Overslagkade voor betonpuin voorlopig van de baan

Almere, 12 februari 2021

Recyclebedrijf Cirwinn in Almere kan geen gebruik maken van de grond bij gemaal Blocq van Kuffeler om een overslagkade voor betonpuin aan te leggen. Ook kan de onderneming geen omgevingsvergunning bij de gemeente Almere aanvragen om het project op die locatie te realiseren. Dat bleek donderdagavond tijdens een online bespreking van de plannen door de gemeenteraad.

De bedoeling was dat verschillende fracties in de gemeenteraad twee moties gingen bespreken. Die waren ingediend door partijen die tegen de realisatie zijn van een overslaglocatie bij Blocq van Kuffeler. Al snel werd duidelijk dat de bespreking daarover niet nodig was. Aanleiding was een brief van Waterschap Zuiderzeeland die wethouder Froukje de Jonge aan de raadsleden had voorgelezen.

Cirwinn wil een overslagkade voor betonpuin bij Blocq van Kuffeler aanleggen. Per schip wordt betonpuin aangevoerd. Vervolgens wordt het puin met een vrachtwagen naar bedrijventerrein de Vaart gebracht. Op die manier wil het bedrijf besparen in de vervoerkosten. 

Waterschap wil eigendom van grond behouden
In de brief geeft het waterschap aan dat andere partijen geen gebruik kunnen maken van de grond die Waterschap Zuiderzeeland in eigendom heeft rond Blocq van Kuffeler. Het waterschap beschouwt Blocq van Kuffeler als een strategisch gebied. Dat heeft te maken met de plannen die het heeft op het gebied van ‘toekomstige duurzame energie- en klimaatopgave’.

Waterschap Zuiderzeeland zegt sinds 2017 een beperking te kennen voor wat betreft de uitgifte in medegebruik van gronden rondom de Blocq van Kuffeler. “Onlangs is deze beperking op verzoek van Cirwinn heroverwogen. Op 9 februari 2021 besloot het college van Dijkgraaf en Heemraden om de beperking van het medegebruik te verlengen. De verlenging geldt in ieder geval totdat de energiestrategie en de klimaatagenda van het waterschap af zijn.” Het waterschap was vrijdag niet bereikbaar om dit besluit verder toe te lichten.

Cirwinn gaat door met uitbreidingsplannen
Recyclebedrijf Cirwinn zegt op de hoogte te zijn van het besluit van het waterschap. Dat betekent volgens het bedrijf niet dat de plannen definitief van de baan zijn. Volgens Atto Harsta die namens Cirwinn spreekt, bestaan er nog verschillende opties. Welke dat zijn, wil hij op dit moment niet vertellen. Hij wil eerst het besluit van het waterschap goed bestuderen voordat het bedrijf met een mededeling komt over nieuwe plannen. 

Het is niet de eerste keer dat het bedrijf plannen heeft voor een overslaglocatie bij Blocq van Kuffeler. Eerder heeft de gemeenteraad een plan afgewezen. De tweede keer had het bedrijf zelf de plannen ingetrokken. 

Omwonenden zeggen blij te zijn met het besluit van het waterschap. Al jaren strijden zij tegen de komst van de overslagkade.

Bron: Omroep Flevoland

Ook collegepartij GroenLinks tegen overslagkade bij Blocq van Kuffeler

Almere, 5 februari 2021

Collegepartij GroenLinks in Almere schaarde zich donderdagavond achter de tegenstanders van het plan voor een overslagkade bij gemaal Blocq van Kuffeler. Recycle Cirwinn, gevestigd op bedrijventerrein De Vaart, wil de overslagkade aanleggen. Maar volgens raadslid Willy-Anne van der Heijden van GroenLinks ligt de locatie tegen allerlei natuurgebieden aan. “Dat vinden we geen goede plek voor een overslagkade.”

Donderdagavond werd op verzoek van de fracties van PvdA, SP en Partij voor de Dieren opnieuw over de plannen voor de overslagkade gesproken. En opnieuw bleek de gemeenteraad verdeeld.

De kade is bedoeld voor de overslag van betonpuin. Dit beton moet straks met boten worden aangevoerd en daarna met vrachtwagens naar Cirwinn, op bedrijventerrein De Vaart worden gebracht. Door het beton per schip aan te voeren, wil de onderneming besparen op de vervoerskosten.

Ook collegepartij GroenLinks is nu tegen
De PvdA, SP, Partij voor de Dieren en NIDA maakten al eerder hun bezwaren kenbaar. Ook zij vinden dat de overslagkade te dicht bij natuurgebieden als de Oostvaardersplassen en het Markermeer zou komen te liggen.

