Bewoners lichten gemeenteraad in over tegenargumenten

news009
Afgelopen week heeft een vertegenwoordiging van de Vereniging bewoners de Blocq van Kuffeler een brief aan de gemeenteraadsleden van Almere verzonden met daarin argumenten waarom er geen overslagterminal bij de Blocq van Kuffeler mag komen.

Nu de initiatiefnemers bij het College een aangepast plan hebben ingediend (zie hier), willen zij voor de derde keer bij de Almeerse politiek om geld vragen. In maart en november 2011 bleek hier geen meerderheid voor te zijn in de Raad.

Wij als bewoners van het Oostvaardersdiep, op een paar honderd meter van de gewenste terminal, zijn van mening dat dit nieuwe plan helemaal niet nieuw is. Buiten wat mooie nieuwe bewoordingen, zoals het gebruik van het woord ‘duurzaam’, en twee alternatieve locaties direct naast de oude locatie, gaat het om hetzelfde plan als in maart en november 2011.

Naast alle argumenten van vorige jaar (zie hier), welke ook nu nog geldig blijven, is er ook nieuwe informatie beschikbaar welke wederom laat zien dat een degelijke terminal een slecht idee is. Een greep uit de nieuwe additionele argumenten:

  1. Afname veiligheid havenkom. Volgens de initiatiefgroep zullen er 10-12 boten per week bij de haven komen. Dit is 2 boten per dag, terwijl de huidige beroepsvaart op de loswal in De Vaart gewoon door blijven gaan. De pleziervaart in de haven zal hier in toenemende mate last van krijgen.
  2. Versterking natuurwaarden Markermeer. In plannen uit het RRAAM overleg wil men uitgebreide waddengebieden aanleggen o.a. direct voor de havenkom van de Blocq van Kuffeler. Een industriële activiteit als een overslagterminal, past niet in dit beeld en kan een bedreiging vormen voor deze nieuwe natuur.
  3. De afgelopen jaren is door provincie en gemeente in dit gebied geïnvesteerd in recreatieve en toeristische waarden. Een overslagterminal met alle activiteiten hierom heen (zoals 80 vrachtwagens per dag) doen deze investeringen voor een groot deel teniet.
  4. Op basis van cijfers van de initiatiefnemers blijkt dat de capaciteit van de gewenste terminal vrijwel geheel door deze initiatiefnemers (Ter Haak Groep, MSC en Reimert) in beslag genomen zal worden. Voor derden is niet of nauwelijks ruimte. Hierdoor is de overslagterminal niet aantrekkelijk voor nieuwe bedrijven, noch zal het veel, als überhaupt iets, opleveren aan werkgelegenheid (zie ook bestaande argumenten hier).
  5. De twee alternatieve locaties binnen dezelfde havenkom leveren, ook volgens de initiatiefgroep, niet acht voordelen op voor natuur, recreatie en bewoning. Het zijn schijnbewegingen welke de aandacht proberen af te leiden van de tekortkomingen van de argumenten voor een overslagterminal.

 

Lees hier de brief aan de gemeenteraad

Initiatiefgroep probeert het voor een 3e keer

news010De initiatiefnemers, nu vertegenwoordigd door de Haventafel, MSC en het College, willen nog deze maand (juni 2012) een nieuwe poging doen om een voorbereidingskrediet te verkrijgen bij de Gemeente Almere voor een overslagterminal bij de Blocq van Kuffeler. Voor de derde keer in anderhalf jaar!

Op 11 juni 2012 had de werkgroep Overslagterminal – Nee!, op haar initiatief, een overleg met deze initiatiefnemers om te horen wat het nieuwe plan inhoudt.

Het “nieuwe” plan omvat nieuwe bewoordingen en twee alternatieve locaties voor de kade en opslag van de overslagterminal.

De nieuwe bewoordingen richten zich er vooral op dat Almere de spreekwoordelijke economische boot niet mag missen, omdat het Havenbedrijf Rotterdam heeft gezegd dat de nieuwe Tweede Maasvlakte voor 50% afhankelijk zal zijn van de binnenvaart. Als Almere daar nu niet op inspringt met een overslaghaven dan mist Almere die boot. Wij vragen ons af of de Tweede Maasvlakte werkelijk belang heeft bij zo’n kleinschalige terminal in Almere, zonder echte opslagmogelijkheden. Uit bronnen bij Rijkswaterstaat blijkt ook dat zij een overslagterminal bij de Blocq van Kuffeler niet belangrijk achten voor een landelijk binnenvaartnet.

Uit bronnen bij Rijkswaterstaat (lid van de Haventafel) is echter gebleken dat RWS een haven bij de Blocq van Kuffeler absoluut niet significant vindt in de ideeen rondom een vast transportnet over water.

De alternatieve locaties bevinden zich binnen dezelfde havenkom ongeveer 100-200m naar het oosten en omvatten een kunstmatig aan te leggen kade (net als in het originele plan) en een kunstmatige aan te leggen op- en overslagoppervlak.  De initiatiefnemers menen hiermee goed geluisterd te hebben naar alle bezwaren en met significante aanpassingen te zijn gekomen.

Tijdens het overleg werd echter al door de initiatiefnemers toegegeven dat de alternatieve locaties slechts een marginaal verschil uitmaken qua overlast voor de bewoners van het Oostvaardersdiep en de omliggende natuur ten opzichte van de originele locatie (welke nog steeds een optie is).

Wat wel naar voren kwam is de initiatiefgroep nu van meer schepen uit gaat dan in het vorige plan. Toen was sprake van niet meer dan een schip per dag, nu wordt aangegeven dat het toch wel om 10-12 schepen per week zal gaan. Buiten de vraag of het hier bij blijft.

Helaas waren de initiatiefnemers niet genegen om de gehele tekst aan te bieden voordat deze officieel aan het College werd gepresenteerd. Wij hebben het moeten doen met een summiere samenvatting.

Op basis van deze samenvatting en het overleg moeten wij concluderen dat het plan niet significant anders is dan het plan dat men in maart en november 2011 al heeft ingediend en waarop de gemeenteraad in maart duidelijk ‘Nee’ heeft gezegd en in november  zelfs niet in stemming werd gebracht vanwege gebrek aan steun!

Buiten dat al onze originele argumenten en vraagtekens tegen een overslagterminal gewoon blijven staan (zie hier en hier), vragen wij ons af of de initiatiefnemers en daarmee ook het College de gemeenteraad wel serieus nemen door voor de derde maal hetzelfde verzoek neer te leggen, terwijl de Raad in maart 2011 tegen heeft gestemd en het in november 2011 niet eens de Raad haalde vanwege gebrek aan politieke steun.

Hoewel de initiatiefnemers proberen om met mooie woorden en slimme zinssneden het te laten overkomen dat het deze keer door de gemeenteraad goed gekeurd zal worden, moeten wij, na overleg met de Almeerse politiek, tot de conclusie komen dat de stemverhouding in de gemeenteraad eerder nog negatiever zal zijn dan in maart 2011.

Al met al kunnen wij alleen nogmaals benadrukken dat een industriële activiteit als een overslagterminal niet gepast is in een gebied omgeven door beschermde natuur, dat intensief gebruikt wordt door natuur- en waterliefhebbers en waar bewoners op een steenworp afstand wonen.

Als de gemeente iets wil met het gebied, laten we dan gezamenlijk werken aan een integrale visie voor het gehele gebied inclusief het noordelijk deel van De Vaart IV/VI.

Persbericht Almere Vandaag over verbazing gang van zaken bij bewoners.