Overslagkade voor betonpuin voorlopig van de baan

Almere, 12 februari 2021

Recyclebedrijf Cirwinn in Almere kan geen gebruik maken van de grond bij gemaal Blocq van Kuffeler om een overslagkade voor betonpuin aan te leggen. Ook kan de onderneming geen omgevingsvergunning bij de gemeente Almere aanvragen om het project op die locatie te realiseren. Dat bleek donderdagavond tijdens een online bespreking van de plannen door de gemeenteraad.

De bedoeling was dat verschillende fracties in de gemeenteraad twee moties gingen bespreken. Die waren ingediend door partijen die tegen de realisatie zijn van een overslaglocatie bij Blocq van Kuffeler. Al snel werd duidelijk dat de bespreking daarover niet nodig was. Aanleiding was een brief van Waterschap Zuiderzeeland die wethouder Froukje de Jonge aan de raadsleden had voorgelezen.

Cirwinn wil een overslagkade voor betonpuin bij Blocq van Kuffeler aanleggen. Per schip wordt betonpuin aangevoerd. Vervolgens wordt het puin met een vrachtwagen naar bedrijventerrein de Vaart gebracht. Op die manier wil het bedrijf besparen in de vervoerkosten. 

Waterschap wil eigendom van grond behouden
In de brief geeft het waterschap aan dat andere partijen geen gebruik kunnen maken van de grond die Waterschap Zuiderzeeland in eigendom heeft rond Blocq van Kuffeler. Het waterschap beschouwt Blocq van Kuffeler als een strategisch gebied. Dat heeft te maken met de plannen die het heeft op het gebied van ‘toekomstige duurzame energie- en klimaatopgave’.

Waterschap Zuiderzeeland zegt sinds 2017 een beperking te kennen voor wat betreft de uitgifte in medegebruik van gronden rondom de Blocq van Kuffeler. “Onlangs is deze beperking op verzoek van Cirwinn heroverwogen. Op 9 februari 2021 besloot het college van Dijkgraaf en Heemraden om de beperking van het medegebruik te verlengen. De verlenging geldt in ieder geval totdat de energiestrategie en de klimaatagenda van het waterschap af zijn.” Het waterschap was vrijdag niet bereikbaar om dit besluit verder toe te lichten.

Cirwinn gaat door met uitbreidingsplannen
Recyclebedrijf Cirwinn zegt op de hoogte te zijn van het besluit van het waterschap. Dat betekent volgens het bedrijf niet dat de plannen definitief van de baan zijn. Volgens Atto Harsta die namens Cirwinn spreekt, bestaan er nog verschillende opties. Welke dat zijn, wil hij op dit moment niet vertellen. Hij wil eerst het besluit van het waterschap goed bestuderen voordat het bedrijf met een mededeling komt over nieuwe plannen. 

Het is niet de eerste keer dat het bedrijf plannen heeft voor een overslaglocatie bij Blocq van Kuffeler. Eerder heeft de gemeenteraad een plan afgewezen. De tweede keer had het bedrijf zelf de plannen ingetrokken. 

Omwonenden zeggen blij te zijn met het besluit van het waterschap. Al jaren strijden zij tegen de komst van de overslagkade.

Bron: Omroep Flevoland

Ook collegepartij GroenLinks tegen overslagkade bij Blocq van Kuffeler

Almere, 5 februari 2021

Collegepartij GroenLinks in Almere schaarde zich donderdagavond achter de tegenstanders van het plan voor een overslagkade bij gemaal Blocq van Kuffeler. Recycle Cirwinn, gevestigd op bedrijventerrein De Vaart, wil de overslagkade aanleggen. Maar volgens raadslid Willy-Anne van der Heijden van GroenLinks ligt de locatie tegen allerlei natuurgebieden aan. “Dat vinden we geen goede plek voor een overslagkade.”

Donderdagavond werd op verzoek van de fracties van PvdA, SP en Partij voor de Dieren opnieuw over de plannen voor de overslagkade gesproken. En opnieuw bleek de gemeenteraad verdeeld.