De VVD en Respect vinden het juist een goed plan. Volgens hen is het een kleinschalig project. Bovendien zou de komst van de kade het aantal vervoersbewegingen op de weg verminderen. Volgens de twee fracties heeft de overslagkade weinig negatieve effecten op de omgeving.

Andere partijen zoals D66, Leefbaar Almere en de ChristenUnie hebben nog niet aangegeven of zij voor of tegen het plan zijn. Zij willen op een ander moment hun standpunt kenbaar maken.

‘Geen milieueffectrapportage wil niet zeggen dat Cirwinn direct gaat bouwen’
De PvdA, SP en Partij voor de Dieren wilden donderdagavond onder meer weten waarom burgemeester en wethouders hebben besloten dat Cirwinn geen milieueffectrapportage hoeft op te stellen. Het college van B en W heeft zich daarin gebaseerd op allerlei onderzoeken die het bedrijf zelf heeft laten doen. Volgens wethouder Maaike Veeningen is er niets mis met de onderzoeken. Die zijn volgens haar door gecertificeerde onderzoeksbureaus gedaan. Bovendien heeft het bedrijf de wettelijke procedure gevolgd.

Dat het bedrijf geen milieueffectrapportage hoeft op te stellen, wil volgens de wethouder niet automatisch zeggen dat het bedrijf de kade direct mag aanleggen. Cirwinn moet eerst nog een omgevingsvergunning bij de gemeente aanvragen. En die moet ook nog door het college van B en W beoordeeld worden. 

Alternatieve locatie 
PvdA, SP en Partij voor de Dieren gaan verder met elkaar praten over vervolgstappen. Het ziet ernaar uit dat de drie partijen een motie gaan indienen, waarbij zij het burgemeester en wethouders vragen om samen met Cirwinn naar een andere locatie te zoeken. Collegepartij GroenLinks is daar ook voorstander van.

Bron: Omroep Flevoland

Aanhaken en verduurzamen – een duwtje in de rug

Aan de gemeenteraadsleden van Almere,

Donderdag 28 januari stond het onderwerp ‘Overslag – Blocq van Kuffeler’ op de agenda van de Politieke Markt. Dank dat dit onderwerp onder uw aandacht is. Als ambassadeurs van dit gebied voelen wij ons genoodzaakt om dit unieke man-making natuurgebied in onze groter groeiende stad te verdedigen.

De Blocq van Kuffeler is de wieg van Almere, hier ontstond onze stad, het oudste straatje, de oudste heg, hier staat het grootste gemaal van Europa, dit is de plek waar het verhaal van Zuidelijk Flevoland zich ontspint, hier zijn de unieke sluis – en waterwerken zichtbaar waar op mooie dagen bussen vol toeristen naar komen kijken en hier markeren vele recreanten hun werkdag om rust te ervaren.
Visit groenblauw Almere en Visit Flevoland vinden hier een plek en hier ontvouwen mogelijkheden voor een toeristische waterverbinding naar Amsterdam…

Wat als…

 • Ons stadsbestuur de natuurontwikkelingsprojecten (NP Nieuw Land, Oostvaardersoevers, Almeerse Poort, visie ecologie) verder versterkt, verstevigt en verduurzaamt in een verankerde ontwikkelvisie voor dit gebied? U hoeft alleen nog maar aan te haken. De voorzet is al gegeven. De financiële middelen zijn al gereserveerd.
 • Ons stadsbestuur aan Stichting Het Flevolandschap de ruimte geeft om de gebiedsvisie over Lepelaarsplassen – Trekvogel verder uit te werken? De ontwikkelde natuurbelevingsplannen liggen al klaar.
 • Recreatie een plek krijgt in dit gebied? Dat levert werkgelegenheid op in de vrijetijdseconomie. Denk aan horeca met terras aan het water, ontwikkeling waterrecreatie als zeilboot verhuur, Almeerse vloot, stand-up paddling en kano activiteiten, sportvissen, fietsverhuur.Dit gebied staat landelijk op de kaart bij kano verenigingen voor een oversteeknaar Marken en Volendam. Ecotoerisme kan vorm krijgen.
 • Het welbevinden van vele, vele gebiedsgebruikers toeneemt door juist hier tebivakkeren en de route touristique te ervaren, onze Flevolandse parkway?
 • Natuur, recreatie en educatie hier hand in hand gaan? Natuurlijk insamenwerking met de Almeerse stichting Stad en Natuur.

