Persaandacht voor protest tegen overslagterminal Kuffeler

news011Op vrijdag 18 mei jl. heeft Omroep Flevoland aandacht besteed aan de redenen waarom een overslagterminal bij de Blocq van Kuffeler geen goed idee is.

In een interview met een van de buurtbewoners wordt ingegaan op de geplande natuurontwikkelingen in het Markermeer vlak voor de haven bij de Blocq van Kuffeler (RRAAM overleg). Een industriele activiteit zoals een overslagterminal pas niet in dit beeld.

Ook Almere Vandaag besteedde aandacht aan het op handen zijnde nieuwe plan voor de overslagterminal. Hierin werd ook weer eens aangehaald dat de plannen vooral afkomstig zijn van de firma Reimert en dat het toch wel verbazend is dat dit plan nu voor de derde keer in de Almeerse politiek behandelt zal worden.

Bericht Omroep Flevoland

Bericht Almere Vandaag

Bewonersvereniging geeft nieuwe feiten aan Raad tegen plan

news012
De Vereniging Bewoners de Blocq van Kuffeler heeft een paar dagen geleden aan B&W en gemeenteraad van Almere een brief verzonden waarin zij een aantal punten aan de kaak stelt omtrent het voornemen van de initiatiefnemers en B&W om binnenkort nog een keer de overslagterminal bij de Blocq van Kuffeler aan de orde te stellen.

Hoewel alle argumenten voor en tegen van het afgelopen jaar nog steeds overeind staan (zie hier) wordt in de brief op nieuwe argumenten ingegaan.

Natuurlijk wordt in de brief verontwaardigd gereageerd op het feit dat dit voorstel nu voor de derde keer in politiek Almere aan de orde zal komen. In maart 2011 is het weggestemd in de Raad en in november 2011 kwam het niet eens in de Raad omdat het politiek niet haalbaar bleek. Toch wil men het nogmaals proberen.

Daarnaast zijn eind 2011 verschillende rapporten verschenen in het kader van het RRAAM overleg waarin o.a. een 300ha grote vooroever, een soort wadomgeving, voor de havenkom bij de Blocq van Kuffeler zal worden aangelegd om de natuurwaarden van het Markermeer te versterken.

Hierin wordt ook melding gemaakt van het belang van toeristisch-recreatieve mogelijkheden in dit gebied.

Uit bronnen binnen de gemeente zelf heeft de Vereniging vernomen dat ook de gemeente een overslagterminal bij de Blocq van Kuffeler ziet als een privaat initiatief van mn. de firma Reimert en niet zozeer in het grotere belang van de gemeente Almere.

Wij als bewoners van het Oostvaardersdiep vragen ons af of een beperkte laad- en loskade bij de Stichtse Kant geen beter alternatief is. Daar zou men het liefst een grote binnenhaven aanleggen hetgeen nu economisch niet haalbaar is, maar hier ligt wel een industrieterrein dat veel profijt zou hebben bij een overslagterminal. Als een beperkte opslag en een laad- en loskade bij de Blocq van Kuffeler mogelijk, dan moet dat bij Stichtse Kant ook kunnen. Een veel betere plek voor de economie van Almere, direct aan de A27, direct aan een logistiek industrieterrein en gelijk een voorloper voor een toekomstige echte haven op deze locatie.

Brief Burgemeester Jorritsma aan Vereniging Bewoners de Blocq van Kuffeler

Brief aan de gemeenteraad van Almere

Beknopte samenvatting relevante punten uit recente RRAAM rapporten

Bezoek wethouder Ben Scholten over overslagterminal

Op uitnodiging van de Vereniging Bewoners de Blocq van Kuffeler is wethouder Ben Scholten (verantwoordelijk voor de portefeuille economie) voor het eerst op bezoek geweest op het Oostvaardersdiep. De wethouder is officieel de wijk-wethouder van Almere-Buiten, waaronder ook het Oostvaardersdiep schijnt te vallen, en zijn taak is om de belangen te behartigen van alle inwoners van Almere Buiten.

Een beetje dubbele pet dus vanmiddag.

Dhr. Scholten is uitgenodigd vanwege de eerdere berichten over een hernieuwde poging om de plannen voor een overslagterminal bij de Blocq van Kuffeler voor de dérde keer door de gemeenteraad te krijgen.

