Geen Overslagterminal bij Blocq van Kuffeler

ZononderGisteravond heeft de Almeerse gemeenteraad, na een debat tussen de VVD en GroenLinks, met ruime meerderheid ingestemd met de motie waarin het College dringend wordt verzocht het dossier Overslagterminal Blocq van Kuffeler te sluiten.

Daarnaast wordt het College gevraagd om een onderzoek te starten naar alternatieve locaties voor een overslagcentrum met toekomstperspectieven. Tot slot dient het College deze keer alle belanghebbenden in een vroeg stadium en intensief te betrekken bij het hele traject.

Zo komt na ruim anderhalf jaar voorlopig een einde aan onze strijd tegen een stuk zware industrie voor onze voordeur. Het ziet er niet naar uit dat de Blocq voorlopig nog een keer op de agenda komt voor een dergelijk plan.

Wij danken iedereen die ons die lange tijd heeft geholpen met uiteindelijk dit fantastische resultaat.

Lees het nieuws hierover:

Almere Vandaag

Twitter Ruud Pet

PVV Almere

Nieuwe motie: Geen overslag BvK

news006Op 9 november hebben de PvdA, GroenLink, Leefbaar Almere, PVV, D66 en de fractie Sinke een aangepaste motie ingediend waarin aan het College dringend gevraagd wordt om:

1. Te stoppen met de ontwikkelingen van een overslagcentrum bij de Blocq van Kuffeler

2. Te starten met een onderzoek naar alternatieve locaties waar een toekomstbestendige haven kan worden aangelegd

Aanstaande donderdag (19.00 in de Groene Zaal, gemeentehuis Almere) zal deze motie tijdens de Politieke Markt besproken worden. De week daarop zal in de plenaire sessie gestemd worden over de motie.

Hiermee lijkt het nu zeker te zijn dat er geen overslagcentrum bij de Bloca van Kuffeler zal komen!!!

Zou er dan toch na bijna twee jaar strijd een einde komen aan dit slepende verhaal? We weten het volgende week donderdag zeker!

Lees de aangepaste motie.

Lees nieuwsbericht in Almere Vandaag.

Almeerse fracties beraden zich over een gecombineerde motie

news005
Op donderdag 8 november zou een motie van GroenLinks, Leefbaar Almere en de PVV worden besproken tijdens de Politieke Markt van Almere. In deze motie werd het College dringend gevraagd om te stoppen met de ontwikkeling van een overslagcentrum bij de Blocq van Kuffeler.

De PvdA bod tijdens dit overleg een nieuwe en aangepaste motie aan waar het College ook wordt opgedragen om een studie te starten naar alternatieve locaties binnen Almere voor de aanleg van een overslagcentrum.

Natuurlijk was het niet mogelijk voor alle fracties om zo plots een uitspraak te kunnen doen over een nieuwe tekst. Daarom is afgesproken om onderling overleg te plegen en de nieuwe gecombineerde motie volgende week weer op de agenda te zetten.

Natuurlijk hopen wij van harte dat de vier fracties (PvdA, GL, PVV en Leefbaar Almere) het eens kunnen worden en dat over twee weken het College wordt opgedragen om de stoppen met de plannen voor een overslagcentrum bij de Blocq van Kuffeler.

Lees de originele motie hier

Veel aandacht in pers over koppige houding College Almere

Het debat gisteravond tijdens de Politieke Markt van Almere over de overslagterminal bij de Blocq van Kuffeler heeft veel aandacht gekregen in de pers en social media.

Hieronder een overzicht:

Pers

Omroep Flevoland persbericht

Almere Vandaag – GroenLinks vraagt om opheldering

Almere Vandaag – Overslag weer op de agenda

Almere Vandaag – Motie tegen terminal

Dichtbij.nl

Drimble.nl

036.nl

Politieke Partijen

PVV tekst Politieke Markt

Twitter berichten

Toon van Dijk PVV

Filmpje van wethouder Scholten slaat niet op Blocq

Bewoners hebben betere dossierkennis dan wethouder

Almeerse politiek zegt voor de 3e keer Nee tegen overslagterminal

news004Gisteravond (11 oktober 2012) was het tijdens de Politieke Markt in het gemeentehuis van Almere al snel duidelijk: dezelfde stabiele meerderheid van de gemeenteraad is fel tegen de komst van een overslagterminal bij de Blocq van Kuffeler.