Dan …

 • Kunnen vele mensen en organisaties hier letterlijk en figuurlijk ademhalen.
 • Kan het Wilgenbos tot een echt beleefbos ontwikkeld worden.
 • Wordt het hier een waar vogelparadijs en gaat natuurontwikkeling z’n gang.
 • Gaat dit stadsbestuur van Almere de geschiedenisboeken in als een bestuurmet een rechte rug, een bestuur dat koers houdt en toekomstgericht gebieden inricht in samenhang met ingezet beleid van de provincie en de rijksoverheid.

Overdenkingen ten aanzien van een visie-ontwikkeling

 • Of vrachtwagens van Cirwinn nu elektrisch rijden of niet: de veelheid aan vrachtwagenbewegingen hebben grote impact op dit gebied binnen de beperkte infrastructuur.
  De fietsersbond stelt samen met ons vragen over de veiligheid van de fietsers.
 • De overmatige geluidshinder blíȷf́ t door de veelheid aan overladingen en verstoort de unieke natuurbeleving. Onafhankelijk uit welke richting de wind waait. De antwoorden van Cirwinn op de gestelde vragen tijdens de Politieke Markt leverden de nodige tegenstrijdige informatie op. Cirwinn zegt: als er meer afval uit Almere komt, halen we minder puin van elders en zijn er minder boten nodig. Waarom zo fors investeren en schade aan richten in de omgeving als de toekomstverwachting is dat er vanuit Almere voldoende afvalstromen op gang komen? Dan kan de aangevoerde rommel toch ook naar Lelystad? https://duurzaaminlelystad.nl/placemarks/theo-pouw-groep/
 • Op onjuiste gronden worden alternatieve overslaglocaties verworpen.
 • Cirwinn geeft aan dat een overslag nú nodig is. In de aanvraag van debetoncentrale die in 2017 verplaatst is van de Eemhaven naar Vijfhoek is nadrukkelijk door Pouw aangegeven dat een overslag niet nodig is voor het rendabel maken van de betoncentrale.
 • Aan het winnen van de prijsvraag is geen belofte aan Vijfhoek gedaan dat een overslag automatisch gerealiseerd zou worden.
 • In hoeverre is de term circulair een marketingsausje? De aanvoer van betonpuin zou nodig zijn voor recycling van oud beton naar groen beton. Echter: in de aanvraag van B en W gaat het niet over betonpuin, maar over grond-, bouw- en afvalstoffen. Zelfs aan- en áfvoer!
 • Groen beton… daar zijn nogal wat vraagtekens bij. In onderstaande link vindt u informatie over een onderzoek naar groen beton. Het zou niet stevig genoeg zijn voor huizenbouw. Waar wordt het dan wel voor gebruikt? Alleen voor een paar Floriadebruggen en wat fietspaden?
 • Omroep Flevoland: “Gemeente geeft 3 miljoen aan niet duurzame betoncentrale Vijfhoek”
 • Wat is het programma van eisen van de stad ten aanzien van benodigd beton?

Op onderstaande foto’s ziet u hoe druk bezocht dit gebied is tijdens een weekend…

Bekijk hier ons overslagdossier.

U bent van harte welkom. Komt u eens langs om de omgeving te ervaren.

Vriendelijke groet namens alle bewoners van het Oostvaardersdiep.

Natuur beleef je op de Blocq van Kuffeler – contact: oostvaardersdiep@gmail.com

Inspreektekst Politieke Markt – 28 januari 2021

Agendapunt: Overslaglocatie – Blocq van Kuffeler

Geachte gemeenteraadsleden, aanwezigen en luisteraars,

Mijn naam is Pia Barentsen en namens de Vereniging Bewoners de Blocq van Kuffeler mag ik het woord tot u richten.

De geschiedenis van dit politiek beladen dossier begon 13 jaar geleden:
In januari 2008 achtte de gemeenteraad de BvK als locatie ongeschikt voor een overslag vanwege de vigerende natuur- en milieuwetgeving (EHS).
Daarna volgden maart 2011, oktober 2012, 2014 en september 2017.
Alle keren stemde de gemeenteraad negatief tegenover een industriële overslag op deze locatie. En nu, januari 2021, staan we hier weer omdat er opnieuw een plan is voor een overslag op de Silokade. Het ‘nieuwe’ plan is niets anders dan oude wijn in nieuwe zakken:

We hebben het nog steeds over 675 af- en aanrijdende vrachtwagens per week in een groenblauw bestemd gebied met een summiere infrastructuur. Over een platform in het Markermeer, met grote stalen trechters waarin jaarlijks 702.000 ton aan grond-, bouw- en afvalstoffen wordt gestort. Een overslag aan rotzooi die meer dan gemiddeld geluid en fijnstof produceert gezien de veelheid aan overladingen ( daarbij: geluid over water draagt ver), op een locatie die centraal tussen Natura2000 gebieden in staat.