De kade is bedoeld voor de overslag van betonpuin. Dit beton moet straks met boten worden aangevoerd en daarna met vrachtwagens naar Cirwinn, op bedrijventerrein De Vaart worden gebracht. Door het beton per schip aan te voeren, wil de onderneming besparen op de vervoerskosten.

Ook collegepartij GroenLinks is nu tegen
De PvdA, SP, Partij voor de Dieren en NIDA maakten al eerder hun bezwaren kenbaar. Ook zij vinden dat de overslagkade te dicht bij natuurgebieden als de Oostvaardersplassen en het Markermeer zou komen te liggen.

De VVD en Respect vinden het juist een goed plan. Volgens hen is het een kleinschalig project. Bovendien zou de komst van de kade het aantal vervoersbewegingen op de weg verminderen. Volgens de twee fracties heeft de overslagkade weinig negatieve effecten op de omgeving.

Andere partijen zoals D66, Leefbaar Almere en de ChristenUnie hebben nog niet aangegeven of zij voor of tegen het plan zijn. Zij willen op een ander moment hun standpunt kenbaar maken.

‘Geen milieueffectrapportage wil niet zeggen dat Cirwinn direct gaat bouwen’
De PvdA, SP en Partij voor de Dieren wilden donderdagavond onder meer weten waarom burgemeester en wethouders hebben besloten dat Cirwinn geen milieueffectrapportage hoeft op te stellen. Het college van B en W heeft zich daarin gebaseerd op allerlei onderzoeken die het bedrijf zelf heeft laten doen. Volgens wethouder Maaike Veeningen is er niets mis met de onderzoeken. Die zijn volgens haar door gecertificeerde onderzoeksbureaus gedaan. Bovendien heeft het bedrijf de wettelijke procedure gevolgd.

Dat het bedrijf geen milieueffectrapportage hoeft op te stellen, wil volgens de wethouder niet automatisch zeggen dat het bedrijf de kade direct mag aanleggen. Cirwinn moet eerst nog een omgevingsvergunning bij de gemeente aanvragen. En die moet ook nog door het college van B en W beoordeeld worden. 

Alternatieve locatie 
PvdA, SP en Partij voor de Dieren gaan verder met elkaar praten over vervolgstappen. Het ziet ernaar uit dat de drie partijen een motie gaan indienen, waarbij zij het burgemeester en wethouders vragen om samen met Cirwinn naar een andere locatie te zoeken. Collegepartij GroenLinks is daar ook voorstander van.

Bron: Omroep Flevoland

Aanhaken en verduurzamen – een duwtje in de rug

Aan de gemeenteraadsleden van Almere,

Donderdag 28 januari stond het onderwerp ‘Overslag – Blocq van Kuffeler’ op de agenda van de Politieke Markt. Dank dat dit onderwerp onder uw aandacht is. Als ambassadeurs van dit gebied voelen wij ons genoodzaakt om dit unieke man-making natuurgebied in onze groter groeiende stad te verdedigen.

De Blocq van Kuffeler is de wieg van Almere, hier ontstond onze stad, het oudste straatje, de oudste heg, hier staat het grootste gemaal van Europa, dit is de plek waar het verhaal van Zuidelijk Flevoland zich ontspint, hier zijn de unieke sluis – en waterwerken zichtbaar waar op mooie dagen bussen vol toeristen naar komen kijken en hier markeren vele recreanten hun werkdag om rust te ervaren.
Visit groenblauw Almere en Visit Flevoland vinden hier een plek en hier ontvouwen mogelijkheden voor een toeristische waterverbinding naar Amsterdam…