GroenLinks, PVV, Leefbaar Almere en de PvdA gaven duidelijk te kennen dat een overslagterminal op deze lokatie niet gewenst is. Bovendien vroegen zij zich af welk deel van de twee keer Nee de wethouder (Ben Scholten) niet heeft begrepen

De Vereniging Bewoners de Blocq van Kuffeler heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt en ingesproken tegen het plan van het College (lees de inspraaktekst). Waarom?

 1. Het nieuwe plan is gewoon het oude plan.
 2. De voorspelde toename aan werkgelegenheid is lachwekkend.
 3. De aanzuigende werking op nieuwe bedrijven is op zijn zachtst gezegd dubieus.
 4. De gemeente heeft geen visie op dit gebied en handelt ad hoc.
 5. De Almeerse politiek heeft al twee keer NEE gezegd.

Natuurlijk zuigt de vereniging deze stellingen niet uit haar duim, maar kan dit onderbouwen met cijfers uit het plan zelf en andere bronnen (lees de onderbouwing).

Wethouder Scholten wist echter van geen wijken tijdens het overleg, ondanks het feit dat een meerderheid van de gemeenteraad tegen zijn voorstel was. De wethouder is vastbesloten om door te gaan met de onderzoeken naar de haalbaarheid.

Onderzoeken die door de gemeente betaald gaan worden (150.000 euro) en die zij pas terugkrijgt van de bedrijven wanneer de overslagterminal er ook daadwerkelijk is. De wethouder gooit dus moedwillig anderhalve ton gemeenschapsgeld weg!

De fracties van GroenLinks, PVV en Leefbaar Almere gaan daarom een motie indienen waarin het College met klem wordt aangeraden om te stoppen met dit project. Ook de PvdA is van zin om deze motie te gaan steunen.

Wanneer de motie wordt aangenomen, dan heeft het College weinig keus dan te stoppen.

Gaat zij toch door dan zegt het College dat zij zich niets aantrekt van de gemeenteraad, die het feitelijk voor het zeggen heeft, en weet zeker dat bij de volgende raadsbeslissing, na de onderzoeken, het plan naar de prullenbak wordt verwezen.

Vanwege de drukke Raadsagenda over de begroting 2013, zal de motie pas over 2 a 3 weken in stemming komen.

Live verslag overleg Politieke Markt

Bent u ook tegen een overslagterminal midden in de natuur? Neem dan contact op met uw politieke partij in Almere en vraag hen om straks ook de motie tegen deze ontwikkeling te steunen!

PvdA Almere

GroenLinks Almere

PVV Almere

Leefbaar Almere

SP Almere

Fractie Sinke – Almere Liberaal

Almeers College negeert gemeenteraad uitspraken

news001

Op dinsdag 2 oktober 2012 heeft het College van B&W van Almere zelfstandig besloten om geld uit te trekken voor een Voorbereidingskrediet dat moet leiden tot een onderzoek naar de juridische haalbaarheid van een overslagterminal bij de Blocq van Kuffeler (bericht B&W).

Tegen ditzelfde besluit heeft de gemeenteraad van Almere in 2011 al 2 keer een duidelijk Nee te horen gegeven.

Omdat het College nu beschikking heeft over investeringsfondsen, waar zij eerst nog toestemming van de raad voor nodig had, negeert zij nu de eerdere beslissingen van de raad en gaat toch de eerste stap nemen richting de ontwikkeling van de overslagterminal.

Het “verbeterde plan” van de initiatiefnemers wordt aangegeven als de aanleiding voor deze hernieuwde actie van het College.

Het lijkt duidelijk dat hier drie dingen niet in orde zijn:

 1. Het College negeert hiermee twee eerdere besluiten van de gemeenteraad (maart 2011,november 2011)
 2. Het “verbeterde plan” omvat slechts een aangepaste tekst met mooie trendy woorden en twee nutteloze alternatieve locaties (juni, 2012)
 3. Het ontwikkelen van een zware industriele zone in een gebied dat geheel bestaat uit beschermde natuur, recreatie, toerisme en bewoning is niet gepast. (alle informatie)

Als het College dan zo graag iets wil met dit gebied, laat ze dan eerst een integrale visie opstellen voor het gehele gebied rondom de Blocq van Kuffeler met alle mogelijke alternatieven. Op dit moment ligt er geen visie voor dit gebied. In de visie van Almere 2.0 staat alleen aangegeven dat de Lepelaarplassen verdubbelt moeten worden door de aanleg van waddeneilanden voor de havenkom. Iets wat niet strookt met een industriele zone op nog geen 200m afstand.

