Politiek verdeeld over plan overslagterminal bij Blocq van Kuffeler

Almere, donderdag 26 november 2020

De politiek in Almere is verdeeld over het plan van recyclebedrijf Cirwinn om een overslagterminal bij Blocq van Kuffeler aan te leggen. De VVD-fractie in Almere is positief maar oppositiepartijen SP en Partij voor de Dieren zijn juist faliekant tegen het plan.

Recyclebedrijf Cirwinn wil een platform in het water bouwen bij het gemaal Blocq van Kuffeler. Daarop komen twee silo’s en een hijskraan te staan. Zo kan Cirwinn betonpuin over het water laten aanvoeren en vanaf de kade het puin met kiepwagens naar bedrijventerrein de Vaart brengen, waar het bedrijf is gevestigd. Cirwinn moet nog een vergunning bij de gemeente Almere aanvragen. 

Volgens VVD-raadslid Joep Kramer gaan de liberalen het plan steunen als het aan de normen voldoet. Volgens de VVD is zo’n overslagterminal voor bedrijven als Cirwinn hard nodig. Zo kan de onderneming besparen op vervoerskosten. Omdat betonpuin per schip wordt aangevoerd, worden de transportkosten laag gehouden. “En wij vinden het ook heel goed dat er een flinke milieuwinst wordt gehaald op CO2 en op stikstof, onder andere doordat er veel minder vrachtwagens gaan rijden”, zegt Joep Kramer. 

Wat vinden de tegenstanders?
Volgens de SP en Partij voor de Dieren gaat het om een natuurgebied waar geen plaats is voor betonpuin. Hans Everhard van de SP: “Ik vind het een ongelofelijk slecht plan.” Volgens hem zijn verschillende overheden en organisaties bezig om Nationaal Park Nieuw Land verder te ontwikkelen. ” En dan ben je natuurlijk niet goed bij je hoofd als je tegelijkertijd bij één van de toegangen van het Nationaal Park straks, een betonoverslaghaven wil gaan maken. Dat is volstrekt ridicuul.”

De PVV, PvdA, D66, Leefbaar Almere en GroenLinks hebben nog geen standpunt over het project van Cirwinn. Zij willen eerst wachten totdat het plan aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. NIDA heeft eerder schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders gesteld over de kwestie maar die zijn nog niet beantwoord. 

260 vrachtwagens per week die met denderend betonpuin gevuld worden is niet anders dan het vorige plan. Geluidsoverlast, fijnstof en horizonvervuiling blijft. Dit past niet in een gebied waarin veel overheden met elkaar samenwerken om deze omgeving ecologisch te verbeteren en recreatief in te richten. Een beoogd vogelparadijs waar voor miljoenen euro’s aan gemeenschapsgeld in gestoken wordt.

VERENIGING BEWONERS BLOCQ VAN KUFFELER

Dit stond toch al eerder op de politieke agenda?
Het is niet de eerste keer dat de mogelijke realisatie van een overslagterminal bij Blocq van Kuffeler wordt besproken. In 2017 had Cirwinn, dat toen De Vijfhoek heette, een soortgelijk plan maar heeft het dat weer ingetrokken. Dat kwam nadat omwonenden in verzet kwamen. De Vereniging Bewoners De Blocq van Kuffeler werd toen gesteund door de gemeenteraad. Ook oud-wethouder Tjeerd Herrema liet toen namens het college van b en w weten dat het stadsbestuur tegen de plannen was. Herrema zei toen: “We hebben als college afgesproken dat we daar juist toerisme en recreatie gaan versterken. Daar past wat mij betreft geen overslaghaven met torens en een kraan bij.”

Wat vinden omwonenden van het plan?
Volgens Cirwinn gaat het deze keer om een nieuw plan waarbij rekening is gehouden met de milieunormen. Betonpuin wordt niet bij de overslagterminal opgeslagen, maar wordt direct naar de betonverwerker gebracht. De overslagterminal is klein en wordt ingepakt met een groene haag zodat die vanaf de weg niet zichtbaar is. Geluidsoverlast zou binnen de normen blijven.

Omwonenden geloven daar niets van. Zij vrezen geluids-, verkeers- en lichtoverlast. Ook zijn ze boos dat er opnieuw wordt geprobeerd een overslagterminal vlakbij hun woningen te realiseren. Volgens hen is dit het vijfde plan in de afgelopen vijftien jaar.