Mag het eens klaar zijn gemeente Almere?

Graag wijs ik u op de 6 cruciale verschillen ten opzichte van de laatste aanvraag in 2017:

 1. In 2017 vroegen we de politiek om eindelijk eens een ontwikkelvisie te realiseren voor dit gebied. Hier is gehoor aan gegeven door het bestemmingsplan te wijzigen richting Natuur en Recreatie: ‘Groenzone Noorderplassen – De Vaart en Oostvaardersbos’.
 2. De gemeente Almere heeft zich verbonden aan het besluit van de rijksoverheid die dit gebied de officiële status van Nationaal Park Nieuw Land heeft gegeven.
 3. De gemeente Almere heeft zich verbonden aan de projectplannen van de rijksoverheid en de provincie Flevoland binnen Oostvaardersoevers; een plan om het Markermeer te verbinden met de Lepelaars- en Oostvaardersplassen ter verbetering van de ecologie.
  Aan deze twee natuurontwikkelingsprojecten zijn koppelingen verbonden om de kansenkaart voor de vrijetijdseconomie lokaal en regionaal te vergroten.
  Voor deze plannen is ruim 450 miljoen aan overheidsgeld gereserveerd.
  De ontwikkelingsplannen bestrijken de hele westkust van de provincie (Oostvaardersdijk = parkway).
 4. De gemeente Almere heeft de visie ecologie gepresenteerd met als opgave alle natuur te verbinden en te versterken; bewoners verbinden met de natuur in de groter groeiende stad.
 5. Camping Waterhout heeft z’n intrede gedaan in dit recreatief ingerichte gebied.
 6. In Lelystad is op 25 km afstand voor miljoenen euro’s de splinternieuwe overslaghaven Flevokust gerealiseerd. Het lijkt logisch om economische activiteiten daar te concentreren. Een grote overslaglocatie met bijpassende infrastructuur.

We zijn nu dertien jaar verder en nu vraagt het Almeerse college u voor de zoveelste keer om een politiek besluit te nemen over dit onderwerp. Een overslagplan dat al meerdere keren door de gemeenteraad is afgewezen. Zelf de Statenleden van de provincie hebben zich in december 2020 negatief uitgesproken over dit initiatief.

Maken de ambtenaren de dienst uit in Almere? Hoe komt dit punt elke keer weer op de agenda?

Het college vraagt u een besluit te nemen, zonder dat er een onafhankelijke toetsing van het eigen onderzoek van Cirwinn is geweest! Er liggen heel wat vragen…Ik wil u wijzen op het verplichtend karakter van een Milieu Effect Rapportage, voortvloeiend uit artikel 28 eerste lid van de Wet Natuurbescherming jo. artikel 7,2a Wet Milieu Beheer.

Wil het college deze keer een politiek besluit forceren via een gemeentelijke verklaring van geen bedenking?

Gezien de politieke beladenheid van dit dossier tekenen wij bezwaar aan tegen deze vraag van het college aan de gemeenteraad. We vragen u met klem om niet akkoord te gaan met de verklaring van geen bedenkingen.
Sterker nog… we vragen u om het college te dwingen om binnen afzienbare tijd voor ééns en voor altijd een ontwikkelvisie neer te leggen richting toekomstbestendig natuurbeleid, aansluitend bij alle bovengenoemde plannen.

U bent als hoogste bestuursorgaan de draaideur tussen burgers en bestuur. Wij vragen u om aan de noodrem te trekken en om proactief in gesprek te gaan met uw achterban. Om niet achterover te leunen tot er een juridische route gelopen wordt. Ik verwijs u naar de brief aan de raad ( januari 2021) inzake burgerparticipatie.

U kunt voor ons het verschil maken!
Wij vragen u om de geschiedenis van dit dossier zwaarwegend mee te laten tellen in de weegschaal der belangen.

Hoe rechtvaardigt zich een industrieel initiatief ten behoeve van winst voor één ondernemer ( een initiatief dat structureel nadelige impact op de omgeving heeft ) tegenover landelijk ingezette natuurontwikkelingsprojecten, die van waarde zijn voor ALLE gebruikers van het gebied?

Dit plan van Cirwinn botst frontaal met ingezet natuurbeleid! Houd KOERS gemeente Almere!

Cirwinn, voorheen Vijfhoek en Reimert, heeft zich in de geschiedenis laten zien als een onbetrouwbare partij. Zo is letterlijk tegen ons gezegd: “We beginnen klein maar als het er eenmaal ligt, breiden we uit”. Het bedrijf bewijst in de geschiedenis lak aan regels te hebben en gaat gewoon z’n gang. Aan de door de gemeente Almere verplichte “participatie met de omgeving” wordt geen inhoud gegeven.

