Verbazing dat geen m.e.r. nodig is voor overslaglocatie

Almere, 14 januari 2021 12:20

De PvdA is verbaasd dat het bedrijf Cirwinn BV geen milieueffectrapport (m.e.r.) hoeft te overleggen voor de aanleg van een overslaglocatie voor betonpuin in de haven van het Oostvaardersdiep, bij het gemaal Blocq van Kuffeler. Het college van Burgemeester en Wethouders besloot dat onlangs.

Cirwinn wil in de haven locatie openen voor het overslaan van bouw-, grond- en afvalstoffen. Met een m.e.r. wordt getoetst of de plannen die Cirwinn B.V. met dit gebied heeft impact hebben op onder meer bodem, lucht, water, geluid en milieu. 

De Partij van de Arbeid is zeer verbaasd dat het college van B&W geen m.e.r. noodzakelijk acht en dus stelt dat er geen nadelige gevolgen voor het milieu optreden. De partij benadrukt dat het gebied zich direct naast de Lepelaarsplassen bevindt. ‘Een gebied dat onlangs nog is aangemerkt als onderdeel van Nationaal Park Nieuw Land, een van de speerpunten in ons groenblauwe raamwerk en zeer belangrijk voor de ecologie in Almere en de provincie’, aldus de PvdA.

In gesprek
Voordat er verdere stappen in het proces gezet worden, wil de Partij van de Arbeid graag met het college in gesprek over de plannen van Cirwinn B.V. en in hoeverre deze plannen volgens het college passen binnen het groenblauwe raamwerk en de Visie Ecologie 2020. Daarnaast willen indieners met college en de raad in gesprek over de wenselijkheid van een overslaglocatie op deze plek in de stad. Op diverse momenten in het verleden heeft de raad zich uitgesproken tegen ontwikkelingen in dit gebied. De raad heeft sowieso het laatste woord.

Andere partijen
Inmiddels heeft de Partij voor de Dieren (PvdD) het verzoek ingediend om een onafhankelijk onderzoek naar de m.er. bij overslaghaven in te stellen.

Bron: Almere Deze Week