Het collegebesluit komt binnenkort in de Politieke Markt op de agenda te staan.

De Vereniging Bewoners de Blocq van Kuffeler zal deze gelegenheid aangrijpen om in te spreken tegen dit brutale besluit van het College in de hoop dat er een politieke meerderheid gevormd kan worden in de gemeenteraad om er voor te zorgen dat het College dit besluit niet kan uitvoeren.

news002

Bewoners verspreiden een persbericht over 3e poging College

news007Vandaag heeft de Vereniging Bewoners de Blocq van Kuffeler een nieuw persbericht verzonden over de op handen zijnde derde poging van het College, onder leiding van wethouder Ben Scholten, om de eerste stap richting een overslagterminal te zetten.

In een eerder bericht van de initiatiefnemers werd de suggestie gewekt dat de eerste paal al klaar lag!

In ons bericht laten wij zien dat dit voorbarig is en dat het College bovendien een dubieus pad bewandeld wanneer zij op dinsdag 2 oktober besluit om de gemeenteraad te negeren en zelfstandig het geld beschikbaar te stellen voor de onderzoeken die nodig zijn om de overslagterminal te realiseren.

De gemeenteraad heeft inmiddels ook een brief ontvangen hierover en de GroenLinks fractie heeft officieel een vraag gesteld over deze gang van zaken.

Lees hier het persbericht

Het kan in Almere en als het niet kan, dan moet het!

news008Voor de zomer van 2012 heeft de groep initiatiefnemers (firma Reimert, de Ter Haak Groep en MCS) een herzien plan gemaakt voor een mogelijke overslagterminal bij de Blocq van Kuffeler (zie hier). Komende week zullen de ambtenaren van de gemeente Almere het aangepast plan met een positief advies voorleggen aan het College van B&W.

Dat het College een warm voorstander is van dit plan is de afgelopen twee jaar wel duidelijk geworden. Dat de Raad het er niet mee eens is, is de afgelopen anderhalf jaar ook twee maal hard duidelijk geworden.

Door nieuwe regels binnen de gemeente Almere is het College nu echter zelfstandig, zonder verplichte tussenkomst van de Raad, bevoegd om het geld voor het gevraagd Voorbereidingskrediet zelf toe te kennen. Een dergelijk krediet moet wel worden terugbetaald door de bedrijven die het plan indienen.

Dit geld zou gebruik moeten worden om een aantal onderzoeken te laten uitvoeren naar de haalbaarheid (=toetsing wettelijke normen) van een overslagterminal bij de Blocq van Kuffeler. De verwachting is dat een dergelijk onderzoek geen wettelijke bezwaren zal aantonen.

De vraag is echter niet zo zeer of een overslagterminal op deze locatie wel mag (hoewel dit natuurlijk gecontroleerd moet worden), maar of deze wel gepast is op deze locatie. Dit is ook het punt waarop in de Raad opmerkingen zijn gemaakt en die mede hebben bijgedragen tot het tweemaal tegenhouden van het plan door de Raad.

Een dergelijke vraag wordt niet door een onderzoek beantwoord, maar door de politiek.

Het lijkt daarom veel verstandiger (en goedkoper) om eerst politiek te bekijken over een dergelijke overslagterminal wel gepast is bij de Blocq van Kuffeler en pas bij een positief besluit hierover door te gaan met de toetsing aan wettelijke normen.

De gemeente Almere zou een heldere gebiedsvisie moeten ontwikkelen voor niet alleen de 2 hectare bij de Blocq van Kuffeler, maar voor de hele zone in dit stuk uniek buitengebied.

Hoewel de Vereniging Bewoners de Blocq van Kuffeler het vernieuwde plan niet hebben mogen inzien, is er genoeg duidelijk om twee punten te kunnen opmerken:

 1. Het plan is slechts aangevuld met hippe termen als ‘Duurzaamheid’, ‘Economische voordelen’, ‘Milieuvriendelijk’, ‘Waardecreatie’. enz.
 2. Het plan komt met 2 alternatieve inpassingen voor de laad- en loskade.