Meerdere partijen wijzen dit overslagplan af. De volgende insprekers zullen u daarin meenemen.

Ik nodig u uit om het overslagdossier en eerdere petities te bekijken op onze website: www.oostvaardersdiep.net of ons Youtube kanaal.

Graag ontmoeten we u op het Oostvaardersdiep om op locatie informatie uit te wisselen en verder van gedachten te wisselen.

Als enige menselijke bewoners van NP Nieuw Land voelen we ons ambassadeurs van onze nieuwe natuur en zijn we er trots op. We voelen ons gemotiveerd om toekomstbestendige natuurontwikkelingsdoelen op nummer één te zetten.
Deze omgeving is in de groter groeiende stad bedoeld als unieke natuurbeleving en rustpunt voor ALLE Almeerders.

Een horizonvervuilende en herrie makende industriële overslag van bouw-, grond- en afvalstoffen past nu niet en nooit niet in deze omgeving.

De raadsgriffie zorgt ervoor dat u deze tekst morgen kunt teruglezen.

Dank voor uw aandacht en wij wensen u veel wijsheid toe.

Met vriendelijke groeten,
Pia Barentsen
Secretaris Vereniging Bewoners de Blocq van Kuffeler

Verbazing dat geen m.e.r. nodig is voor overslaglocatie

Almere, 14 januari 2021 12:20

De PvdA is verbaasd dat het bedrijf Cirwinn BV geen milieueffectrapport (m.e.r.) hoeft te overleggen voor de aanleg van een overslaglocatie voor betonpuin in de haven van het Oostvaardersdiep, bij het gemaal Blocq van Kuffeler. Het college van Burgemeester en Wethouders besloot dat onlangs.

Cirwinn wil in de haven locatie openen voor het overslaan van bouw-, grond- en afvalstoffen. Met een m.e.r. wordt getoetst of de plannen die Cirwinn B.V. met dit gebied heeft impact hebben op onder meer bodem, lucht, water, geluid en milieu. 

De Partij van de Arbeid is zeer verbaasd dat het college van B&W geen m.e.r. noodzakelijk acht en dus stelt dat er geen nadelige gevolgen voor het milieu optreden. De partij benadrukt dat het gebied zich direct naast de Lepelaarsplassen bevindt. ‘Een gebied dat onlangs nog is aangemerkt als onderdeel van Nationaal Park Nieuw Land, een van de speerpunten in ons groenblauwe raamwerk en zeer belangrijk voor de ecologie in Almere en de provincie’, aldus de PvdA.

In gesprek
Voordat er verdere stappen in het proces gezet worden, wil de Partij van de Arbeid graag met het college in gesprek over de plannen van Cirwinn B.V. en in hoeverre deze plannen volgens het college passen binnen het groenblauwe raamwerk en de Visie Ecologie 2020. Daarnaast willen indieners met college en de raad in gesprek over de wenselijkheid van een overslaglocatie op deze plek in de stad. Op diverse momenten in het verleden heeft de raad zich uitgesproken tegen ontwikkelingen in dit gebied. De raad heeft sowieso het laatste woord.

Andere partijen
Inmiddels heeft de Partij voor de Dieren (PvdD) het verzoek ingediend om een onafhankelijk onderzoek naar de m.er. bij overslaghaven in te stellen.

Bron: Almere Deze Week

Geen m.e.r. nodig voor overslaglocatie Cirwinn

Almere, 13 januari 2021 16:15

Het recyclingbedrijf Cirwinn hoeft geen milieueffectrapport (m.e.r) op te stellen om een overslagkade te maken in de haven bij het Oostvaardersdiep, schuin tegenover het gemaal De Blocq van Kuffeler. Dat schrijft het college van Burgemeester en Wethouders aan de gemeenteraad. 

Een m.e.r. is doorgaans nodig om aan te geven wat de gevolgen zijn voor de leefomgeving. Cirwinn, voorheen De Vijfhoek, is een afvalverwerkend en bouwstoffen-producerend bedrijf, gevestigd aan de Pontonweg 10. Het bedrijf wil in de haven bij het Oostvaardersdiep een overslagstation maken voor bouw-, grond- en afvalstoffen. Van daaruit kan het puin van het bedrijf worden af- en aangevaard met vrachtwagens.

