burgemeester en wethouders hun conclusie trekken is op basis van onderzoeken die in opdracht van Cirwinn zijn uitgevoerd. Jesse Luijendijk van de Partij voor de Dieren: “Het is alsof een slager zijn eigen vlees keurt.”

Hij deelt daarmee de mening van de omwonenden van De Blocq van Kuffler die al jaren strijden tegen de aanleg van een overslagkade. Ook die zijn stomverbaasd door de handelwijze van het college van B en W en willen ook een onafhankelijk onderzoek.

De Partij van de Arbeid heeft al een verzoek ingediend om dit onderwerp op de agenda van de gemeenteraad te zetten. De partij wil in gesprek gaan met het college: “Tot grote verbazing van de PvdA concludeert het college dat bij de plannen van Cirwinn B.V. geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu optreden, terwijl dit gebied zich direct naast de Lepelaarplassen bevindt. Een gebied dat onlangs nog is aangemerkt als onderdeel van National Park Nieuw Land.”

D66, Leefbaar Almere, GroenLinks en de PVV kunnen op dit moment nog niet zeggen of zij voor of tegen een onafhankelijk onderzoek zijn. Het onderwerp wordt eerst binnen de eigen fracties besproken. Dat gaat volgende week maandag gebeuren.

Collegepartij VVD liet eerder weten voorstander te zijn van de realisatie van de overslagkade bij De Blocq van Kuffeler als die aan de eisen voldoet. De liberalen zeggen vertrouwen te hebben in de handelwijze van het college van B en W en willen in gesprek gaan met andere partijen over hun voorstel.

Bron: Omroep Flevoland

Gemeente: Cirwinn hoeft geen milieueffectrapport te maken

Almere, 13 januari 2021

Recyclebedrijf Cirwinn hoeft van het Almeerse stadsbestuur geen milieueffectrapport (mer) te maken voor de plannen voor een overslagkade voor betonpuin bij de Blocq van Kuffeler. Dat laat het stadsbestuur in een brief aan de gemeenteraad weten. In zo’n milieueffectrapport wordt precies in beeld gebracht wat de nadelige gevolgen voor de natuur zijn als de overslagkade er is.

Vorige week stelde Cirwinn zelf al dat er voor het project geen natuurvergunning nodig is. Daarvoor hadden ze verschillende onderzoeken laten doen door adviesbureaus. Die concludeerden onder meer dat de uitstoot van stikstof beperkt is, de gevolgen voor de flora en fauna minimaal zijn en ook de geluidshinder onder de norm blijft.

De gemeente is het eens met de conclusies die Cirwinn op basis van de rapporten trekt. Cirwinn kan daarom nu zonder een mer de omgevingsvergunning voor de bouw van een overslagkade bij de Blocq van Kuffeler aanvragen.

Verklaring van geen bedenkingen
De aanvraag van deze vergunning moet eerst nog wel langs de gemeenteraad. Die moet besluiten of de activiteiten van Cirwinn op die locatie niet in strijd is met ‘de goede ruimtelijke ordening’. Zij gaan zich dus buigen over de vraag of er na de komst van de overslagkade nog wel een aanvaardbaar woon- en leefklimaat is voor omwonenden. De raad wordt gevraagd om een ‘verklaring van geen bedenkingen’.

Omwonenden zeggen al jaren dat een overslagkade bij de Blocq van Kuffeler ongewenst is. Eerdere plannen van Cirwinn en haar voorganger De Vijfhoek strandden al in de gemeenteraad. Ook de provincie heeft steeds bezwaar gehad, omdat de overslagkade vlakbij natuurgebieden zou moeten komen.

Wanneer Cirwinn de omgevingsvergunning gaat aanvragen, is volgens de gemeente onbekend.

Bron: Omroep Flevoland

Omwonenden De Blocq van Kuffeler willen objectief onderzoek naar overslagkade

Almere, 13 januari 2021

Dat er voor de aanleg van een overslagkade bij het gemaal De Blocq van Kuffeler in Almere geen milieueffectrapportage (mer) nodig is, zorgt bij omwonenden voor grote verbazing. “Wij eisen objectief onderzoek”, laat woordvoerder Pia Barendsen namens de omwonenden weten.

De omwonenden strijden al jaren tegen de plannen van recyclebedrijf Cirwinn voor een overslagkade voor betonpuin en zeggen daarover ook nog in gesprek te zijn met de gemeente Almere. Dat het stadsbestuur nu in een brief aan de gemeenteraad schrijft dat het bedrijf voor de aanleg geen milieurapport hoeft op te stellen, overvalt hen. In zo’n milieueffectrapport wordt in beeld gebracht wat de gevolgen voor de natuur zijn als de overslagkade wordt gerealiseerd.

Volgens woordvoerder Pia Barendsen van de omwonenden zijn ze nog in gesprek met wethouder Jan Hoek over de plannen. “Wij hebben hem bijgepraat over de geschiedenis van het dossier en over de nieuwe initiatieven. Wij zouden daar nog verder over spreken. Dat is niet gebeurd en nu is er een besluit genomen door het college van b en w. Sterker nog, het besluit baseert zich op het onderzoek dat in opdracht van Cirwinn zelf is uitgevoerd. Dat is hoogst opmerkelijk.”

Cirwinn liet zelf onderzoeken doen
Nadat een soortgelijk voorstel in 2017 strandde, presenteerde Cirwinn eind vorig jaar een nieuw plan voor een overslagterminal bij De Blocq van Kuffeler. Het bedrijf wil per schip betonpuin aanvoeren en vanaf de kade naar het verwerkingsbedrijf op bedrijventerrein De Vaart brengen.

Vorige week stelde Cirwinn zelf dat er voor de realisatie van de overslagkade geen natuurvergunning nodig is. Daarvoor heeft het bedrijf verschillende onderzoeken laten doen door adviesbureaus. Die concluderen dat de uitstoot van stikstof beperkt is, de gevolgen voor de flora en fauna minimaal zijn en ook de geluidshinder onder de norm blijft.

De gemeente is het eens met de conclusies die Cirwinn op basis van de rapporten trekt en stelt dat de onderneming nu zonder een milieueffectrapportage een omgevingsvergunning bij de gemeente kan aanvragen voor de bouw van de overslagkade.

Bewoners willen ‘objectief onderzoek’
De bewoners zeggen geen vertrouwen te hebben in de onderzoeken die Cirwinn zelf liet doen. Barendsen: “Wie betaalt, bepaalt.” Ze vraagt de gemeenteraad in Almere objectief onderzoek te laten doen naar de effecten van zo’n project op de natuur. “Wij roepen de raad op om geen politieke beslissing te nemen zolang er geen juist onderzoek is gedaan naar de effecten die dit op de omgeving heeft.”

Ook zijn de bewoners van plan om in gesprek te gaan met Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland over de plannen van Cirwinn. Het college van Gedeputeerde Staten liet vorige maand weten niet gelukkig te zijn met het plan voor een overslagkade voor betonpuin nabij het gemaal De Blocq van Kuffeler. Nationaal park Nieuw Land ligt vlak bij de beoogde locatie en dat mag door de ontwikkeling niet worden aangetast.

Bron: Omroep Flevoland