Zoals wij al eerder hebben vermeld, heeft de initiatiefnemer, firma Reimert, enkele weken geleden in de media aangekondigd met een aangepast en duurzamer plan te komen voor de overslagterminal.

Daarnaast hebben wij een brief ontvangen van de burgemeester, mevr. Jorritsma, waarin zij en haar wethouders hun steun betuigen voor het plan (meer info).

Deze brief bevreemdde ons.

Dhr. Scholten maakte zijn excuses voor de slechte communicatie in het begin van 2011 toen de kwestie voor het eerst politiek werd behandeld. Niet alleen is er te weinig en te laat gecommuniceerd, maar tevens zijn er behoorlijke fouten gemaakt in het hele communicatieproces.

Hij verzekerde ons dat hij en zijn ambtenaren er voor zullen zorgen dat dit in de toekomst niet weer zal gebeuren. Zo zegde hij toe dat wij als bewonersvereniging de aangepaste plannen voor de overslagterminal tijdig zullen ontvangen, ruim voor de officiële aankondiging van de Politieke Markt.

Dhr. Scholten ziet geen problemen in twee verschillende zones binnen de beperkte ruimte van de havenkom bij de Blocq van Kuffeler: enerzijds een zone met zware industrie (overslagterminal) én anderzijds de toeristisch-recreatieve doelstellingen van de gemeente.

Uit onze eerdere berichtgevingen en achterliggende documenten op deze website is het duidelijk dat wij het hier niet mee eens kunnen zijn.

Een overslagterminal, hoe goed ook gepland, aangelegd en onderhouden, betekent een achteruitgang van het gebied qua natuurwaarden, natuurbeleving en recreatieve aantrekkingskracht.

Over de ver uitgewerkte plannen uit het RRAAM overleg voor een uitgebreide vooroever direct buiten de havenkom bij de Blocq van Kuffeler kon dhr. Scholten weinig zeggen. Op de vraag of deze plannen, ter waarde van 60 miljoen euro, in zijn ogen schade zouden kunnen oplopen door een mogelijke overslagterminal, kon hij helaas geen antwoord geven.

Wij kregen de indruk dat dhr. Scholten niet bijzonder op de hoogte was van deze nieuwe documenten.

Wij vinden een overslagterminal niet passen in dit gebied en het is twijfelachtig of een industriële zone past in plannen waardoor de natuurwaarden, en daarmee ook de toeristisch-recreatieve waarden, in belangrijke mate worden versterkt in een gebied dat vrijwel uitsluitend bestaat uit beschermde natuur.

Beknopt overzicht plannen RRAAM Markermeer

scholten

VVD Almere ziet overslagterminal Blocq niet meer zitten

news012Eind 2011 stapte de VVD fractie van Almere nog vol goede moed de wekelijkse Politieke Markt van Almere binnen met een voorstel om het voorbereidingskrediet voor een overslagterminal bij de Blocq van Kuffeler weer in de gemeenteraad te brengen. Het was al in dit vooroverleg duidelijk dat er wederom geen meerderheid zou zijn voor dit voorstel. De VVD diende ook geen voorstel in.

Nu, bij monde van de indiener van toen, dhr Hengstman, ziet zelfs de VVD fractie niets meer in een overslag bij de Blocq van Kuffeler. Dhr. Hengstman meldde dit de afgelopen dagen via Twitter.

hengstman_tweet

De VVD wil nu het idee van de PVV voor een overslagterminal bij Pampushaven nader gaan bestuderen.

Op zijn zachts gezegd een markante houding van de fractie na de recente brief (dd) van het College van Wethouders en Burgemeester, ondertekend door mevr. Jorritsma zelf, waarin impliciet steun werd betuigd voor een hernieuwde inbreng van een voorstel in de gemeenteraad voor een overslagterminal bij de Blocq van Kuffeler.

Het lijkt erop dat de fractie en het College hier niet op een lijn zitten!