Weerstand
De plannen van Cirwinn stuiten op veel weerstand van bewoners van het wijkje Oostvaardersdiep. In 2011/2012 zijn eerdere plannen daarom in de ijskast gezet. Inmiddels heeft Cirwinn de plannen aangepast, waardoor niet langer goederen in de haven worden opgeslagen. Er worden alleen nog bouw- en grondstoffen en niet-gevaarlijke afvalstoffen overgeslagen. De activiteit is onderdeel van Upcycle city, een project dat ook hergebruik van afvalstromen stimuleert. 

Effecten
Het college van B&W heeft, als bevoegd gezag voor het m.e.r-beoordelingsbesluit, nu besloten dat een m.e.r. niet nodig is omdat er ‘geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu optreden’. Daarmee is de kous nog niet af. Omdat de overslaglocatie niet past binnen het bestemmingsplan, kan een omgevingsvergunning alleen worden verleend als de activiteit niet in strijd is met de goede ruimtelijke ordening en de aanvraag een goede ruimtelijke onderbouwing bevat. Daarvoor wordt de aanvraag omgevingsvergunning met een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen aan de gemeenteraad voorgelegd. 

Besluitvorming
Bij de besluitvorming over de verklaring van geen bedenkingen wordt getoetst of de aanvraag voldoet aan aspecten van een goede ruimtelijke ordening. Alleen wanneer dat niet het geval is, kan de aanvraag worden geweigerd. Het is nog niet duidelijk wanneer de omgevingsvergunning zal worden ingediend. Tegen het ontwerpbesluit van de omgevingsvergunning en het ontwerpbesluit verklaring van geen bedenkingen kan iedereen zienswijzen indienen. Tegen het besluit tot verlening van de omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden een voorlopige voorziening of beroepschrift indienen bij de rechtbank. Daarna is er de mogelijkheid tot hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Bron: Almere Deze Week

Raadsbrief d.d. 18 januari 2021

Almere, 18 januari 2021

Betreft: reactie op collegevoorstel inzake het initiatief voor een betonpuinoverslag bij De Blocq van Kuffeler

Geachte leden van de gemeenteraad van Almere,

College negeert hoogste orgaan in de stad
Afgelopen twee weken is duidelijk geworden dat het Almeerse College eerdere besluiten van het hoogste orgaan in de stad, de gemeenteraad, volledig naast zich neerlegt. Het college vraagt de gemeenteraad om een politieke beslissing te nemen over de aanleg van een betonpuinoverslag midden in Natura2000 gebieden (NP Nieuw Land), zonder dat er een onafhankelijke toetsing van het onderzoek is geweest. Hiermee wil het college de weg vrijmaken voor dit industriële initiatief ten behoeve van winst voor één ondernemer. Het onderzoeksbeginsel is hiermee geschonden. Een goede belangenafweging is niet gemaakt. Wil het college met dit besluit een Milieu Effect Rapportage en een passende beoordeling voorkomen? Is dit een verkapte bevoordeling van één ondernemer?

Een ruimtelijke ingreep als deze past niet in deze natuurlijke omgeving en brengt een enorme impact op dit gebied met zich mee.

Dit onderwerp is op 17 december 2020 besproken in de Statenvergadering van de Provincie Flevoland, waarin zij uitspraken niet blij te zijn met dit industriële initiatief vanwege alle lopende natuurontwikkelingsprojecten.

Blauwgroen raamwerk
In de plannen van NP Nieuw Land hoort het gebied De Blocq van Kuffeler bij het groenblauwe raamwerk van het nationaal park.
Daarnaast heeft Almere een grote, groene opgave: de Floriade met growing green cities.
In de zojuist ontwikkelde Almeerse visie ecologie, gepresenteerd door B&W en getekend door wethouder Hoek, lezen we het volgende: “Het groenblauwe raamwerk omvat ook de Natura 2000-gebieden en de NNN. Het beschermingsregime van de categorieën is voor die gebieden leidend […] Ontwikkelopgave: De ecologische potentie van het groenblauwe raamwerk optimaliseren ten behoeve van de ecologische functie”. De visie ecologie is erop gericht bestaande natuurgebieden te verbinden en te versterken.

In de raadsbrieven van de gemeente lezen we: “[…] een klein stukje fietsen en je bent in het gigantische Almeerse buitengebied waar geen Coronadrukte is en volop natuurbeleving.”

Offer dit gebied niet op voor een herrie makende betonpuinoverslag met af- en aan rijdende vrachtwagens en denderend betonpuin. Het gaat in tegen de beoogde uitstraling van een gebied, waarin door veel overheden en voor miljoenen met elkaar samengewerkt wordt in placemaking natuur – ontwikkelingsprojecten. Als er eenmaal industrie op deze locatie ligt, staat de deur open voor toekomstige uitbreidingen.