Wat als…

 • Ons stadsbestuur de natuurontwikkelingsprojecten (NP Nieuw Land, Oostvaardersoevers, Almeerse Poort, visie ecologie) verder versterkt, verstevigt en verduurzaamt in een verankerde ontwikkelvisie voor dit gebied? U hoeft alleen nog maar aan te haken. De voorzet is al gegeven. De financiële middelen zijn al gereserveerd.
 • Ons stadsbestuur aan Stichting Het Flevolandschap de ruimte geeft om de gebiedsvisie over Lepelaarsplassen – Trekvogel verder uit te werken? De ontwikkelde natuurbelevingsplannen liggen al klaar.
 • Recreatie een plek krijgt in dit gebied? Dat levert werkgelegenheid op in de vrijetijdseconomie. Denk aan horeca met terras aan het water, ontwikkeling waterrecreatie als zeilboot verhuur, Almeerse vloot, stand-up paddling en kano activiteiten, sportvissen, fietsverhuur.Dit gebied staat landelijk op de kaart bij kano verenigingen voor een oversteeknaar Marken en Volendam. Ecotoerisme kan vorm krijgen.
 • Het welbevinden van vele, vele gebiedsgebruikers toeneemt door juist hier tebivakkeren en de route touristique te ervaren, onze Flevolandse parkway?
 • Natuur, recreatie en educatie hier hand in hand gaan? Natuurlijk insamenwerking met de Almeerse stichting Stad en Natuur.

Dan …

 • Kunnen vele mensen en organisaties hier letterlijk en figuurlijk ademhalen.
 • Kan het Wilgenbos tot een echt beleefbos ontwikkeld worden.
 • Wordt het hier een waar vogelparadijs en gaat natuurontwikkeling z’n gang.
 • Gaat dit stadsbestuur van Almere de geschiedenisboeken in als een bestuurmet een rechte rug, een bestuur dat koers houdt en toekomstgericht gebieden inricht in samenhang met ingezet beleid van de provincie en de rijksoverheid.

Overdenkingen ten aanzien van een visie-ontwikkeling

 • Of vrachtwagens van Cirwinn nu elektrisch rijden of niet: de veelheid aan vrachtwagenbewegingen hebben grote impact op dit gebied binnen de beperkte infrastructuur.
  De fietsersbond stelt samen met ons vragen over de veiligheid van de fietsers.
 • De overmatige geluidshinder blíȷf́ t door de veelheid aan overladingen en verstoort de unieke natuurbeleving. Onafhankelijk uit welke richting de wind waait. De antwoorden van Cirwinn op de gestelde vragen tijdens de Politieke Markt leverden de nodige tegenstrijdige informatie op. Cirwinn zegt: als er meer afval uit Almere komt, halen we minder puin van elders en zijn er minder boten nodig. Waarom zo fors investeren en schade aan richten in de omgeving als de toekomstverwachting is dat er vanuit Almere voldoende afvalstromen op gang komen? Dan kan de aangevoerde rommel toch ook naar Lelystad? https://duurzaaminlelystad.nl/placemarks/theo-pouw-groep/
 • Op onjuiste gronden worden alternatieve overslaglocaties verworpen.
 • Cirwinn geeft aan dat een overslag nú nodig is. In de aanvraag van debetoncentrale die in 2017 verplaatst is van de Eemhaven naar Vijfhoek is nadrukkelijk door Pouw aangegeven dat een overslag niet nodig is voor het rendabel maken van de betoncentrale.
 • Aan het winnen van de prijsvraag is geen belofte aan Vijfhoek gedaan dat een overslag automatisch gerealiseerd zou worden.
 • In hoeverre is de term circulair een marketingsausje? De aanvoer van betonpuin zou nodig zijn voor recycling van oud beton naar groen beton. Echter: in de aanvraag van B en W gaat het niet over betonpuin, maar over grond-, bouw- en afvalstoffen. Zelfs aan- en áfvoer!
 • Groen beton… daar zijn nogal wat vraagtekens bij. In onderstaande link vindt u informatie over een onderzoek naar groen beton. Het zou niet stevig genoeg zijn voor huizenbouw. Waar wordt het dan wel voor gebruikt? Alleen voor een paar Floriadebruggen en wat fietspaden?
 • Omroep Flevoland: “Gemeente geeft 3 miljoen aan niet duurzame betoncentrale Vijfhoek”
 • Wat is het programma van eisen van de stad ten aanzien van benodigd beton?