Als bewoners van het Oostvaardersdiep zijn wij natuurlijk blij met het nieuwe inzicht dat door de VVD fractie is verkregen. Wij hopen dat een afweging van een overslagterminal bij de Pampushaven ook rekening zal houden met de enorme toename van het vrachtverkeer voor een overslagterminal. De Oostvaardersdijk, welke langsde huizen van het Oostvaardersdiep en verschillende natuurgebieden loopt, is hier niet voor bedoeld en berekend.

Wij hopen dat de Almeerse politiek zich beseft dat het om 1 vrachtwagen elke 5-10 minuten gaat! En als de haven gaat lopen zoals begroot dan zal dit na enkele jaren gelden tussen ‘s morgens vroeg tot laat in de nacht! Elke dag! (op basis van cijfers initiatiefnemers)

Wij wensen de fractieleden veel wijsheid toe in hun studies.

Natuurcompensatie De Vaart IV/VI maakt overslag onaantrekkelijk

news013Provinciale Staten van Flevoland heeft bevestigd dat de gemeente Almere verplicht is natuur te compenseren wanneer zij het industrieterrein De Vaart IV/VI wil gaan ontwikkelen. Hiervoor was ook het recentelijk afgeschoten natuurgebied het Oostvaarderswold bestemd. Nu dit gebied is weggevallen, of op zijn minst de goedkope door het Rijk gesubsidieerde versie, zal dit zijn effect hebben op de grondprijs van De Vaart IV/VI.

De hogere grondprijs zal het toch al niet aantrekkelijke terrein nog minder interessant maken voor bedrijven. Ontwikkeling zal op zijn minst verdere vertraging gaan oplopen en het lijkt daarom ook tijd om naar een andere inrichting van dit terrein te gaan kijken.

Voor zover een overslagterminal bij de Blocq van Kuffeler al capaciteit zou hebben voor andere bedrijven dan die van de initiatiefnemers, zal de dure natuurcompensatie een negatief effect hebben op de overslagterminal.

Lees de brief van PS Flevoland

Ondernemers gaan nogmaals overslagterminal proberen

news015
De initiatiefnemers van de overslagterminal bij de Blocq van Kuffeler gaan het nog een keer proberen om steun te vinden bij de gemeenteraad van Almere om 150.000 euro te krijgen voor de aanleg.

De gemeenteraad heeft in 2011 al twee maal het voorstel afgewezen, maar de initiatiefnemers geven het niet op. Ook nu kunnen zij weer rekenen op de steun van het College van Burgemeester en Wethouders (B&W), zoals ook een brief van mevrouw Jorritsma zelf lijkt te suggereren.

Het probleem is dat er feitelijk geen andere argumenten voor (financieel voor de initiatiefnemers) en tegen (geen nieuwe werkgelegenheid, niet beter voor het milieu, zware industrie midden in de natuur kan niet) zijn.

Ook deze maal zullen wij eerlijke wijze de voordelen accepteren en de nadelen objectief naar voren brengen. Wij blijven van mening dat er veel meer en zwaarder wegende argumenten tegen de overslagterminal zijn dan voor.

Brief burgemeester Jorritsma over voornemens overslagterminal

Zie ook achterliggende documentatie.

Nieuwsbericht Almere Vandaag

Afblazen Oostvaarderswold heeft gevolgen voor Almere

news016De Raad van State vernietigde op 7 maart 2012 het plan voor de Oostvaarderswold in Flevoland.

Buiten dat dit een stop is voor de natuur in heel Nederland en een financiele strop voor de provincie Flevoland, heeft het niet doorgaan van het plan ook gevolgen voor de gemeente Almere.

De Oostvaarderswold was immers gepland om (deels) als natuurcompensatie gebruikt te gaan worden voor andere nog te ontwikkelen terreinen in Almere.

Neem De Vaart IV/VI. Dit nog niet ontwikkelde industrieterrein midden in de natuur en vlak naast de Blocq van Kuffeler en het Oostvaardersdiep, is de afgelopen jaren overgenomen door de natuur. In een uitspraak van de Raad van State van 15 juni 2011 is vastgesteld dat de gemeente bij ontwikkeling van dit terrein voor uitgebreide natuurcompensatie moet zorgen vanwege de kiekendieven die het terrein gebruiken. Door het wegvallen van de compensatiemogelijkheden in het Oostvaarderswold zal de gemeente elders vele hectare terrein moeten vinden voordat men het terrein mag ontwikkelen.