Natuurwet en Passende beoordeling
We roepen de gemeenteraad op om niet akkoord te gaan met de verklaring van geen bedenkingen inzake dit ad hoc besluit van het college. Neem uw verantwoordelijkheid om eerst het inhoudelijke gesprek te voeren over de impact van dit initiatief. We vragen met klem een onafhankelijk onderzoek uit te laten voeren en dit naast het onderzoek van Cirwinn te leggen. Waarom is er geen alternatief ontwikkeld, passend bij de ontwikkelopgaves die er nu liggen? Op basis van weloverwogen conclusies kan pas een

We roepen de gemeenteraad op om aan te dringen op onafhankelijk onderzoek over de impact van een industrieel initiatief in een natuurgebied. Ga niet akkoord met het collegebesluit!

politieke afweging worden gemaakt. Denk toekomstgericht en aan alle gebruikers van dit gebied. 12

Zie: De Natuurwet en De effectenindicator van storende effecten in een gebied.

Verschillen ten opzichte van eerdere plannen

 • De ontwikkeling en realisatie van Nationaal Park Nieuw Land (geraamdegemeenschapskosten 470 miljoen)
 • Ecologische opwaardering en ontwikkeling van het gebied via project Oostvaardersoevers (geraamde gemeenschapskosten ruim 90 miljoen)
 • Visie Ecologie gemeente Almere om natuur te verbinden en te versterken.
 • Ontwikkelopgaves Floriade – Growing Green Cities
 • Aangepast bestemmingsplan voor deze omgeving richting natuur (2017)
 • Overslaghaven Flevokust in Lelystad is een feit (25 km verderop)De Blocq van Kuffeler – een gebied dat steeds meer is ingericht ten behoeve van de natuur, wordt nu weer door industrie bedreigd!

4x eerder wees de raad dit initiatief af
Al meer dan 10 jaar is dit een politiek beladen dossier. Mag het eens klaar zijn gemeente Almere? Wordt het geen tijd om voor eens en voor altijd een structurele ontwikkelvisie te realiseren in het kader van natuur en recreatie? Hou KOERS op ingezet beleid. ‘Maak sterker wat nu sterk is!’, zei wethouder RO Adri Duijvestein al in 2012. Hier leest u het ‘overslag dossier’ terug.

Uitnodiging voor rondleiding en contact
Graag nodigen we de raadsleden van alle politieke partijen uit voor een informatieve rondleiding op locatie (Coronaproof), zodat een volledig beeld gevormd kan worden over de impact van alle ontwikkelingen van deze locatie. Indien wenselijk kan dit ook online georganiseerd worden.

Contactgegevens:

M: oostvaardersdiep@gmail.com (secretariaat bewonersvereniging de Blocq van Kuffeler)

W: www.oostvaardersdiep.net en www.blocq-de-puinbak.nl

FB: https://nl-nl.facebook.com/blocqvankuffeler.bewonersvereniging

Met vriendelijke groet en de hoop op een wijs besluit, namens bestuur en bewoners van het Oostvaardersdiep,

Cees ten Broeke (voorzitter), Dick Kniep (penningmeester), Pia Barentsen (secretariaat)

Er is voor alles een plek, maar niet overal plek voor alles

Precies op een cruciale (hoofd) verbindingsplek tussen natuurgebieden en de waterpoort van NP Nieuw Land heeft het Almeerse college geen bedenkingen bij een plan voor een industriële activiteit. Op één van de smalste stukken van NP Nieuwland, op 100 meter van de plek waar Het Flevolandschap deze zomer fors heeft geïnvesteerd om een nieuwe kwelzone aan te leggen voor moerasvogels, nabij een belangrijke vogelringplaats en op een locatie die getypeerd wordt als groenblauw raamwerk. Een plan om hier industrie toe te laten druist regelrecht in tegen de eigen visies en eerder genomen besluiten van de gemeente Almere!!

We roepen de gemeenteraad op om aan te dringen op onafhankelijk onderzoek over de impact van een industrieel initiatief in een natuurgebied. Ga niet akkoord met het collegebesluit!

Oppositiepartijen willen onafhankelijk onderzoek overslagkade Cirwinn

Almere, 15 januari 2021

Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar het plan van recyclebedrijf Cirwinn om een overslagkade voor betonpuin bij gemaal De Blocq van Kuffeler in Almere te realiseren. Dat zeggen oppositiepartijen PvdA, Partij voor de Dieren, de SP en NIDA in de Almeerse gemeenteraad. Het onderzoek zou antwoord moeten geven op de vraag welke effecten het plan heeft op natuur en milieu in het gebied. De beoogde locatie van de overslagkade ligt vlak bij Nationaal Park Nieuw Land. Aan de hand van de onderzoeksresultaten moet beoordeeld worden of een uitgebreide milieueffectrapportage (mer) nodig is.