Op onderstaande foto’s ziet u hoe druk bezocht dit gebied is tijdens een weekend…

Bekijk hier ons overslagdossier.

U bent van harte welkom. Komt u eens langs om de omgeving te ervaren.

Vriendelijke groet namens alle bewoners van het Oostvaardersdiep.

Natuur beleef je op de Blocq van Kuffeler – contact: oostvaardersdiep@gmail.com

Inspreektekst Politieke Markt – 28 januari 2021

Agendapunt: Overslaglocatie – Blocq van Kuffeler

Geachte gemeenteraadsleden, aanwezigen en luisteraars,

Mijn naam is Pia Barentsen en namens de Vereniging Bewoners de Blocq van Kuffeler mag ik het woord tot u richten.

De geschiedenis van dit politiek beladen dossier begon 13 jaar geleden:
In januari 2008 achtte de gemeenteraad de BvK als locatie ongeschikt voor een overslag vanwege de vigerende natuur- en milieuwetgeving (EHS).
Daarna volgden maart 2011, oktober 2012, 2014 en september 2017.
Alle keren stemde de gemeenteraad negatief tegenover een industriële overslag op deze locatie. En nu, januari 2021, staan we hier weer omdat er opnieuw een plan is voor een overslag op de Silokade. Het ‘nieuwe’ plan is niets anders dan oude wijn in nieuwe zakken:

We hebben het nog steeds over 675 af- en aanrijdende vrachtwagens per week in een groenblauw bestemd gebied met een summiere infrastructuur. Over een platform in het Markermeer, met grote stalen trechters waarin jaarlijks 702.000 ton aan grond-, bouw- en afvalstoffen wordt gestort. Een overslag aan rotzooi die meer dan gemiddeld geluid en fijnstof produceert gezien de veelheid aan overladingen ( daarbij: geluid over water draagt ver), op een locatie die centraal tussen Natura2000 gebieden in staat.

Mag het eens klaar zijn gemeente Almere?

Graag wijs ik u op de 6 cruciale verschillen ten opzichte van de laatste aanvraag in 2017:

 1. In 2017 vroegen we de politiek om eindelijk eens een ontwikkelvisie te realiseren voor dit gebied. Hier is gehoor aan gegeven door het bestemmingsplan te wijzigen richting Natuur en Recreatie: ‘Groenzone Noorderplassen – De Vaart en Oostvaardersbos’.
 2. De gemeente Almere heeft zich verbonden aan het besluit van de rijksoverheid die dit gebied de officiële status van Nationaal Park Nieuw Land heeft gegeven.
 3. De gemeente Almere heeft zich verbonden aan de projectplannen van de rijksoverheid en de provincie Flevoland binnen Oostvaardersoevers; een plan om het Markermeer te verbinden met de Lepelaars- en Oostvaardersplassen ter verbetering van de ecologie.
  Aan deze twee natuurontwikkelingsprojecten zijn koppelingen verbonden om de kansenkaart voor de vrijetijdseconomie lokaal en regionaal te vergroten.
  Voor deze plannen is ruim 450 miljoen aan overheidsgeld gereserveerd.
  De ontwikkelingsplannen bestrijken de hele westkust van de provincie (Oostvaardersdijk = parkway).
 4. De gemeente Almere heeft de visie ecologie gepresenteerd met als opgave alle natuur te verbinden en te versterken; bewoners verbinden met de natuur in de groter groeiende stad.
 5. Camping Waterhout heeft z’n intrede gedaan in dit recreatief ingerichte gebied.
 6. In Lelystad is op 25 km afstand voor miljoenen euro’s de splinternieuwe overslaghaven Flevokust gerealiseerd. Het lijkt logisch om economische activiteiten daar te concentreren. Een grote overslaglocatie met bijpassende infrastructuur.