Volgens de VVD komt het verkeer niet langs de bewoners. Kramer: “Het verkeer blijft juist op meer dan vijfhonderd meter afstand. En wat betreft die geluidsoverlast en andere overlast, ja daar moet objectief naar gekeken worden. Is die er wel, is die er niet. Wij zullen het ook niet gaan steunen als daar grote overlast voor bewoners gaat plaatsvinden.”

Bron: Omroep Flevoland

Place making versus betonpuinoverslag

Aan de politieke bestuurders van de Provincie Flevoland en Almere,

Wij maken ons grote zorgen over de inrichting van het gebied rond de Blocq van Kuffeler en daarom vragen wij uw aandacht voor het volgende: Cirwinn BV. heeft plannen geuit om op het werkeiland bij De Blocq van Kuffeler een betonpuinoverslag te willen bouwen. Als bewoners en omringende organisaties zijn wij bang dat dit een groot negatief effect op de omgeving zal hebben. Een betonpuinoverslag staat haaks op de diverse vergevorderde natuurontwikkelingsprojecten die in deze omgeving spelen!

De Blocq van Kuffeler
Het  gebied rond de Blocq van Kuffeler, op de dijk Almere – Lelystad, kent een ongekende flora en fauna. Het is het entreegebied en de waterpoort van NP NieuwLand en ligt midden tussen Natura2000 gebieden:

Hier zijn de mooiste zonsondergangen van de provincie te zien, zijn donkere nachten te ervaren ( een schaars goed)  en recreëren vele inwoners, vogelaars, watersporters en andere toeristen.

Als enige bewoners van Nationaal Park Nieuw Land roepen wij, samen met omringende organisaties, de gemeentelijke en provinciale bestuurders op om KOERS te houden op de ecologische en recreatief / toeristische inrichting van deze unieke omgeving aan de rand van onze natuurinclusieve stad.

De Blocq van Kuffeler is een belangrijk kruispunt in diverse natuurontwikkelingsprojecten: 
Klik op de links voor meer informatie

In de hierboven genoemde natuurontwikkelingsprojecten werken verschillende overheden met elkaar samen met als doel de verschillende natuurgebieden onderling met elkaar te verbinden, te vergroten en te versterken. Hier wordt veel gemeenschapsgeld en energie in gestoken door:

  • Provincie Flevoland
  • Gemeente Almere en gemeente Lelystad
  • Rijkswaterstaat
  • Waterschap Zuiderzeeland
  • het Flevolandschap
  • Staatsbosbeheer  
  • Natuurmonumenten

Het plan van de industriële betonpuinoverslag 

Het overslagplan betekent: bij aanvang 200 vrachtwagens per week vullen met betonpuin. Dit betekent 80 vrachtwagen bewegingen per dag langs natuurgebieden door af- en aanrijden tussen de Blocq van Kuffeler en Cirwinn  (bron: Cirwinn). 
Het overladen vanuit enorme vrachtboten gebeurt met grijpers die het betonpuin storten in 9 meter hoge silo’s. Vervolgens dendert het puin de vrachtwagens in. Veel overlaadmomenten. Veel geluidsoverlast & fijnstof, licht & visuele vervuiling. Dit alles zal geen positieve bijdrage aan de omgeving leveren, noch aan de beleving van toeristen en recreanten, noch aan de leefbaarheid van de omgeving, noch aan de natuur die zo overduidelijk aanwezig is.  

Als een overslag er eenmaal ligt, ligt het gevaar op de loer dat deze wordt uitgebreid. 
Dit initiatief past NIET op deze plek en tast alle bijzondere waarden van deze omgeving aan. Deze industriële activiteit past op geen enkele manier in het vigerende bestemmingsplan Groenzone Noorderplassen – De Vaart en Oosterbos, zoals in 2017 is vastgesteld door de gemeente Almere. ( NL. IMRO. 0034.BP2X3Z01-VG01) en past op geen enkele manier in de Almeerse visie Ecologie 2020 waarin de mens juist met de natuur verbonden wordt.

Vier keer eerder wees de gemeenteraad een overslag op de Blocq van Kuffeler af!