De vier politieke partijen reageren daarmee op het standpunt van burgemeester en wethouders in Almere. Die stellen in een brief aan de gemeenteraad dat een mer niet nodig is. Het college van B en W baseert zich daarbij op verschillende onderzoeken die het bedrijf zelf heeft laten doen. Uit die onderzoeken blijkt dat een milieueffectrapportage niet nodig is, de uitstoot van stikstof beperkt is, de gevolgen voor de flora en fauna minimaal zijn en ook de geluidshinder onder de norm blijft.

‘Het is alsof een slager zijn eigen vlees keurt’
De vier politieke partijen vinden het onbegrijpelijk dat burgemeester en wethouders hun conclusie trekken is op basis van onderzoeken die in opdracht van Cirwinn zijn uitgevoerd. Jesse Luijendijk van de Partij voor de Dieren: “Het is alsof een slager zijn eigen vlees keurt.”

Hij deelt daarmee de mening van de omwonenden van De Blocq van Kuffler die al jaren strijden tegen de aanleg van een overslagkade. Ook die zijn stomverbaasd door de handelwijze van het college van B en W en willen ook een onafhankelijk onderzoek.

De Partij van de Arbeid heeft al een verzoek ingediend om dit onderwerp op de agenda van de gemeenteraad te zetten. De partij wil in gesprek gaan met het college: “Tot grote verbazing van de PvdA concludeert het college dat bij de plannen van Cirwinn B.V. geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu optreden, terwijl dit gebied zich direct naast de Lepelaarplassen bevindt. Een gebied dat onlangs nog is aangemerkt als onderdeel van National Park Nieuw Land.”

D66, Leefbaar Almere, GroenLinks en de PVV kunnen op dit moment nog niet zeggen of zij voor of tegen een onafhankelijk onderzoek zijn. Het onderwerp wordt eerst binnen de eigen fracties besproken. Dat gaat volgende week maandag gebeuren.

Collegepartij VVD liet eerder weten voorstander te zijn van de realisatie van de overslagkade bij De Blocq van Kuffeler als die aan de eisen voldoet. De liberalen zeggen vertrouwen te hebben in de handelwijze van het college van B en W en willen in gesprek gaan met andere partijen over hun voorstel.

Bron: Omroep Flevoland

Gemeente: Cirwinn hoeft geen milieueffectrapport te maken

Almere, 13 januari 2021

Recyclebedrijf Cirwinn hoeft van het Almeerse stadsbestuur geen milieueffectrapport (mer) te maken voor de plannen voor een overslagkade voor betonpuin bij de Blocq van Kuffeler. Dat laat het stadsbestuur in een brief aan de gemeenteraad weten. In zo’n milieueffectrapport wordt precies in beeld gebracht wat de nadelige gevolgen voor de natuur zijn als de overslagkade er is.

Vorige week stelde Cirwinn zelf al dat er voor het project geen natuurvergunning nodig is. Daarvoor hadden ze verschillende onderzoeken laten doen door adviesbureaus. Die concludeerden onder meer dat de uitstoot van stikstof beperkt is, de gevolgen voor de flora en fauna minimaal zijn en ook de geluidshinder onder de norm blijft.

De gemeente is het eens met de conclusies die Cirwinn op basis van de rapporten trekt. Cirwinn kan daarom nu zonder een mer de omgevingsvergunning voor de bouw van een overslagkade bij de Blocq van Kuffeler aanvragen.

Verklaring van geen bedenkingen
De aanvraag van deze vergunning moet eerst nog wel langs de gemeenteraad. Die moet besluiten of de activiteiten van Cirwinn op die locatie niet in strijd is met ‘de goede ruimtelijke ordening’. Zij gaan zich dus buigen over de vraag of er na de komst van de overslagkade nog wel een aanvaardbaar woon- en leefklimaat is voor omwonenden. De raad wordt gevraagd om een ‘verklaring van geen bedenkingen’.

Omwonenden zeggen al jaren dat een overslagkade bij de Blocq van Kuffeler ongewenst is. Eerdere plannen van Cirwinn en haar voorganger De Vijfhoek strandden al in de gemeenteraad. Ook de provincie heeft steeds bezwaar gehad, omdat de overslagkade vlakbij natuurgebieden zou moeten komen.

Wanneer Cirwinn de omgevingsvergunning gaat aanvragen, is volgens de gemeente onbekend.

Bron: Omroep Flevoland