Kijkend naar deze informatie plus de diverse informatie van de initiatiefnemers komen wij tot de volgende conclusies:

 • Het vernieuwde plan is hetzelfde plan als eerst.
 • Het toevoegen van veel trendy woorden lijken bedoeld te zijn om de ware aard van een terminal een mooie vernislaag te geven en het zo politiek acceptabeler te maken.
 • De alternatieven liggen in dezelfde havenkom en de leveren dezelfde impact op voor de omgeving (mondelinge mededeling initiatiefnemers).
 • De aansluiting op bestaande binnenvaart is dubieus. Denk aan het wegvallen van de ACT (Amsterdamse Container Terminal), de ontwikkeling van een grote overslagterminal in Lelystad en de informele uitspraken van RSW.
 • De initiatiefnemers geven zelf inmiddels toe dat de voordelen voor de werkgelegenheid beperkt zullen zijn. Wij trekken zelfs dit in twijfel gezien het wegvallen van vele vrachtwagenritten.
 • De aantrekkingskracht voor nieuwe bedrijven (De Vaart staat nu voor een groot deel leeg en dit neemt alleen maar toe) is nihil aangezien de capaciteit van de terminal vrijwel geheel (zo niet geheel) door de drie initiatiefnemers gebruikt zal gaan worden (op basis van cijfers initiatiefnemers)

Al met al kunnen wij geen andere conclusie trekken dan dat de Almeerse politiek voor de 3e keer met precies hetzelfde plan wordt geconfronteerd.

Bewoners lichten gemeenteraad in over tegenargumenten

news009
Afgelopen week heeft een vertegenwoordiging van de Vereniging bewoners de Blocq van Kuffeler een brief aan de gemeenteraadsleden van Almere verzonden met daarin argumenten waarom er geen overslagterminal bij de Blocq van Kuffeler mag komen.

Nu de initiatiefnemers bij het College een aangepast plan hebben ingediend (zie hier), willen zij voor de derde keer bij de Almeerse politiek om geld vragen. In maart en november 2011 bleek hier geen meerderheid voor te zijn in de Raad.

Wij als bewoners van het Oostvaardersdiep, op een paar honderd meter van de gewenste terminal, zijn van mening dat dit nieuwe plan helemaal niet nieuw is. Buiten wat mooie nieuwe bewoordingen, zoals het gebruik van het woord ‘duurzaam’, en twee alternatieve locaties direct naast de oude locatie, gaat het om hetzelfde plan als in maart en november 2011.

Naast alle argumenten van vorige jaar (zie hier), welke ook nu nog geldig blijven, is er ook nieuwe informatie beschikbaar welke wederom laat zien dat een degelijke terminal een slecht idee is. Een greep uit de nieuwe additionele argumenten:

 1. Afname veiligheid havenkom. Volgens de initiatiefgroep zullen er 10-12 boten per week bij de haven komen. Dit is 2 boten per dag, terwijl de huidige beroepsvaart op de loswal in De Vaart gewoon door blijven gaan. De pleziervaart in de haven zal hier in toenemende mate last van krijgen.
 2. Versterking natuurwaarden Markermeer. In plannen uit het RRAAM overleg wil men uitgebreide waddengebieden aanleggen o.a. direct voor de havenkom van de Blocq van Kuffeler. Een industriële activiteit als een overslagterminal, past niet in dit beeld en kan een bedreiging vormen voor deze nieuwe natuur.
 3. De afgelopen jaren is door provincie en gemeente in dit gebied geïnvesteerd in recreatieve en toeristische waarden. Een overslagterminal met alle activiteiten hierom heen (zoals 80 vrachtwagens per dag) doen deze investeringen voor een groot deel teniet.
 4. Op basis van cijfers van de initiatiefnemers blijkt dat de capaciteit van de gewenste terminal vrijwel geheel door deze initiatiefnemers (Ter Haak Groep, MSC en Reimert) in beslag genomen zal worden. Voor derden is niet of nauwelijks ruimte. Hierdoor is de overslagterminal niet aantrekkelijk voor nieuwe bedrijven, noch zal het veel, als überhaupt iets, opleveren aan werkgelegenheid (zie ook bestaande argumenten hier).
 5. De twee alternatieve locaties binnen dezelfde havenkom leveren, ook volgens de initiatiefgroep, niet acht voordelen op voor natuur, recreatie en bewoning. Het zijn schijnbewegingen welke de aandacht proberen af te leiden van de tekortkomingen van de argumenten voor een overslagterminal.