Vier keer eerder was het belangrijkste argument voor de afwijzing dat een industriële activiteit niet in dit gebied past, omdat juist híer nieuwe natuur ontwikkeld wordt die de aantrekkelijkheid van het gebied en de ecologie van het Blauw Groene Hart dient. 
Nieuwe natuur die van waarde is voor de kansenkaart van de vrijetijdseconomie van Almere en de Provincie Flevoland en die zelfs de officiële status Nationaal Park Nieuw Land heeft gekregen!  

Bekijk HIER verschillende video’s met argumenten tegen een overslag op deze plek.

Waarom is een overslag bij de Blocq van Kuffeler een slecht idee:
De locatie ligt midden in het hart van een belangrijk en uniek natuurgebied van Flevoland en bedreigt het gebied met fijnstof, geluidsoverlast door minimaal 80 extra vrachtwagenbewegingen per dag. 
– De leefbaarheid van de omgeving voor de lokale bewoners komt door bovengenoemde effecten in gevaar en kan leiden tot 
  negatieve gezondheidseffecten.
– Het natuurtoerisme en de natuurrecreatie in dit gebied zijn een uitlaatklep voor de regio en dreigen door de overslag te worden verstoord.
– Dit gebied functioneert als het visitekaartje van Almere en Flevoland. Industrie past niet binnen het plaatje van een 
  verwelkomende stad en regio.
– De gemeente heeft zelf in eerdere jaren besluiten genomen een groene koers in te slaan. Hou deze groene koers aan!
– In het verleden is meerdere keren tegen een overslag gestemd door de gemeente, maar het blijft terugkomen. 
  Gun de lokale bewoners de gemoedsrust.

De Bewonersvereniging de Blocq van Kuffeler

  • We horen graag hoe onze bestuurders aankijken tegen een initiatief dat zo indruist tegen alle andere natuurontwikkelingen in dit gebied, waar zoveel geld in geïnvesteerd wordt ( miljoenen euro’s)
  • Hoe worden de effecten getoetst van de externe werking van een overslag op de Natura 2000 gebieden en de Ecologische Hoofdstructuur (EHS)?
  • Hoe verhoudt zich dit initiatief ten opzichte van het vernieuwde bestemmingsplan dat in 2017 is vastgesteld?

Als bewoners van het Oostvaardersdiep, aan de Blocq van Kuffeler, zijn we trots op onze omgeving en hebben we direct te maken met alle ontwikkelingen in dit gebied. Adri Duyvesteijn, wethouder RO – Almere,  zei al in 2012 over dit gebied: “Maak sterker wat nu sterk is”. 

Sinds 2003 nemen we deel aan allerlei werkgroepen die nadenken over de visieontwikkeling en de inrichting van deze omgeving. Zo werken we mee in de klankbordgroep Oostvaardersoevers ( vergevorderd stadium) , en nemen deel aan projecten als Visit Flevoland en visieontwikkeling Trekvogel en Lepelaarplassen.
Sinds de vorige aanvraag in 2017 ligt er inmiddels een grote overslaghaven in Lelystad (Flevokust) met een nabije verbinding naar trein en snelwegen. 
Sinds de vorige aanvraag ligt de Blocq van Kuffeler  aan 
de Route Touristique, ontwikkeld door Visit Flevoland. Hier,  bij het blauw – groene hart van Nederland, start het verhaal van Zuid-Flevoland ( één van de opgaves van de provincie).
Sinds de vorige aanvraag heeft NP Nieuw Land een officiële status. Klik 
hier voor de ontwikkelingsvisie van NP Nieuw Land. We zien geen entree voor ons met een horizonvervuilende overslagkade inclusief twee opslagsilo’s van negen meter hoog, waarbij veel herrie gegenereerd wordt van staal op staal en denderend betonpuin. Water is geluiddragend en we vrezen voor geluidsoverlast en verwaaid fijnstof van beton. Bovendien vrezen we voor onveilige verkeerssituaties op de Oostvaardersdijk. Al deze vrachtwagenbewegingen, geluidsoverlast en verwaaiing van fijnstof staan haaks op de ambitie van Nationaal Park Nieuw Land om van dit gebied een vogelparadijs te maken. 

Watersportvereniging de  Blocq van Kuffeler

Industriële activiteit doet afbreuk aan dit rustgebied. Wij zijn een zeilende vereniging met passanten die van de natuur willen genieten. Dit wordt verstoord met lawaai, emissies en stof. De recreatievaart wordt minder veilig door de extra scheepsbewegingen en door felle lichten die vanaf schemering nodig zijn om veilig te werken. Tegelijkertijd hindert dit een veilig varen in dit van nature nog donkere gebied. Wij werken actief mee aan project Oostvaardersoevers en Nationaal park Nieuwland. Industrie past daar niet bij.