Hiermee wordt de kostprijs van de grond op De Vaart IV/VI verhoogd en nog minder aantrekkelijk voor nieuwe bedrijven.

Uitspraak Raad van State

Nieuwsbericht AD

SP voor waterrecreatie en overslagterminal?

news016Hoewel de Almeerse SP fractie sinds het begin al voorstander is van een overslagterminal bij de Blocq van Kuffeler, lijkt de SP niet helemaal te weten waar haar prioriteiten liggen. Afgelopen week vroeg de SP fractie zich af of B&W van Almere de waterrecreatie überhaupt op de agenda heeft staan.

De SP wil graag een visie hierover zien, kennelijk maakt zij zich zorgen over de waterrecreatie binnen de gemeente.

Dan is het vreemd dat de SP zo voor een overslagterminal bij de Blocq van Kuffeler is. Juist daar ligt een van de belangrijke waterrecreatiepunten van Almere, zelfs van Flevoland. De jachthaven, de Zuidersluis voor de verbinding tussen het Markermeer en de Almeerse binnenwateren en natuurlijk de prachtige beschermen natuurgebieden, maken de havenkom bij de Blocq van Kuffeler tot een levendig waterrecreatiegebied.

Als de SP werkelijk serieus is met waterrecreatie dan zou de omgeving van de Blocq van Kuffeler juist versterkt moeten worden tan aanzien van water- en natuurrecreatie en niet afgebroken worden door de industriële zone van een overslagterminal.

Artikel in Almere Vandaag

Pampushaven is volgens de PVV de oplossing. Volgens ons niet!

news017De PVV heeft vorige week aangegeven dat zij een overslagterminal in de Pampushaven wel ziet zitten. De PVV is fel tegen een dergelijke terminal bij de Blocq van Kuffeler vanwege de bewoners, de natuur en de recreatiewaarden.

Natuurlijk is de PVV ook voor economische ontwikkeling van Almere, wie niet?, maar of de Pampushaven nu een goede locatie is?

Uit een eerder onderzoek blijkt dat zowel de havenkom van de Pampushaven als die bij de Blocq van Kuffeler niet geschikt zijn voor een overslagterminal voor de gemeente Almere. Alleen de locatie bij de Stichtse Kant biedt alle mogelijkheden die ondernemers en de gemeente graag zien bij een haven die mee kan concurreren met de andere binnenhaven van Nederland.

Daarnaast vervult de Pampushaven een belangrijke rol in de beoogde schaalspring van Almere waarbij richting Amsterdam in het water gebouwd gaat worden. Hoewel hiervoor alleen nog plannen zijn, is het duidelijk dat de ambitie van Almere wel die richting op gaat. Een overslagterminal zal deze plannen in de weg gaan staan en om meerdere redenen daarom niet haalbaar zijn.

Daarnaast is er een serieus probleem met de logistiek van deze locatie. Er zijn drie manieren om in de haven te komen. Of via Almere Buiten over de Oostvaardersdijk, of via Almere Poort de dijk op of over de Pampushavenweg. Door de vele vrachtwagens die elke dag zouden gaan rijden voor een dergelijke overslagterminal (elke 5-10 minuten van 06.00 tot 23.00) zou elke route een zware belasting en vervuiling betekenen voor de omliggende gebieden.

De route uit Almere Buiten loopt langs het Oostvaardersdiep waar 15 gezinnen wonen en loopt direct langs het Wilgenbos, de Lepelaarplassen, de wetlands richting Almere Poort en het Markermeer.

De route langs Almere Poort loopt direct langs een groot woongebied.

De route over de Pampushavenweg is niet geschikt voor vrachtwagenverkeer. Het is een eenbaans landweg zonder directe aansluiting op de Hoge Ring.

Al met al lijkt de Pampushaven, net als de Blocq van Kuffeler haven, absoluut niet geschikt voor de aanleg van een overslagterminal.

Hoewel het economisch nu niet rendabel is, is de locatie bij de Stichtse Kant toch de enige echte kans die Almere zal hebben wil zij een serieuze positie innemen als gemeente met een eigen binnenhaven.

Artikel van de PVV