We zijn nu dertien jaar verder en nu vraagt het Almeerse college u voor de zoveelste keer om een politiek besluit te nemen over dit onderwerp. Een overslagplan dat al meerdere keren door de gemeenteraad is afgewezen. Zelf de Statenleden van de provincie hebben zich in december 2020 negatief uitgesproken over dit initiatief.

Maken de ambtenaren de dienst uit in Almere? Hoe komt dit punt elke keer weer op de agenda?

Het college vraagt u een besluit te nemen, zonder dat er een onafhankelijke toetsing van het eigen onderzoek van Cirwinn is geweest! Er liggen heel wat vragen…Ik wil u wijzen op het verplichtend karakter van een Milieu Effect Rapportage, voortvloeiend uit artikel 28 eerste lid van de Wet Natuurbescherming jo. artikel 7,2a Wet Milieu Beheer.

Wil het college deze keer een politiek besluit forceren via een gemeentelijke verklaring van geen bedenking?

Gezien de politieke beladenheid van dit dossier tekenen wij bezwaar aan tegen deze vraag van het college aan de gemeenteraad. We vragen u met klem om niet akkoord te gaan met de verklaring van geen bedenkingen.
Sterker nog… we vragen u om het college te dwingen om binnen afzienbare tijd voor ééns en voor altijd een ontwikkelvisie neer te leggen richting toekomstbestendig natuurbeleid, aansluitend bij alle bovengenoemde plannen.

U bent als hoogste bestuursorgaan de draaideur tussen burgers en bestuur. Wij vragen u om aan de noodrem te trekken en om proactief in gesprek te gaan met uw achterban. Om niet achterover te leunen tot er een juridische route gelopen wordt. Ik verwijs u naar de brief aan de raad ( januari 2021) inzake burgerparticipatie.

U kunt voor ons het verschil maken!
Wij vragen u om de geschiedenis van dit dossier zwaarwegend mee te laten tellen in de weegschaal der belangen.

Hoe rechtvaardigt zich een industrieel initiatief ten behoeve van winst voor één ondernemer ( een initiatief dat structureel nadelige impact op de omgeving heeft ) tegenover landelijk ingezette natuurontwikkelingsprojecten, die van waarde zijn voor ALLE gebruikers van het gebied?

Dit plan van Cirwinn botst frontaal met ingezet natuurbeleid! Houd KOERS gemeente Almere!

Cirwinn, voorheen Vijfhoek en Reimert, heeft zich in de geschiedenis laten zien als een onbetrouwbare partij. Zo is letterlijk tegen ons gezegd: “We beginnen klein maar als het er eenmaal ligt, breiden we uit”. Het bedrijf bewijst in de geschiedenis lak aan regels te hebben en gaat gewoon z’n gang. Aan de door de gemeente Almere verplichte “participatie met de omgeving” wordt geen inhoud gegeven.

Meerdere partijen wijzen dit overslagplan af. De volgende insprekers zullen u daarin meenemen.

Ik nodig u uit om het overslagdossier en eerdere petities te bekijken op onze website: www.oostvaardersdiep.net of ons Youtube kanaal.

Graag ontmoeten we u op het Oostvaardersdiep om op locatie informatie uit te wisselen en verder van gedachten te wisselen.

Als enige menselijke bewoners van NP Nieuw Land voelen we ons ambassadeurs van onze nieuwe natuur en zijn we er trots op. We voelen ons gemotiveerd om toekomstbestendige natuurontwikkelingsdoelen op nummer één te zetten.
Deze omgeving is in de groter groeiende stad bedoeld als unieke natuurbeleving en rustpunt voor ALLE Almeerders.

Een horizonvervuilende en herrie makende industriële overslag van bouw-, grond- en afvalstoffen past nu niet en nooit niet in deze omgeving.

De raadsgriffie zorgt ervoor dat u deze tekst morgen kunt teruglezen.

Dank voor uw aandacht en wij wensen u veel wijsheid toe.

Met vriendelijke groeten,
Pia Barentsen
Secretaris Vereniging Bewoners de Blocq van Kuffeler