Persaandacht voor protest tegen overslagterminal Kuffeler

news011Op vrijdag 18 mei jl. heeft Omroep Flevoland aandacht besteed aan de redenen waarom een overslagterminal bij de Blocq van Kuffeler geen goed idee is.

In een interview met een van de buurtbewoners wordt ingegaan op de geplande natuurontwikkelingen in het Markermeer vlak voor de haven bij de Blocq van Kuffeler (RRAAM overleg). Een industriele activiteit zoals een overslagterminal pas niet in dit beeld.

Ook Almere Vandaag besteedde aandacht aan het op handen zijnde nieuwe plan voor de overslagterminal. Hierin werd ook weer eens aangehaald dat de plannen vooral afkomstig zijn van de firma Reimert en dat het toch wel verbazend is dat dit plan nu voor de derde keer in de Almeerse politiek behandelt zal worden.

Bericht Omroep Flevoland

Bericht Almere Vandaag

Bewonersvereniging geeft nieuwe feiten aan Raad tegen plan

news012
De Vereniging Bewoners de Blocq van Kuffeler heeft een paar dagen geleden aan B&W en gemeenteraad van Almere een brief verzonden waarin zij een aantal punten aan de kaak stelt omtrent het voornemen van de initiatiefnemers en B&W om binnenkort nog een keer de overslagterminal bij de Blocq van Kuffeler aan de orde te stellen.

Hoewel alle argumenten voor en tegen van het afgelopen jaar nog steeds overeind staan (zie hier) wordt in de brief op nieuwe argumenten ingegaan.

Natuurlijk wordt in de brief verontwaardigd gereageerd op het feit dat dit voorstel nu voor de derde keer in politiek Almere aan de orde zal komen. In maart 2011 is het weggestemd in de Raad en in november 2011 kwam het niet eens in de Raad omdat het politiek niet haalbaar bleek. Toch wil men het nogmaals proberen.

Daarnaast zijn eind 2011 verschillende rapporten verschenen in het kader van het RRAAM overleg waarin o.a. een 300ha grote vooroever, een soort wadomgeving, voor de havenkom bij de Blocq van Kuffeler zal worden aangelegd om de natuurwaarden van het Markermeer te versterken.

Hierin wordt ook melding gemaakt van het belang van toeristisch-recreatieve mogelijkheden in dit gebied.

Uit bronnen binnen de gemeente zelf heeft de Vereniging vernomen dat ook de gemeente een overslagterminal bij de Blocq van Kuffeler ziet als een privaat initiatief van mn. de firma Reimert en niet zozeer in het grotere belang van de gemeente Almere.

Wij als bewoners van het Oostvaardersdiep vragen ons af of een beperkte laad- en loskade bij de Stichtse Kant geen beter alternatief is. Daar zou men het liefst een grote binnenhaven aanleggen hetgeen nu economisch niet haalbaar is, maar hier ligt wel een industrieterrein dat veel profijt zou hebben bij een overslagterminal. Als een beperkte opslag en een laad- en loskade bij de Blocq van Kuffeler mogelijk, dan moet dat bij Stichtse Kant ook kunnen. Een veel betere plek voor de economie van Almere, direct aan de A27, direct aan een logistiek industrieterrein en gelijk een voorloper voor een toekomstige echte haven op deze locatie.

Brief Burgemeester Jorritsma aan Vereniging Bewoners de Blocq van Kuffeler

Brief aan de gemeenteraad van Almere

Beknopte samenvatting relevante punten uit recente RRAAM rapporten

Bezoek wethouder Ben Scholten over overslagterminal

Op uitnodiging van de Vereniging Bewoners de Blocq van Kuffeler is wethouder Ben Scholten (verantwoordelijk voor de portefeuille economie) voor het eerst op bezoek geweest op het Oostvaardersdiep. De wethouder is officieel de wijk-wethouder van Almere-Buiten, waaronder ook het Oostvaardersdiep schijnt te vallen, en zijn taak is om de belangen te behartigen van alle inwoners van Almere Buiten.

Een beetje dubbele pet dus vanmiddag.

Dhr. Scholten is uitgenodigd vanwege de eerdere berichten over een hernieuwde poging om de plannen voor een overslagterminal bij de Blocq van Kuffeler voor de dérde keer door de gemeenteraad te krijgen.

Zoals wij al eerder hebben vermeld, heeft de initiatiefnemer, firma Reimert, enkele weken geleden in de media aangekondigd met een aangepast en duurzamer plan te komen voor de overslagterminal.

Daarnaast hebben wij een brief ontvangen van de burgemeester, mevr. Jorritsma, waarin zij en haar wethouders hun steun betuigen voor het plan (meer info).

Deze brief bevreemdde ons.

Dhr. Scholten maakte zijn excuses voor de slechte communicatie in het begin van 2011 toen de kwestie voor het eerst politiek werd behandeld. Niet alleen is er te weinig en te laat gecommuniceerd, maar tevens zijn er behoorlijke fouten gemaakt in het hele communicatieproces.

Hij verzekerde ons dat hij en zijn ambtenaren er voor zullen zorgen dat dit in de toekomst niet weer zal gebeuren. Zo zegde hij toe dat wij als bewonersvereniging de aangepaste plannen voor de overslagterminal tijdig zullen ontvangen, ruim voor de officiële aankondiging van de Politieke Markt.

Dhr. Scholten ziet geen problemen in twee verschillende zones binnen de beperkte ruimte van de havenkom bij de Blocq van Kuffeler: enerzijds een zone met zware industrie (overslagterminal) én anderzijds de toeristisch-recreatieve doelstellingen van de gemeente.

Uit onze eerdere berichtgevingen en achterliggende documenten op deze website is het duidelijk dat wij het hier niet mee eens kunnen zijn.

Een overslagterminal, hoe goed ook gepland, aangelegd en onderhouden, betekent een achteruitgang van het gebied qua natuurwaarden, natuurbeleving en recreatieve aantrekkingskracht.

Over de ver uitgewerkte plannen uit het RRAAM overleg voor een uitgebreide vooroever direct buiten de havenkom bij de Blocq van Kuffeler kon dhr. Scholten weinig zeggen. Op de vraag of deze plannen, ter waarde van 60 miljoen euro, in zijn ogen schade zouden kunnen oplopen door een mogelijke overslagterminal, kon hij helaas geen antwoord geven.

Wij kregen de indruk dat dhr. Scholten niet bijzonder op de hoogte was van deze nieuwe documenten.

Wij vinden een overslagterminal niet passen in dit gebied en het is twijfelachtig of een industriële zone past in plannen waardoor de natuurwaarden, en daarmee ook de toeristisch-recreatieve waarden, in belangrijke mate worden versterkt in een gebied dat vrijwel uitsluitend bestaat uit beschermde natuur.

Beknopt overzicht plannen RRAAM Markermeer

scholten