Vogel- en Natuurwacht Flevoland: 

Nog afgezien van de verstoring van de vogels ter plaatse, moet je er toch niet aan denken dat je bij het Trekvogellandje naar vogels staat te kijken en luisteren en dan ineens het knerpende geluid van een grijper hoort die met veel lawaai een lading puin in een silo stort, waarna het met opnieuw veel lawaai in een vrachtwagen valt.  Of dat je de Grote Vaartweg afrijdt op weg naar de nieuwe natuur van de Oostvaardersoevers, maar bij de dijk aangekomen geconfronteerd wordt met een uitzicht op silo’s, kranen, vrachtwagens en vrachtschepen in plaats van op het wijde water. Laat het gebied bij het gemaal een toegangspoort voor het Nationaal Park worden en zet er eventueel een uitkijktoren neer gemaakt van gerecycled beton, maar geen overslagfaciliteit.

De omgeving met eigen ogen beleven?   Graag ontvangen we u op locatie. U kunt hiervoor een afspraak maken via   info@oostvaardersdiep.net of 06 – 23148924

Tegengestelde gebiedsinrichtingen Blocq van Kuffeler in beeld gebracht

Houd KOERS op geïnvesteerd natuurbeleid!

Nieuw plan voor overslagterminal betonpuin: bewoners De Blocq van Kuffeler boos

Almere, woensdag 18 november 2020

Recyclebedrijf Cirwinn heeft een nieuw plan voor een overslagterminal bij het Almeerse gemaal De Blocq van Kuffeler. Het bedrijf wil per schip betonpuin aanvoeren en vanaf de kade naar het verwerkingsbedrijf op bedrijventerrein De Vaart brengen. Bewoners van De Blocq van Kuffeler zijn fel tegen.

In 2017 had het bedrijf, dat toen nog De Vijfhoek heette, een soortgelijk plan. Na protesten van de bewoners, de gemeenteraad en de provincie trok De Vijfhoek het voorstel destijds in. 
Cirwinn heeft het plan aangepast, waardoor het voor minder overlast moet zorgen.

Het bedrijf wil bij de Silokade op het veld naast het gemaal een platform in het water bouwen, waarop twee silo’s en een elektrische hijskraan komen te staan. Vijf keer per week voert een binnenvaartschip met een capaciteit van maximaal drieduizend ton betonpuin aan.

Geen opslag van puin op locatie
Een verschil met het plan uit 2017 is dat het niet meer de bedoeling is dat er betonpuin bij de overslagterminal wordt opgeslagen. Het puin wordt direct met kiepwagens naar de betonverwerker gereden, zegt Atto Harsta, die namens een bouwadviesbureau het woord voert. De terminal wordt ‘ingepakt’ met een groene haag, zodat die vanaf de weg niet zichtbaar is.

Minder vrachtverkeer door aanvoer per schip
Wekelijks zijn er 250 tot 260 ritten met kiepwagens nodig om het betonpuin vanaf de terminal naar de fabriek te rijden, die 1,7 kilometer verderop staat. Volgens Harsta zorgt de aanvoer per binnenvaartschip voor eenderde minder uitstoot van kooldioxide dan wanneer alles via de weg wordt gebracht. In de huidige situatie rijden er vanaf de snelweg A6 al vrachtwagens naar de fabriek van Cirwinn. Dat verkeer komt te vervallen en alleen de korte ritjes naar de fabriek blijven over.
Door ‘groene’ diesel te gebruiken, wordt de uitstoot per saldo nog minder. Daarmee levert het nieuwe plan volgens Cirwinn een grote milieuwinst op. Bovendien past het goed in de strategie van de rijksoverheid en de gemeente Almere om grondstoffen opnieuw te gebruiken.

Cirwinn werkt al sinds maart vorig jaar aan het plan. In september dit jaar zijn een communicatie- en bouwadviesbureau ingeschakeld om het te presenteren aan de provincie, de gemeente Almere, het waterschap Zuiderzeeland (eigenaar van de terminallocatie) en Flevolandschap (eigenaar van natuurgebieden bij De Blocq van Kuffeler). Ook is het voorgelegd aan de bewoners bij het gemaal, de jachthaven en de camping bij de Noorderplassen.
Cirwinn is van plan om nog voor het einde van het jaar een omgevingsvergunning bij de gemeente in te dienen.