 

Lees hier de brief aan de gemeenteraad

Initiatiefgroep probeert het voor een 3e keer

news010De initiatiefnemers, nu vertegenwoordigd door de Haventafel, MSC en het College, willen nog deze maand (juni 2012) een nieuwe poging doen om een voorbereidingskrediet te verkrijgen bij de Gemeente Almere voor een overslagterminal bij de Blocq van Kuffeler. Voor de derde keer in anderhalf jaar!

Op 11 juni 2012 had de werkgroep Overslagterminal – Nee!, op haar initiatief, een overleg met deze initiatiefnemers om te horen wat het nieuwe plan inhoudt.

Het “nieuwe” plan omvat nieuwe bewoordingen en twee alternatieve locaties voor de kade en opslag van de overslagterminal.

De nieuwe bewoordingen richten zich er vooral op dat Almere de spreekwoordelijke economische boot niet mag missen, omdat het Havenbedrijf Rotterdam heeft gezegd dat de nieuwe Tweede Maasvlakte voor 50% afhankelijk zal zijn van de binnenvaart. Als Almere daar nu niet op inspringt met een overslaghaven dan mist Almere die boot. Wij vragen ons af of de Tweede Maasvlakte werkelijk belang heeft bij zo’n kleinschalige terminal in Almere, zonder echte opslagmogelijkheden. Uit bronnen bij Rijkswaterstaat blijkt ook dat zij een overslagterminal bij de Blocq van Kuffeler niet belangrijk achten voor een landelijk binnenvaartnet.

Uit bronnen bij Rijkswaterstaat (lid van de Haventafel) is echter gebleken dat RWS een haven bij de Blocq van Kuffeler absoluut niet significant vindt in de ideeen rondom een vast transportnet over water.

De alternatieve locaties bevinden zich binnen dezelfde havenkom ongeveer 100-200m naar het oosten en omvatten een kunstmatig aan te leggen kade (net als in het originele plan) en een kunstmatige aan te leggen op- en overslagoppervlak.  De initiatiefnemers menen hiermee goed geluisterd te hebben naar alle bezwaren en met significante aanpassingen te zijn gekomen.

Tijdens het overleg werd echter al door de initiatiefnemers toegegeven dat de alternatieve locaties slechts een marginaal verschil uitmaken qua overlast voor de bewoners van het Oostvaardersdiep en de omliggende natuur ten opzichte van de originele locatie (welke nog steeds een optie is).

Wat wel naar voren kwam is de initiatiefgroep nu van meer schepen uit gaat dan in het vorige plan. Toen was sprake van niet meer dan een schip per dag, nu wordt aangegeven dat het toch wel om 10-12 schepen per week zal gaan. Buiten de vraag of het hier bij blijft.

Helaas waren de initiatiefnemers niet genegen om de gehele tekst aan te bieden voordat deze officieel aan het College werd gepresenteerd. Wij hebben het moeten doen met een summiere samenvatting.

Op basis van deze samenvatting en het overleg moeten wij concluderen dat het plan niet significant anders is dan het plan dat men in maart en november 2011 al heeft ingediend en waarop de gemeenteraad in maart duidelijk ‘Nee’ heeft gezegd en in november  zelfs niet in stemming werd gebracht vanwege gebrek aan steun!

Buiten dat al onze originele argumenten en vraagtekens tegen een overslagterminal gewoon blijven staan (zie hier en hier), vragen wij ons af of de initiatiefnemers en daarmee ook het College de gemeenteraad wel serieus nemen door voor de derde maal hetzelfde verzoek neer te leggen, terwijl de Raad in maart 2011 tegen heeft gestemd en het in november 2011 niet eens de Raad haalde vanwege gebrek aan politieke steun.

Hoewel de initiatiefnemers proberen om met mooie woorden en slimme zinssneden het te laten overkomen dat het deze keer door de gemeenteraad goed gekeurd zal worden, moeten wij, na overleg met de Almeerse politiek, tot de conclusie komen dat de stemverhouding in de gemeenteraad eerder nog negatiever zal zijn dan in maart 2011.

Al met al kunnen wij alleen nogmaals benadrukken dat een industriële activiteit als een overslagterminal niet gepast is in een gebied omgeven door beschermde natuur, dat intensief gebruikt wordt door natuur- en waterliefhebbers en waar bewoners op een steenworp afstand wonen.

Als de gemeente iets wil met het gebied, laten we dan gezamenlijk werken aan een integrale visie voor het gehele gebied inclusief het noordelijk deel van De Vaart IV/VI.

Persbericht Almere Vandaag over verbazing gang van zaken bij bewoners.