Bewoners boos over vijfde poging voor terminal
De Vereniging Bewoners De Blocq van Kuffeler is geschrokken van de plannen en heeft de gemeenteraad vorige week een brief gestuurd. Woordvoerder Inge Berendsen is boos dat er opnieuw wordt geprobeerd om in het gebied een overslagterminal te realiseren. Volgens haar is dit het vijfde plan. Naast het eerdergenoemde voorstel uit 2017 waren er eerder ook al plannen voor een containerterminal bij Almere Pampus.

De politiek is volgens Berendsen elke keer duidelijk geweest dat een dergelijke bedrijfsactiviteit niet past in het gebied, dat wordt omgeven door de Oostvaardersplassen en Lepelaarplassen als onderdeel van Nationaal Park Nieuw Land. Zowel onder de wethouders Adri Duivesteijn als Tjeerd Herrema zijn eerdere plannen tegengehouden. Zij begrijpt niet dat de raad zich nu opnieuw over een voorstel moet uitspreken.

Berendsen zou het belachelijk vinden om de betonoverslag toe te staan, terwijl de gemeente, provincie en Rijkswaterstaat negentig miljoen euro investeren om het gebied Oostvaardersoevers aantrekkelijk te maken voor natuur en toerisme.

Daarnaast vrezen de bewoners van De Blocq van Kuffeler geluidsoverlast door het storten van het betonpuin in de stalen silo’s en kiepwagens. Ook zijn ze bang voor overlast van stof. Cirwinn stelt dat de activiteiten bij de terminal binnen de wettelijke geluids- en stankcontouren zullen blijven, al moet dat nog nader worden onderzocht. Volgens Inge Berendsen is het onmogelijk dat op zo’n korte afstand van de vijftien woningen aan de normen kan worden voldaan. Ook komen er nu volgens haar helemaal geen vrachtwagens met beton langs De Blocq van Kuffeler. Van een verbetering van de situatie is volgens Berendsen geen sprake.

Overheden hebben nog geen standpunt
De bewoners hebben verantwoordelijk wethouder Jan Hoek (GroenLinks) en de gemeenteraad over hun zorgen geïnformeerd. Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat men geen standpunt over het voorstel heeft. “We horen en zien dat dit een ander plan is dan dat uit 2017, maar we kunnen het pas beoordelen als de omgevingsvergunning daadwerkelijk wordt aangevraagd. Dan zullen we ook scherp letten op wat er is aangepast en hoe dat met de bewoners is besproken. Tot die tijd hebben we geen oordeel, dat zou niet fair zijn.”

De provincie zegt formeel niet op de hoogte te zijn van de plannen van Cirwinn. Een woordvoerder acht het waarschijnlijk dat de provincie met een zienswijze zal reageren op de omgevingsvergunning. Zij voegt toe dat de buitendijkse haven Flevokust bij Lelystad is aangewezen als dé overslagterminal van de provincie. In 2017 zei gedeputeerde Michiel Rijsberman ‘niet gelukkig’ te zijn met het eerdere plan. Rijsberman stelde destijds dat de toeristische ontwikkeling van het gebied zijn voorkeur had.

De overslagterminal moet komen op grond van het Waterschap Zuiderzeeland. Het is aan de gemeente Almere om te bepalen of het plan van Cirwinn kan worden gerealiseerd, zegt een woordvoerder. Het waterschap zal daarna beoordelen of de locatie beschikbaar kan worden gesteld aan het recyclebedrijf. Dat zal de grond alleen kunnen pachten en niet kopen, omdat het om een waterkering gaat.

Flevolandschap is ook op de hoogte van de terminal, die vlak naast zijn natuurgebied Lepelaarplassen komt. Een woordvoerder zegt dat de organisatie nog geen mening over het plan heeft, maar het natuurbelang staat voor op. Tegelijk merkt hij op dat bijvoorbeeld het Natuurpark Lelystad van Flevolandschap pal naast de vuilstort, de A6 en nabij Lelystad Airport ligt.

De fractie van NIDA in de Almeerse gemeenteraad heeft schriftelijke vragen aan het college van B en W gesteld. Ook GroenLinks in Provinciale Staten heeft vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten.

Bron: Omroep Flevoland